Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

422. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev romskega naselja v Doliču, stran 976.

Na podlagi 14., 16. in 54. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) župan Občine Kuzma izdajam
S K L E P
o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev romskega naselja v Doliču
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPnačrt)
Ocena stanja in pravna podlaga
Ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 91/04) je predmetno območje deloma opredeljeno kot že zazidljivo, deloma se pa predvideva, da se bo z novimi planskimi spremembami prekvalificiralo v zazidljivo.
Razlogi
Razlog za pripravo tega OPPN-ja je prijava Občine Kuzma na razpis Ministrstva za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 93/07), v katerem je objavljen javni razpis za sofinanciranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za urejanje romskih naselij. Predvsem gre zato da se ažurirajo parcele na katerih so zgrajeni objekti in se pridobijo nova stavbna zemljišča za postavitev novih stanovanjskih objektov. Ob tem se območje urbanistično arhitektonsko uredi in se zasnuje prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo tako, da bo dosežen vsaj minimalni bivalni standard.
II. Okvirno ureditveno območje
OPPN obravnava območje zaselka Romov v Doliču, kakor tudi nova zemljišča, ki jih bo občina odkupila kot prostor, na katerem bo možna gradnja novih bivališč za Rome, ter ureditev rekreacijskih površin in pripadajoče infrastrukture.
Obravnavane so naslednje parcele, vse k.o. Dolič:
A) 243, 242/1, 244, 245, 246, 248/1, 248/2, 249, 253–256, vse obstoječe stavbno zemljišče. Skupna velikost območja A znaša skupaj: 4630 m2.
B) 225–241, 247, 251, 252, 257, 260, 261, 276, 1265–vse kmetijsko zemljišče, ki naj se spremeni v stavbno zemljišče oziroma območje rekreacijskih površin.
Skupna velikost parcel B) znaša 22.546 m2.
V območje se, zaradi celovite rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture, lahko vključijo tudi druga območja v neposredni bližini, kar bo natančneje definirano v samem OPPnačrtu.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– prikaza stanja v prostoru,
– občinskega prostorskega načrta,
– izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb.
Upoštevati je potrebno vso veljavno obstoječo dokumentacijo in dejansko stanje vseh infrastrukturnih vodov na tem območju in si od upravljavcev le-teh pridobiti ustrezne podlage.
IV. Roki za pripravo OPPN
Izdelovalec predmetnega OPP načrta mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalec bo posredoval osnutek z odlokom Občini Kuzma in v postopku sprejemanja akta sodeloval pri vseh delih postopka izdelave in sprejemanja tega akta do njegovega zaključka.
– Izdelava osnutka PP načrta
Občina pripravi osnutek OPP načrta na podlagi veljavnih prostorskih aktov, stanja v prostoru, razvojnih potreb Občine in investitorjev.
– Pridobitev smernic
Občina pošlje osnutek PP načrta nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
Nosilci, ki bodo zaprošeni za izdajo smernic:
1. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
2. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
3. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p. 144
4. Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
5. Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
7. Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
8. Občina Kuzma.
– Celovita presoja vplivov na okolje
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni tudi pisno sporoči občini, ali je za OPP načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za izvedbo CPVO, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– Ob upoštevanju smernic občina dopolni osnutek načrta.
– Kadar je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek OPP načrta zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu pristojnem za varstvo okolja.
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi.
– Sodelovanje javnosti
Občina mora v postopku priprave OPPnačrta omogočiti sodelovanje javnosti v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Če je za OPPnačrt potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno javnost hkrati seznaniti tudi z okoljskim poročilom.
– Sprejem OPPnačrta
Občina pripravi predlog OPPnačrta na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov javnosti ter ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPnačrta upošteva podane smernice.
Če je potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog OPPnačrta v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Občinski podrobni prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
V. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPP načrta
Finančna sredstva za pripravo predmetnega OPP načrta zagotovi naročnik OPP načrta, to je Občina Kuzma.
VI. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2008-2
Kuzma, dne 30. januarja 2008
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost