Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3232. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9, stran 8038.

Na podlagi 23. člena in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 42. redni seji dne 5. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
1. člen
S tem odlokom se popravijo določila, ki vplivajo na to, da se zaradi zatečenih stanj v prostoru postopki ne morejo izvajati, ter se terminologija in postopki, navedeni v odloku, uskladijo z zakonodajo.
2. člen
Črta se drugi odstavek 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05).
V dvanajstem odstavku 4. člena odloka se črta naslednje besedilo: »CKU Območje celostnega komunalnega urejanja« in se nadomesti z naslednjim besedilom: »Širše območje urejanja«. V navedenem odstavku se črta naslednje besedilo: »naredi preveritev območja« in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »umestitev v širše območje urejanja«.
V navedenem odstavku se črta naslednje besedilo: »Na dokument preveritve je potrebno pridobiti mnenje občine. Oba dokumenta LI in mnenje občine sta obvezni prilogi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja (podrobnejša obrazložitev v 41.b členu).«
Na koncu odstavka se doda naslednji stavek: »Navedeno umestitev izdela odgovorni projektant.«
Črta se trinajsti odstavek 4. člena odloka in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Gradbena meja po tem odloku se šteje kot priporočljiv, skrajni zunanji rob naselja in je prikazana v grafičnem delu.«
V enaindvajsetem odstavku 4. člena odloka se »Podrobnejša urbanistična preveritev in urbanistična preveritev« nadomesti z naslednjim besedilom: »Umestitev v širši prostor urejanja«.
V prvi alinei tega odstavka se črta del besedila: »Urbanistična preveritev je sestavni del urbanističnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja«, in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Umestitev v širši prostor«.
Na koncu prve alinee se doda naslednje besedilo, ki se glasi: »Navedeno umestitev izdela odgovorni projektant.«
3. člen
V točki 1a, 8. člena odloka se na koncu doda naslednji stavek: »Dvojček je v skladu s tem odlokom dvostanovanjska enota.«
4. člen
Črta se četrti odstavek 9. člena odloka in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Grafične predloge in njihova vsebina služijo kot podrobnejša opredelitev in dopolnitev skupaj z vsebino Tabele posebnih meril in pogojev.«
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se na koncu dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– oporni zidovi so ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč lahko postavljeni na mejo,
– za objekte, ki so bili zgrajeni brez gradbenega dovoljenja, pred uveljavitvijo tega odloka, je minimalni odmik 1 m od sosednje parcele, s soglasjem soseda.«
6. člen
V četrtem odstavku 22. člena se na koncu doda naslednji stavek: »Omejitev v zadnjem stavku ne velja za objekte do višine vključno K+P+M.«
V šestem odstavku 22. člena odloka se črta del besedila: »(razmerje približno 1:1,4)« in se nadomesti z naslednjim besedilom: »v skladu z določili za posamezne ureditvene enote«.
7. člen
V 33.a členu:
– se zamenja 3. vrstica z drugim odstavkom
– v prvi alinei drugega odstavka se besedilo »1,4« nadomesti z besedilom: »1,4 do 2; za dvojčke 1:1,4 do 2,8«
– v prvi alinei tretjega odstavka se besedilo »1,5« nadomesti z besedilom: »1,5 do 2«.
V 33.b členu:
– za prvo vrstico drugega odstavka se doda naslednje besedilo: »Dovoljene so podolgovate tlorisne zasnove objektov, lahko s poudarjenim osno simetričnim centralnim delom ali zasnove v obliki črke »L« ali lomom stranic zaradi prilagoditve terenu ali parcelni meji.«
– v prvi alinei drugega odstavka se besedilo »1,4« nadomesti z besedilom: »1,4 do 2; za dvojčke 1:1,4 do 2,8«.
V 33.e členu:
– v prvi alinei drugega odstavka se besedilo »1,4« nadomesti z besedilom: »1,4 do 2; za dvojčke 1:1,4 do 2,8«
– v prvi alinei tretjega odstavka se besedilo »1,5« nadomesti z besedilom: »1,5 do 2.«
– v prvi alinei četrtega odstavka se besedilo »1:1,5« nadomesti z besedilom: »min 1:1,5«
– četrto alineo četrtega odstavka se črta
– četrto alineo petega odstavka se črta.
V 34. členu:
– v prvi alinei drugega odstavka se besedilo »1,4« zamenja z besedilom: »1,4 do 2«; za dvojčke »1:1,4 do 2,8«
– v prvi alinei tretjega odstavka se besedilo »1:1,5« nadomesti z besedilom: »min 1:1,5«
– črta se četrti odstavek.
V 35. členu:
– v drugi alinei prvega odstavka se besedilo »1,4« nadomesti z besedilom: »1,4 do 2«.
8. člen
V stavku pred 36. členom in v celotnem tekstu 36. člena se besedo PS zamenja z besedilom: 3-3-PS.
V 36. členu:
– v prvi alinei drugega odstavka se besedilo »1,5« zamenja z besedilom: »min 1,5«
– v tretji alinei drugega odstavka se na koncu doda naslednje besedilo, ki se glasi: »Streha je lahko bolj svobodno oblikovana v skladu s tehnologijo. Žagasta streha ni dopustna.«
9. člen
V četrti alinei 41.a člena se za besedo »Malim«, doda naslednje besedilo, ki se glasi: »in Velikim«.
Zadnji stavek v peti alinei 41.a člena se smatra kot nova alineja in se doda naslednje besedilo: »Določilo velja za celotno območje občine.«
10. člen
V 41.b členu se popravi naslednje:
Črta se prvi odstavek in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
»A. Umestitev v širši prostor«.
V drugem odstavku se besedo »preveritev« nadomesti z naslednjim besedilom: »Umestitev v širše območje urejanja«.
V drugem odstavku se črta besedo CKU.
Črta se prvi in drugi stavek tretjega odstavka in se ju nadomesti z naslednjim besedilom: »Z umestitvijo v širši prostor se uredi dostop v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.«
Črta se četrti odstavek 41.b člena.
Črta se prvi dve vrstici šestega odstavka in se ju nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Znotraj širšega območja urejanja je urejen dostop po:«
Črta se 1. točko šestega odstavka in se jo nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»1. obstoječi občinski cesti.«
V 2. točki šestega odstavka se povsod črta: »za CKU«.
Črta se sedmi odstavek, ki navaja postopek in osmi odstavek, ki navaja promet z nepremičninami znotraj območja CKU.
V devetem odstavku se v prvi in drugi vrstici črta naslednje besedilo: »zunaj območja CKU«.
Črta se drugo alineo in zadnji stavek devetega odstavka.
Črta se celoten deseti odstavek, ki navaja postopek.
Črta se celoten 41.c člen odloka.
11. člen
V petem odstavku 45. člena se črta drugi stavek.
12. člen
V 49. členu se spremeni naslednje:
V prvem odstavku se za prvim stavkom doda stavek z naslednjim besedilom:
»Za širša območja urejanja investitor pridobi podatke glede priklopa na obstoječo infrastrukturo pri posameznih upravljalcih komunalne in energetske infrastrukture.«
V zadnjem stavku, četrtega odstavka se besedo »preveritve« nadomesti z naslednjim besedilom: »seznanitve s projektom«.
13. člen
Spremembe, ki se nanašajo na Urbanistično preveritev in Celostno komunalno urejanje se smiselno upoštevajo povsod, kjer se pojavljajo v odloku (Uradni list RS, št. 118/05), v Posebnih merilih in pogojih in v grafičnem delu (terminološko in vsebinsko).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-2/1999
Grosuplje, dne 5. julija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost