Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3223. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, stran 8035.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, ki ga je izdelal načrtovalec VIZURA-Vitez, prostorski inženiring d.o.o. Celje pod št. 30/2006 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 539/12, 539/10 in 539/11-del vse k.o. Sp. Hudinja, ki v veljavnem zazidalnem načrtu Zg. Hudinja predstavljajo dve gradbeni parceli za gradnjo dvojčka znotraj območja mešane gradnje individualnih stanovanjskih objektov zgrajenih v 70 letih, delno pa obstoječih ostalin kmečkih gospodarstev. Predlog podaja spremenjene oblikovne pogoje za gradnjo individualnega stanovanjskega objekta namesto dvojčka, zato se postopek vodi kot skrajšani.
III
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja se začne 8 dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Hudinja ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0028/2005-4200
Celje, dne 29. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost