Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3213. Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju
3214. Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini
3215. Uredba o določitvi cen za opravljene tehnične preglede, ki jih plačujejo lastniki motornih in priklopnih vozil organizacijam za tehnične preglede
3278. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava

Sklepi

3216. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
3279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajajnje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3218. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3219. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3220. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB2)
3221. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom (2006)

OBČINE

Bovec

3222. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

Celje

3223. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja

Dobje

3224. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Dobje
3225. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje

Dobrna

3226. Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških
3227. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna
3228. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
3229. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna
3230. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
3231. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zora, Dobrna

Grosuplje

3232. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
3233. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2006
3234. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1315/12, 1315/13, 1315/14 in 1315/15, vse k.o. Blečji vrh
3235. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1203/25, 1208/43 in 1208/50, vse k.o. Račna
3236. Program priprav za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina

Hajdina

3237. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 2006
3238. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina

Hrpelje-Kozina

3239. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina
3240. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje
3241. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih Skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
3242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

3243. Odlok  o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“ (uradno prečiščeno besedilo)
3244. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3245. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

3246. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig

Jesenice

3247. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest

Kočevje

3249. Statut Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
3250. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2006

Litija

3251. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Litija
3252. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
3253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija

Logatec

3254. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec po skrajšanem postopku
3255. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) po skrajšanem postopku

Medvode

3256. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode

Mežica

3257. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica

Murska Sobota

3258. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota
3259. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine

Novo mesto

3262. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki

Prevalje

3263. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje

Ravne na Koroškem

3264. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem
3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh

Razkrižje

3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju

Semič

3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču

Slovenske Konjice

3269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

3270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2005

Šalovci

3271. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2005
3272. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci

Šentjur

3273. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3274. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur

Šmartno pri Litiji

3276. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006

Štore

3277. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lipa – Štore

POPRAVKI

3280. Popravek zaporednih številk objave aktov

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti