Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

394. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled, stran 923.

Na podlagi 57. in v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05)
1. člen
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP
Postopek izdelave obravnavanih sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled se je pričel v letu 2006, ko je bil zanj sprejet Program priprave (Uradni list RS, št. 46/06).
S programom priprave so bili določeni:
– predmet in cilj sprememb in dopolnitev PUP,
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP,
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP,
– obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev PUP,
– veljavnost programa priprave.
Pred objavo Programa priprave je bila v postopku sklicana 1. prostorska konferenca v skladu z ZUreP-1, ki je bila 26. 4. 2006. Na podlagi Programa priprave je izdelovalec pristojne nosilce urejanja zaprosil za izdajo smernic k spremembam in dopolnitvam PUP (maj–december 2006).
Glede na to, da ob uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) 28. aprila 2007 predlog sprememb in dopolnitev PUP še ni bil javno razgrnjen, se šteje, da se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju na osnovi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora pripravi dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev PUP, ki bo tudi predstavljen javnosti. Postopek se nadaljuje po določbah ZPN, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
S tem sklepom se črta določba 7. člena Programa priprave, ki določa, da naj se v postopku uporabijo variantne rešitve, ki jih pripravi Razvojni center Radovljica d.o.o., Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica. V skladu s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04) je za objekte, ki so predlog sprememb in dopolnitev PUP, natečaj obvezen.
3. člen
PREHODNE DOLOČBE
V nadaljevanju postopka ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo ostale določbe Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 46/06), kolikor niso v nasprotju z veljavnim ZPN (Uradni list RS, št. 33/07).
4. člen
KONČNA DOLOČBA
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-6/2006
Bled, dne 28. januarja 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost