Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3263. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje, stran 8086.

Na podlagi 96. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Prevalje, z dne 29. 6. 2006, je družba Petrol Energetika, d.o.o., s sedežem na naslovu Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, sprejela
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom Petrol, d.d., in Petrol Energetika, d.o.o., določata tarifne elemente in postavke za zemeljski plin na območju Občine Prevalje. Obe družbi opravljata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Dobavitelj tarifnim odjemalcem: je pravna ali fizična oseba, ki je s strani lokalne skupnosti pooblaščena za izvajanje izbirne lokalne javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti.
Sistemski operater distribucijskega omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Energetskim zakonom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
Distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev.
Tarifni odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah EZ ni upravičen odjemalec, ter skupne kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali kot del druge stavbe, ki služijo večstanovanjskim stavbam kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam in imajo v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni status.
Tarifna postavka: je v denarni enoti izražena cena za tarifni element, ki jo plačujejo tarifni odjemalci zemeljskega plina v posamezni tarifni skupini.
Tarifna skupina: je skupina tarifnih odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke.
3. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifni elementi, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– dobavljen zemeljski plin,
4. člen
Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogočajo izračun stroškov za dobavljeni zemeljski plin. Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje
   – variabilni del, izražen v [SIT/Sm3]
   – fiksni del, izražen na enoto priključne moči v [SIT/kW, mesec]
– dobavljen zemeljski plin
   – plin, izražen v [SIT/Sm3]
   – omrežnina za prenosno omrežje, izražena v [SIT/Sm3]
   – takse in trošarine, izražene v [SIT/Sm3].
5. člen
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih stroškov za oskrbo z zemeljskim plinom. Na predlog izvajalca gospodarskih javnih služb jih potrjuje Občinski svet Občine Prevalje skladno z metodologijo, ki je določena s Skupno pogodbo.
6. člen
Dobavljena količina zemeljskega plina na odjemnem mestu se izmeri s plinomeri in izraža v Sm3. Zaokroži se na celo število.
7. člen
Priključna moč na enem odjemnem mestu je enaka seštevku nazivnih inštaliranih moči vseh plinskih trošil, ki se oskrbujejo z zemeljskim plinom preko tega odjemnega mesta. Izraža se v kW. Zaokroži se na eno decimalno mesto.
Za stanovanja v večstanovanjskih stavbah se priključna moč privzame 20 kW, za individualno hišo 30 kW, v skupnih kotlovnicah pa na podlagi dejanske inštalirane moči.
4. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV V TARIFNE SKUPINE
8. člen
Pri obračunu stroškov dobave zemeljskega plina se tarifni odjemalci razvrstijo v enotno tarifno skupino za katero veljajo enaki tarifni elementi in enake tarifne postavke.
9. člen
Količina prevzetega zemeljskega plina se ugotovi na osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij oziroma kot to določajo Splošni pogoji.
Priključna moč se določi skladno s 7. členom tega Tarifnega sistema.
10. člen
Tarifnim odjemalcem se opravi popis in obračun zemeljskega plina po dejanski porabi.
Tarifni odjemalci lahko poravnajo stroške za porabljeni zemeljski plin tudi mesečno pavšalno glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede na koncu obračunskega obdobja.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta Tarifni sistem prične veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 9. 2006.
12. člen
Sporne zadeve se obravnavajo po Tarifnem sistemu, ki je veljal v spornem obdobju.
13. člen
S 1. 9. 2006 se prenehajo uporabljati določila Tarifnega sistema za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 63/03) za tarifne odjemalce (gospodinjstva), uporabljajo pa se še za upravičene odjemalce do uveljavitve Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje.
Ravne na Koroškem, dne 5. julija 2006
Petrol Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost