Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3281. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Sodišča prve stopnje v Luksemburgu
3282. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3283. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3284. Sklep o imenovanju direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
3285. Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
3286. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3287. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
3288. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper
3289. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji
3290. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Gruziji
3291. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3292. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
3294. Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja
3295. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006
3296. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

Sklepi

3297. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
3299. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

Drugi akti

3298. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
3300. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu

MINISTRSTVA

3301. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
3302. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe LESARSKI TEHNIK
3303. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GOSTINSKI TEHNIK oziroma GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK
3304. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
3305. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe VRTNAR, CVETLIČAR oziroma VRTNARSKI TEHNIK
3306. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GRAFIČNI TEHNIK in MEDIJSKI TEHNIK

USTAVNO SODIŠČE

3307. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega in Upravnega sodišča
3308. Odločba o razveljaviti sklepov Okrajnega in Višjega sodišča
3309. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča
3310. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru
3311. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju in zavrnilne zamudne sodbe Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju
3312. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona

BANKA SLOVENIJE

3313. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3314. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3315. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 18. maja 2006 in 22. junija 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3316. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

OBČINE

Ajdovščina

3317. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina

Celje

3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu levi breg Voglajne–Aljažev hrib, Misijonska hiša–Lazaristi

Črnomelj

3319. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica
3320. Program priprave za občinski lokacijski načrt kamnolom Suhor

Dobrepolje

3321. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

3322. Odlok o spremembi Odloka o varstvu virov pitne vode
3323. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Gorenja vas - Poljane (SPRO)

Ivančna Gorica

3324. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Ivančna Gorica
3325. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Zagradec
3326. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Sušica
3327. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sušica

Kranj

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

Kungota

3329. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v Občini Kungota
3330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

3331. Odlok o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del
3332. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
3333. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion
3334. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule – Praprotnikova, CS 1/49 Vožarski pot, CS 10/6 Prule – KS in CT 56 Karlovška

Murska Sobota

3335. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Murska Sobota
3336. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

3337. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
3338. Program priprave prostorskega reda Mestne občine Novo mesto (PR MONM – 1)

Ribnica

3339. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2004
3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ribnica
3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica
3342. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ribnica

Slovenske Konjice

3343. Odlok o lokacijskem načrtu »IBIKO« za stanovanjsko poslovni objekt v Slovenskih Konjicah

Šalovci

3344. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci

Šmartno pri Litiji

3345. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005
3346. Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje

Vrhnika

3347. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3348. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
3349. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Mokrice na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6)
3350. Sklep o določitvi Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer

Zreče

3351. Spremembe in dopolnila Statuta Občine Zreče
3352. Odlok o oglaševanju v Občini Zreče
3353. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2006
3354. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice Občinske volilne komisije in o imenovanju nove članice Občinske volilne komisije
3355. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč

Žužemberk

3356. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk

POPRAVKI

3357. Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
3358. Popravek Odloka o razglasitvi mlina pri graščini Brinje za kulturni spomenik lokalnega pomena
3359. Popravek Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
3360. Popravek Programske zasnove za občinski lokacijski načrt »ZN2/Vivodovo«
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti