Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3401. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B)
3402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-F)
3403. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-A)
3404. Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZJSRS-UPB2)
3442. Zakon o dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3405. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
3406. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
3407. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
3408. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča Blejskega jezera
3409. Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim
3410. Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji

Sklepi

3411. Sklep o opredelitvi sistema javnih letališč

MINISTRSTVA

3443. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3444. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

USTAVNO SODIŠČE

3412. Odločba o ugotovitvi kršitve pravice do učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

BANKA SLOVENIJE

3413. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
3414. Sklep o izračunu neto sedanje vrednosti kritnega premoženja
3415. Sklep o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje
3416. Sklep o skrbniku kritnega registra
3417. Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
3418. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom
3419. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

SODNI SVET

3420. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3421. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3422. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3423. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3424. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3425. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3426. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3427. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3428. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3445. Poročilo o gibanju plač za maj 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3429. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem

OBČINE

Ajdovščina

3430. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina

Bled

3431. Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo v Občini Bled

Cerkvenjak

3432. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kočevje

3433. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
3434. Sklep o imenovanju v Komisijo za sestavo volilnega imenika za Rome

Laško

3435. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško
3436. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Litija

3437. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2005
3438. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
3439. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Ljubljana

3440. Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

Škofja Loka

3441. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti