Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3437. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2005, stran 8458.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 36. seji dne 20. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2005, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2005 izkazuje v tolarjih:
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|A.   |bilanca prihodkov in odhodkov          |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|I.   |prihodki                    |   2.013.943.836|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|II.   |odhodki                     |   1.996.902.576|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|III.  |proračunski presežek              |    17.041.259|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|B.   |račun finančnih terjatev in naložb       |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|IV.   |prejeta vračila danih posojil in prodaja    |     9.744.846|
|    |kapitalskih deležev               |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|V.   |dana posojila in povečanje kapitalskih deležev |    11.116.110|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|VI.   |prejeta minus dana posojila in spremembe    |    –1.371.264|
|    |kapitalskih deležev               |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|C.   |račun financiranja               |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|VII.  |zadolževanje                  |         0|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|VIII.  |odplačila dolga                 |    20.480.355|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|IX.   |povečanje sredstev na računih          |    –4.810.359|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|X.   |neto zadolževanje                |    –20.480.355|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|XI.   |neto financiranje                |    –17.041.259|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|XII.  |stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2005 |    393.521.625|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|D.   |bilanca sredstev rezerv             |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|I.   |prihodki                    |    27.687.331|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|II.   |odhodki                     |     2.502.138|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|III.  |presežek                    |    25.185.193|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |                        |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|E.   |premoženjska bilanca              |         |
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |– sredstva:                   |     7.163.732|
|    |                        |  tisoč tolarjev|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
|    |– obveznosti in lastni viri:          |     7.163.732|
|    |                        |  tisoč tolarjev|
+--------+------------------------------------------------+------------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-1/2006
Litija, dne 20. junija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost