Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2006 z dne 25. 7. 2006

Kazalo

3441. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka, stran 8465.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list, št. 80/01), 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) ter 15. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95, 13/95, 14/96) so Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. redni seji dne 1. 6. 2006, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 23. 3. 2006, Občinski svet Občine Železniki na 26. redni seji dne 26. 4. 2006, Občinski svet Občine Žiri na 16. redni seji dne 1. 6. 2006 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) sprejeli
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice spreminjajo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka (Uradni list RS, št. 27/98, 47/99).
2. člen
Za prvim odstavkom 2. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Skrajšano ime zavoda je: LU Škofja Loka.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni, tako da se glasi:
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.110   izdajanje knjig
22.130   izdajanje revij in periodike
22.140   izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150   drugo založništvo
22.220   drugo tiskarstvo
22.240   priprava za tisk
22.320   razmnoževanje videozapisov
22.330   razmnoževanje računalniških zapisov
52.471   dejavnost knjigarn
52.610   trgovina na drobno po pošti
52.620   trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah
52.630   druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
70.200   dajanje lastnih nepremičnin v najem
72.210   razvoj in založba programskih paketov
72.220   oskrba z računalniškimi programi in
      svetovanje
72.300   obdelava podatkov
72.400   omrežne podatkovne storitve
73.201   raziskovanje in eksperimentalni razvoj
      na področju družboslovja
73.202   raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju humanistike
74.130   raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140   podjetniško in poslovno svetovanje
74.400   oglaševanje
74.810   fotografska dejavnost
74.851   prevajanje
74.852   fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853   druga splošna tajniška opravila
74.871   prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873   druge poslovne dejavnosti
80.102   osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.103   dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
      z motnjami v razvoju
80.302   visoko strokovno izobraževanje
80.303   univerzitetno izobraževanje
80.210   srednješolsko splošno izobraževanje
80.220   srednješolsko poklicno in strokovno
      izobraževanje
80.301   višje strokovno izobraževanje
80.410   dejavnost vozniških šol
80.421   dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422   drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje d. n.
92.310   umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320   obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340   druge razvedrilne dejavnosti.
92.511   dejavnost knjižnic
92.720   druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
4. člen
V 14. členu se pristojnost »sprejema program razreševanja presežnih delavcev« črta.
5. člen
Besedilo predzadnje alineje 18. člena, ki se glasi »odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev« se spremeni in se po novem glasi:
»– na prvi stopnji odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-7/1996
Škofja Loka, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
Št. 07-603-11/06
Gorenja vas - Poljane, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.
Št. 080-09-3362
Železniki, dne 26. aprila 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
Št. 032-3/2006
Žiri, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost