Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, stran 8106.

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04) se v 7. členu za peto alineo dodata novi alinei, ki se glasita:
»– K/74.400 Oglaševanje,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in konferenc.«.
Dosedanja šesta alinea postane osma alinea.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja programe in ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter politike ministrstva, pristojnega za tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo);
– planira, usmerja in financira aktivnosti za: promocijo inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja;
– zagotavlja svetovanje, strokovno podporo nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov;
– spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo mednarodnega tehnološkega znanja;
– spodbuja povezovanje in prenos znanja med institucijami znanja in gospodarstvom;
– spremlja izvajanje programov in ukrepov, vrednoti učinke razvojne politike in vlaganj v raziskovalno ter razvojno dejavnost za povečanje konkurenčnosti gospodarstva;
– vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi, zagotavlja informacijske podlage za usmerjanje in izvajanje politike razvoja, ter v okviru svoje dejavnosti in pristojnosti sodeluje z agencijo na področju raziskovalne dejavnosti in drugimi organizacijami na področju raziskovalne dejavnosti in razvojne dejavnosti;
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne tehnološko razvojne in inovacijske politike;
– skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih ministrstvu pristojnemu za tehnologijo;
– zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti o usmeritvah in učinkih razvojne politike;
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.«.
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku beseda »sedem« nadomesti z besedo »devet«.
4. člen
V 12. členu se v prvi alinei besedilo »štirje člani predstavniki vlade« nadomesti z besedilom »šest članov predstavnikov vlade«.
5. člen
V prvi alinei 13. člena, drugem odstavku 20. člena, drugem odstavku 23. člena, tretjem odstavku 34. člena in 43. člena sklepa se besedilo »pristojen za gospodarstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »pristojen za tehnologijo« v ustreznem sklonu.
6. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »predlagajo« doda beseda »podjetja,«.
7. člen
V drugem odstavku 35. člena se besedilo »Vlada je odgovorna« nadomesti z besedilom »Ustanovitelj je odgovoren«.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00723-3/2006/8
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-3211-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost