Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1865. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
1866. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1867. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov
1894. Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
1895. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
1896. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač
1897. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač

Odloki

1868. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Arheološko najdišče Ajdna za kulturni spomenik državnega pomena
1869. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Spominske cerkve sv. Duha na Javorci za kulturni spomenik državnega pomena
1870. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Rotovža v Novem mestu za kulturni spomenik državnega pomena
1871. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena
1872. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
1873. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Gradu Rajhenburg in njegovega območja za kulturni spomenik državnega pomena
1874. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Območja in Cerkve sv. Valentina na Limbarski Gori za kulturni spomenik državnega pomena
1875. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Hribarjeve vile v Cerkljah na Gorenjskem za kulturni spomenik državnega pomena
1876. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena
1877. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Sv. Duhu pri Dravogradu za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1898. Sklep o spremembah sklepa o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1899. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

MINISTRSTVA

1878. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1879. Pravilnik o trgovskih imenih rib
1880. Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture
1881. Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov

USTAVNO SODIŠČE

1882. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju in pobude za oceno ustavnosti Uredbe o ratifikaciji Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribičev med izvajanjem ribolova
1883. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške in odločbe Sodnika za prekrške
1884. Odločba o ugotovitvi neskladja prvega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju z Ustavo, o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 83. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju in 76. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja ter o delni razveljavitvi sklepov Okrajnega in Višjega sodišča v Kopru
1885. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, dopolnjenega aprila 2004, za območje Občine Vrhnika
1886. Odločba o ugotovitvi, da je 6. točka Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, št. 7/98), kolikor pod zaporedno številko 782260 opredeljuje javno pot Lačja vas–Veniše v delu, ki poteka po parc. št. 498/2, 500 in 505/3 k.o. Kokarje, v neskladju z Ustavo
1887. Odločba, da 14. člen Zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana, ni v neskladju z Ustavo
1888. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS- št. 91/02)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1900. Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti

OBČINE

Kranj

1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj

Postojna

1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna

Slovenj Gradec

1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec

Šentjur

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2004
1893. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območje Občine Horjul
2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kidričevo
3. Popravek odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava
4. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava in DOŠ Genterovci
5. Preklic preklica Občine Sežana

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 80 milijonov EUR (MPSZ80)
14. Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ74)
15. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prevzemu pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (Projekt Slovenskih železnic) z dne 12. 04. 1994 med Slovenskimi železnicami, d. d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj in Pogodbe med Republiko Slovenijo, Evropsko investicijsko banko in Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B, Projekt Slovenskih železnic II, Transjugoslovanski železniški projekt II/A) (MEBPSZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti