Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3429. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem, stran 8442.

Na podlagi 38. člena in členov od 120. do 121.a Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03 in 50/05) je Senat Univerze na Primorskem na 19. redni seji dne 8. 6. 2005 sprejel (št. 0221-03/05) in na 20. redni seji dne 6. 7. 2005 dopolnil (št. 0221-04/05)
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki javnih in drugih listin
o zaključenem izobraževanju na Univerzi
na Primorskem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika javnih in drugih listin, ki jih izdaja Univerza na Primorskem po zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem (v nadaljevanju: univerza).
2. člen
(1) Javno listino izda univerza po uspešno zaključenem javnoveljavnem programu izobraževanja, sprejetem po postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki ureja področje visokega šolstva.
(2) Javne listine so:
– diploma in priloga k diplomi po zaključenem javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe,
– potrdilo o opravljenem javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
(3) Druge listine, ki nimajo značaja javne listine, so potrdila o opravljenem izobraževanju po programu, ki ni javnoveljaven.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI
4. člen
(1) Diploma in priloga k diplomi, ki je njen sestavni del, je javna listina.
(2) Univerza po končanem javnoveljavnem dodiplomskem (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi) in podiplomskem (specialistični študijski programi, magistrski študijski programi, doktorski študijski programi) študijskem programu za pridobitev izobrazbe izda študentu diplomo in prilogo k diplomi.
5. člen
(1) Diploma vsebuje navedbo članice, na kateri je študij potekal (v nadaljevanju: članica), ime in priimek diplomanta, rojstni datum, kraj in državo rojstva diplomanta, naslov študijskega programa, ki ga je zaključil diplomant, stopnjo izobraževanja ter strokovni oziroma znanstveni naslov, ki se podeljuje.
(2) V diplomi se navedejo še zaporedna številka diplome, datum diplomiranja, datum izdaje diplome oziroma datum promocije pri diplomi po zaključenem doktoratu znanosti, pečat univerze ter podpisa rektorja univerze in dekana članice.
(3) Diploma po zaključenem študijskem programu, ki ga je skupno izoblikovalo in ga izvaja več članic univerze, vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi navedbo vseh članic, ki so izvajalke študijskega programa ter podpise rektorja univerze in dekanov članic, ki so izvajalke študijskega programa.
6. člen
V diplomi po zaključenem magistrskem študiju, po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, je poleg podatkov iz 5. člena navedeno tudi znanstveno področje diplomanta.
7. člen
V diplomi po zaključenem doktorskem študiju so navedeni vsi podatki iz 5. člena razen naslova študijskega programa, navedeno pa je znanstveno področje diplomanta.
8. člen
(1) Sestavine obrazca priloge k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v odredbi o prilogi, ki jo sprejme minister.
(2) Pooblaščena oseba za podpis priloge k diplomi je dekan članice. Pod podpisom pooblaščene osebe je pečat članice.
9. člen
(1) Po zaključenem skupnem študijskem programu prejme diplomant skupno diplomo.
(2) V skupni diplomi so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa.
(3) Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi s posebno pogodbo, sporazumom ali drugo uradno potrjeno obliko vzajemne opredelitve sodelovanja visokošolskih zavodov, ki izvajajo skupni študijski program.
(4) Pri določanju vsebine skupne diplome se smiselno upoštevajo 5., 6., 7. in 8. člen tega pravilnika.
10. člen
(1) Oblika diplome in priloge k diplomi je določena s celostno grafično podobo univerze.
(2) Diploma je tiskana na papirju, ki je določen s celostno grafično podobo univerze in je na določenem delu zaščiten s posebnim nevidnim filmom, pod katerim je odtisnjen znak univerze, viden pod UV svetlobo. Na diplomi je odtisnjen pečat univerze v tehniki suhega žiga.
(3) Priloga k diplomi je tiskana na papirju, ki je določen s celostno grafično podobo univerze. Posamezni listi priloge k diplomi so izpisani dvostransko. Priloga k diplomi je zaščitena z znakom univerze, ki je na vsakem listu priloge odtisnjen v tehniki suhega žiga.
III. POTRDILO O OPRAVLJENEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU ZA IZPOPOLNJEVANJE OZIROMA DELU ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
11. člen
(1) Po opravljenih obveznostih po javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, izda univerza udeležencu potrdilo, ki je javna listina.
(2) Potrdilo po programih iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo članice, ime in priimek udeleženca, rojstni datum, kraj in državo rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami. Potrdilo vsebuje tudi navedbo pravne podlage za izdajo potrdila.
(3) Potrdilo o opravljenem delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatek o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
(4) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat univerze.
(5) Potrdilo podpišeta dekan članice in rektor univerze.
12. člen
(1) Oblika in papir potrdila iz 11. člena tega pravilnika sta določeni s celostno grafično podobo univerze.
(2) Na potrdilu je odtisnjen pečat univerze v tehniki suhega žiga.
IV. DRUGA POTRDILA O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU
13. člen
Udeleženec, ki je opravil obveznosti po programu izobraževanja, ki nima javne veljavnosti (v nadaljevanju IV. poglavja: program), t.j. ni sprejet po postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki ureja področje visokega šolstva, prejme potrdilo, ki ni javna listina.
14. člen
(1) Potrdilo mora obvezno vsebovati navedbo univerze oziroma članice univerze, ki je izvajalka programa, ime in priimek udeleženca izobraževanja (v nadaljevanju: udeleženec), rojstni datum, kraj in državo rojstva udeleženca ter naslov programa, ki ga je zaključil udeleženec.
(2) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat univerze oziroma članice univerze.
(3) Potrdilo podpiše odgovorna oseba univerze oziroma članice univerze.
15. člen
(1) Poleg obveznih sestavin, opredeljenih v 14. členu tega pravilnika, ima lahko potrdilo tudi druge sestavine, če je tako določeno s pravilnikom članice univerze, ki je izvajalka programa.
(2) Če izobraževanje izvaja neposredno univerza, potrdilo vsebuje še naslednje podatke: čas trajanja programa, datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje izobraževanja v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS, če je program kreditno ovrednoten.
16. člen
Pri obliki potrdila članica univerze oziroma univerza upošteva celostno grafično podobo univerze, in sicer v naslednjih elementih:
– mesto postavitve znaka univerze in mesto postavitve znaka članice,
– velikostno razmerje med znakoma,
– zaščitne barve znakov in uporabo znakov v črno-beli izvedbi,
– zaščiteno pisavo in priporočeno velikost črk.
V. POSTOPEK IZDAJE
17. člen
(1) Postopek izdaje javnih listin je določen v navodilih, ki jih sprejme rektor univerze.
(2) Postopek izdaje potrdila, ki ni javna listina, določi članica s svojimi pravili. Če potrdilo izdaja neposredno univerza, je postopek izdaje določen v navodilih iz prvega odstavka tega člena.
VI. EVIDENCA IZDANIH JAVNIH LISTIN
18. člen
O izdanih diplomah, prilogah k diplomi in potrdilih univerza in članice univerze vodijo posebno evidenco v skladu z zakonom, posebnimi predpisi in navodili iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Univerze na Primorskem o vsebini, postopku izdaje in obliki diplome ter o obliki, podpisnikih in postopku izdaje priloge k diplomi z dne 14. 11. 2003.
20. člen
(1) Navodila iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika rektor univerze sprejme najkasneje v 30-ih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do sprejema navodil iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo določbe iz Pravilnika Univerze na Primorskem o vsebini, postopku izdaje in obliki diplome ter o obliki, podpisnikih in postopku izdaje priloge k diplomi z dne 14. 11. 2003, ki se nanašajo na postopek izdaje javnih listin.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na senatu univerze in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Lucija Čok l.r.
rektorica
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost