Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3413. Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, stran 8428.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic
Splošne določbe
1. Ta sklep ureja podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic za banke.
2. Za izdajo dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo in sicer določbe, ki urejajo izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev in na tej podlagi izdani podzakonski akti.
3. Zahtevi za izdajo dovoljenja za izdajanje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic po Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06; v nadaljevanju: ZHKO) je potrebno priložiti:
– dokumentacijo o izpolnjevanju kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojev za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo in na tej podlagi izdanem podzakonskem aktu;
– dokumentacijo, ki je določena s tem sklepom;
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradi list RS, št. 17/06), ki jih ta sklep ne ureja.
Razmerje do obstoječih dovoljenj
Banke Slovenije
4. V kolikor veljavna dovoljenja za dajanje kreditov in trgovanje za svoj račun s finančnimi instrumenti ne dopuščajo opravljanja vseh storitev, ki so potrebne oziroma predvidene za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, banka posebej vloži zahtevo za izdajo oziroma razširitev teh dovoljenj po zakonu, ki ureja bančništvo.
Sistem za upravljanje s tveganji (1. točka
prvega odstavka 9. člena ZHKO)
5. Banka mora izkazati, da ima ustrezen sistem za upravljanje s tveganji, ki so lastna izdaji hipotekarnih in komunalnih obveznic (v nadaljevanju: sistem). Sistem je lahko sestavni del sistema za upravljanje s tveganji, ki ga morajo imeti banke po zakonu, ki ureja bančništvo. V obeh primerih mora biti sistem podrobno in jasno dokumentiran.
6. Sistem mora omogočati identifikacijo, merjenje, kontrolo in spremljanje vseh tveganj, zlasti pa kreditnega, likvidnostnega, operativnega, obrestnega in tržnega (pozicijskega) tveganja ter izpolnjevati naslednje pogoje:
– koncentracija tveganja je omejena s celovitim sistemom limitov;
– večja izpostavljenost tveganju sproži postopke v smeri zmanjševanja tveganja, vključno s posredovanjem informacij organom odločanja;
– sistem je prilagodljiv na spremembe v okolju v kratkem roku, njegova ustreznost se pregleda najmanj enkrat letno;
– povzetek poročila o upravljanju s tveganji je predložen upravi najmanj vsake tri mesece.
7. Sistem mora zajeti vsa specifična tveganja, povezana s sredstvi in viri sredstev za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic (hipotekarni in komunalni krediti, nadomestno premoženje, izvedeni finančni instrumenti, izdane obveznice), s poudarkom na tveganju zmanjšanja vrednosti kritnega premoženja. Limitni sistem, konkretna navodila glede postopkov za zmanjševanje tveganja in zahteve glede vsebine in sestave poročil o upravljanju s tveganji za upravo, skupaj s vzorcem takšnega poročila so obvezna priloga k zahtevi za izdajo dovoljenja po tem sklepu.
8. V primeru uvedbe nove posamezne vrste produkta ali vstopa na nov trg s produkti hipotekarnega oziroma komunalnega kreditiranja banka ravna v skladu s splošnimi pravili po zakonu, ki ureja bančništvo in na tej podlagi izdanih podzakonskih aktih, in na podlagi opravljenih analiz tveganj ustrezno prilagodi sistem. Prilagoditev sistema mora biti opravljena in potrjena s strani uprave preden začne banka nove produkte upoštevati kot kritno premoženje, v primeru vstopa na nov trg s produkti hipotekarnega kreditiranja pa najmanj dve leti pred začetkom opravljanja storitev na novih trgih. (27/2 PfandBG)
Poslovni načrt (2. točka 12. člena ZHKO)
9. Iz poslovnega načrta mora biti razvidno, da bo izdajanje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic potekalo redno in tako, da bodo trajno pokriti vsi stroški, povezani s to dejavnostjo, s prihodki iz te dejavnosti.
10. V poslovnem načrtu morajo biti upoštevane vse vrste poslov, povezanih s sredstvi in viri sredstev pri izdajanju hipotekarnih in komunalnih obveznic. Naveden mora biti obseg in pogostost vsake izdaje obveznic. Pri kreditnih poslih se lahko upošteva oziroma predvideva kreditna rast, vendar praviloma le v takšnem obsegu, kot je bila izkazana v zadnjih poslovnih letih. Če banka predpostavlja večjo kreditno rast, mora biti ta utemeljena z obstoječimi tržnimi zmogljivostmi, sodelovanjem z drugimi bankami in poslovnimi partnerji ipd. Temu primerno morajo biti izkazani tudi predvideni stroški kapitala, upravljanja s tveganji, upravljanja in trženja produktov hipotekarnega oziroma komunalnega kreditiranja in izdanih obveznic, kakor tudi iz tega poslovanja izvirajoče in glede na različne uteži tveganja izpeljane marže. Upoštevane morajo biti tudi višine provizij za predčasno poplačilo kreditov in razlike v donosnosti zaradi različne ročnosti obveznic od ročnosti danih kreditov.
11. Računovodski izkazi, ki so sestavni del poslovnega načrta, morajo biti pripravljeni ločeno za poslovanje, povezano z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic in ločeno za celoten obseg poslovanja banke tako, da je razviden vpliv tega poslovanja na celotni poslovni izid banke.
12. Ne glede na zakon, ki ureja bančništvo, mora biti poslovni načrt pripravljen za pet poslovnih let, ki bodo sledila prvi izdaji hipotekarnih ali komunalnih obveznic.
Organizacijska in tehnična usposobljenost banke
(2. točka prvega odstavka 9. člena ZHKO)
13. Banka mora izkazati, da organizacijska struktura in tehnična opremljenost banke ustrezata obsegu načrtovane dejavnosti iz predloženega poslovnega načrta.
14. Banka prikaže organizacijsko strukturo banke, vključno s podružnicami in poslovnimi enotami, v obliki organigrama in navede pristojnosti posameznih organizacijskih enot v zvezi z dejavnostjo izdajanja hipotekarnih in komunalnih obveznic in število zaposlenih, ki bodo opravljali posle in opravila v zvezi s tem.
15. Banka v vlogi navede tudi, kako bodo razmejene pristojnosti in odgovornosti članov uprave pri izdajanju hipotekarnih in komunalnih obveznic. V primeru sprememb statuta ali drugih splošnih aktov banke se predloži tudi osnutke teh sprememb.
16. V primeru podelitve prokure za zastopanje banke v poslih v zvezi z izdajanjem hipotekarnih ali komunalnih obveznic, banka navede tudi podatke o teh osebah in navede tudi dejstva in okoliščine, iz katerih izhaja, da so zadostno strokovno usposobljene in imajo lastnosti ter izkušnje, potrebne za opravljanje te funkcije.
17. Če bo banka opravljanje določenih poslov in opravil v zvezi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic prenesla na druge osebe, mora to navesti in predložiti tudi osnutke pogodb s temi osebami.
Pravila o vodenju kritnega registra (4. točka
prvega odstavka 9. člena ZHKO)
18. Banka predloži splošni akt o pravilih o vodenju kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc (v nadaljevanju: kritni register), ki določajo:
– ali se kritni register vodi v pisni ali elektronski obliki;
– da so osebe za vodenje kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc pisno pooblaščene s strani uprave banke;
– zaščito pred nepooblaščenimi dostopi v kritni register, kot tudi pred morebitnimi poškodbami oziroma uničenjem kritnega registra zaradi zunanjih vplivov (ogenj, voda ipd.);
– da so vpisi v kritni register trajni oziroma takšni, da so vedno razvidni vzroki za spremembe oziroma je možno ugotoviti prvotno vsebino tistih vpisov, ki se v času praviloma ne spreminjajo;
– da je vsak vpis oziroma skupina istočasnih vpisov v kritni register opremljena s časom, datumom in podpisom osebe iz druge alineje te točke;
– vsebino kritnega registra, kot je določena v 20. točki tega sklepa.
19. Če se kritni register delno ali v celoti vodi v elektronski obliki morajo pravila o vodenju kritnega registra dodatno zagotavljati:
– da se v procesu obdelovanja podatkov v kritnem registru upoštevata slovenska standarda SIST BS 7799-2:2003 in SIST ISO/IEC 17999:2003, ki ju izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščen organ in določbe zakonov, ki urejajo varstvo osebnih in zaupnih podatkov;
– da so vpisi iz 5. alineje 18. točke tega sklepa opremljeni z varnim elektronskim podpisom in varnim časovnim žigom po zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
20. Kritni register se vodi ločeno za hipotekarne in komunalne obveznice, pri čemer je vsak kritni register sestavljen najmanj iz štirih podregistrov in podpornih analitičnih evidenc (v nadaljevanju: podregister):
– podregister hipotekarnih oziroma komunalnih kreditov (19. člen in prvi odstavek 52. člena ZHKO);
– podregister nadomestnega kritnega premoženja (20. člena ZHKO);
– podregister izvedenih finančnih instrumentov (23. člen ZHKO);
– podregister izdanih hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic (tretji odstavek 38. člena ZHKO).
21. V kritnem registru so posamično vpisane terjatve, ki predstavljajo kritno premoženje. V vsakem od podregistrov iz prejšnje točke tega sklepa morajo biti vpisani vsaj naslednji podatki, kot je primeroma prikazano tudi v prilogi tega sklepa:
– v podregistru za hipotekarne kredite: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka hipotekarnega kredita, naziv kreditojemalca, matična številka oziroam drug identifikacijski znak kreditojemalca, identifikacijski znak zastavljene nepremičnine iz zemljiške knjige, značilnosti zastavljenega premoženja (24. člen ZHKO – v gradnji, komercialna nepremičnina, zunaj RS, povezana oseba)), hipotekarna kreditna vrednost zastavljene nepremičnine, datum zadnje cenitve, vrednost glavnice kredita, višina terjatev iz naslova kredita (glavnica in natečene obresti), delež terjatev iz naslova kredita proti hipotekarni kreditni vrednosti zastavljene nepremičnine (26. člen ZHKO), datum zapadlosti zadnje obveznosti iz hipotekarnega kredita, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova kredita, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru za komunalne kredite: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka komunalnega kredita, naziv kreditojemalca, matična številka oziroma drug identifikacijski znak kreditojemalca, vrednost glavnice kredita, višina terjatev iz naslova kredita (glavnica in natečene obresti), datum zapadlosti zadnje obveznosti iz naslova kredita, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova kredita, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru za nadomestno kritno premoženje: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka finančnega instrumenta, naziv dolžnika, matična številka ali drug identifikacijski znak dolžnika, nominalna vrednost finančnega instrumenta, tržna vrednost finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova finančnega instrumenta, datum zapadlosti finančnega instrumenta, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru za izvedene finančne instrumente: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka izvedenega finančnega instrumenta, naziv nasprotne stranke v poslu, matična številka ali drug identifikacijski znak nasprotne stranke v poslu, nominalna vrednost izvedenega finančnega instrumenta, tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost obveznosti iz naslova izvedenega finančnega instrumenta, datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru izdanih hipotekarnih obveznic: zaporedna številka vpisa v register, datum izdaje obveznic, oznaka, količina, obrestna mera, nominalna vrednost izdanih obveznic, višina obveznosti iz naslova izdanih obveznic (nominalna vrednost in natečene obresti), neto sedanja vrednost obveznosti iz naslova izdanih obveznic, datum zapadlosti obveznice, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru izdanih komunalnih obveznic: enako kot v podregistru izdanih hipotekarnih obveznic.
22. Sestavni del vsakega izmed podregistrov iz 20. točke tega sklepa je lastna analitična podpora, v kateri se evidentirajo poslovni dogodki. Vsaka analitična evidenca posamezne terjatve oziroma obveznosti iz kritnega registra mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– za podregister hipotekarnih kreditov: oznaka kredita, zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta, glavnica, obrestna mera, natečene obresti, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova kredita, devizni tečaj za preračun, datum zapadlosti zadnje obveznosti iz naslova kredita;
– za podregister komunalnih kreditov: enako kot za podregister hipotekarnih kreditov;
– za podregister nadomestnega kritnega premoženja: oznaka finančnega instrumenta, zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta, nominalna vrednost finančnega instrumenta, natečene obresti, tržna vrednost finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova finančnega instrumenta, devizni tečaj za preračun, datum zapadlosti;
– za podregister izvedenih finančnih instrumentov: oznaka izvedenega finančnega instrumenta, zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta, nominalna vrednost izvedenega finančnega instrumenta, tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev oziroma obveznosti iz naslova izvedenega finančnega instrumenta, datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta in druge potrebne podatke, upoštevajoč značilnosti posameznih vrst izvedenih finančnih instrumentov (npr. za posel obrestne zamenjave (swap) podatek o fiksni in variabilni obrestni meri ipd.), kot je primeroma prikazano v prilogi tega sklepa;
– za podregister izdanih hipotekarnih obveznic: oznaka, zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta, nominalna vrednost izdanih obveznic, obrestna mera, natečene obresti, neto sedanja vrednost obveznosti iz naslova izdanih obveznic, devizni tečaj za preračun, datum zapadlosti obveznosti;
– za podregister izdanih komunalnih obveznic: enako kot za podregister hipotekarnih obveznic.
Končna določba
18. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost