Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2006 z dne 21. 7. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3398. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES
3399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Sklepi

3362. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
3400. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

MINISTRSTVA

3363. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
3364. Program priprave državnega lokacijskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
3365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov

OBČINE

Brežice

3366. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«

Celje

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006
3368. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Celje
3369. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čret – zahod
3370. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje
3371. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
3372. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

3373. Sprememba Statuta Občine Divača
3374. Odlok o razglasitvi Hiš Senožeče 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3375. Odlok o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3376. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih
3377. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača
3378. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača
3379. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3380. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dol pri Ljubljani

3381. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Enoti Vrtca Dolsko

Idrija

3382. Program priprave za Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji

Kočevje

3383. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja

Kranj

3384. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Medvode

3385. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe

Novo mesto

3386. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2005
3387. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)
3388. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
3389. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Pivka

3390. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka

Slovenj Gradec

3391. Odlok o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

Šempeter-Vrtojba

3392. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba

Vrhnika

3393. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vrhnika
3394. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2006
3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)
3396. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti