Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3233. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2006, stran 8040.

Na podlagi 20. in 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 42. seji dne 5. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2006
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2006 – volitve v občinski svet in volitve župana v Občini Grosuplje.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini dodatnih 20 tolarjev za dobljen glas na ponovnem glasovanju.
Če Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno kampanjo na podlagi 32. člena Zakona o volilni kampanji, se ti zneski revalorizirajo v skladu z veljavno zakonodajo.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter zagotovitvi sredstev v občinskem proračunu.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 85/02).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2006
Grosuplje, dne 5. julija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost