Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota, stran 8081.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 in 36/00) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 6. julija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 27/96) se v naslovu odloka črta besedilo: »za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občina.«
2. člen
Besedilo 1. člena odloka se spremeni in se glasi:
»Mestna občina Murska Sobota s tem odlokom ustanovi javni zavod Razvojni center Murska Sobota za svetovanje malim in srednje velikim podjetjem na območju Mestne občine Murska Sobota«.
3. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se novi tekst glasi:
»Ime zavoda je: Razvojni center Murska Sobota
Zavod poleg slovenskega imena uporablja tudi tuje ime, ki se glasi:
Development Centre Murska Sobota
Sedež zavoda je v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2.«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena odloka se dopolni z naslednjimi dejavnostmi zavoda:
DE/22.110  Izdajanje knjig
DE/22.120  Izdajanje časopisov
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.150  Drugo založništvo
K/73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
      sorodnih dejavnosti
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.851  Prevajanje
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov, in kongresov
K/74.873  Druge poslovne dejavnosti
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/91.330  Dejavnost drugih članskih organizacij
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine.«
Drugi odstavek 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod Razvojni center Murska Sobota je strokovno svetovalna, koordinatorska in operativna institucija za podporo trajnostnega razvoja, predvsem na področju podjetništva in projektnega managementa. Javni zavod deluje primarno kot podporna institucija na področju povezovanja med podjetji, med podjetji in institucijami znanja, nevladnimi organizacijami, raziskovalno razvojnimi institucijami, mednarodnimi institucijami ter vladnimi institucijami.«
Doda se nov tretji odstavek 5. člena, ki se glasi:
»Razvojni center Murska Sobota je institucija, namenjena primarno podpori razvoju malih in srednje velikih podjetij. Javni zavod spodbuja razvoj inovativne dejavnosti in družbene odgovornosti malih in srednje velikih podjetij. Vlogo podporne institucije Razvojni center Murska Sobota opravlja še na področju promocije podjetništva, integracije strokovnjakov v mala in srednje velika podjetja ter povezovanja med strokovnjaki v malih in srednje velikih podjetjih in institucijami v zadevnih razvojnih, znanstvenih in izobraževalnih področij, na področju razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, uvedbe novih tehnologij, postopkov in storitev ter pri prenosu doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso.«
5. člen
V 11. členu odloka se črta besedilo: »ter za pospeševanje proizvodnje hrane«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2006
Murska Sobota, dne 6. julija 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost