Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

14. Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ74), stran 492.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POROŠTVENE POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EUROFIMO ZA KREDITNE OBVEZNOSTI HOLDINGA SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O. V VIŠINI 74 MILIJONOV EUR (MPSZ74)
Razglašam Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ74), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2005.
Št. 001-22-22/05
Ljubljana, 28. april 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POROŠTVENE POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EUROFIMO ZA KREDITNE OBVEZNOSTI HOLDINGA SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O. V VIŠINI 74 MILIJONOV EUR (MPSZ74)
1. člen
Ratificira se poroštvena pogodba med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR, sklenjena 7. septembra 2004 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo poroštvene pogodbe se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu v slovenskem jeziku glasi:
G U A R A N T E E A G R E E M E N T
between
REPUBLIC OF SLOVENIA, represented by the Ministry of Finance, ("Guarantor")
and
EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock, represented by its duly authorized officers (“Eurofima”)
P r e a m b l e
Eurofima by an equipment financing dated 07. 09. 2004 ("Financing Documents") extends to the Holding Slovenske železnice, d.o.o. ("Borrower") debt financing for purposes of purchase of 20 new locomotives in an amount not exceeding EUR 74’000’000 (seventy-four million Euro).
The terms and conditions of the Financing Documents are known to the Guarantor.
Article 1
1.1 The Guarantor hereby unconditionally and irrevocably guarantees to Eurofima that all payment obligations of the Borrower under the Financing Documents will be duly and promptly fulfilled in the currency owed by the Borrower under the Financing Documents.
 
1.2 Upon first written request (“Guarantee Request”) of Eurofima stating that Eurofima has requested payment from the Borrower and that the Borrower has not performed its obligations to make payment as and when due, the Guarantor shall immediately and unconditionally pay such requested amounts by transfer thereof in the currency owed by the Borrower to Eurofima’s account as indicated in the Guarantee Request without any set-off of counterclaims or other objections or defences and without any deductions or withholdings.
 
1.3 The payment obligations of the Guarantor hereunder shall be non accessory, primary and independent obligations of the Guarantor within the meaning of Art. 111 and not a mere surety within the meaning of Art. 492 et seq. of the Swiss Code of Obligations, subject only to the requirements of the Guarantee Request contemplated herein and in particular independent of any legal proceedings or other action instituted by Eurofima against the Borrower or any other security which has been or will be furnished to Eurofima in respect of its claims under the Financing Documents.
Article 2
2.1 Modifications of, or amendments to, the Financing Documents shall not require the consent of the Guarantor. However, the Guarantor shall assume liability for additional payment obligations only if the Guarantor shall have consented to the respective modifications of, or amendments to, the Financing Documents.
 
2.2 The Guarantor is aware that it is contemplated that the Borrower may with the consent of Eurofima transfer its rights and obligations, or its obligations only, under the Finance Documents to a fully owned or at least majority owned and controlled subsidiary of the Borrower (“Subsidiary”). The Guarantor hereby for all purposes of this Guarantee consents to such transfer and agrees that the Guarantee Agreement shall remain in full force and effect notwithstanding such transfer to a Subsidiary and shall upon any such transfer automatically extend to such Subsidiary and any reference to the Borrower herein shall be construed and read accordingly.
Article 3
3.1 The Guarantor hereby confirms that all authorizations required in the Republic of Slovenia for the conclusion and implementation of the Financing Documents and of this Guarantee Agreement have been duly granted and continue to be in full force and effect. The Guarantor also confirms that this Guarantee Agreement has been duly authorized, signed and executed by itself and constitutes its valid and binding obligations enforceable against itself pursuant to its terms.
 
3.2 The Guarantor shall notify Eurofima without delay of any events that may endanger the due implementation of the Financing Documents or of this Guarantee Agreement.
 
3.3 To the extent that the Guarantor has or hereafter may acquire any immunity from jurisdiction of any court or from any legal process (whether through service of notice, attachment prior to judgment, attachment in aid of execution, execution, sovereign immunity or otherwise) with respect to itself or its property, it irrevocably waives such immunity in respect of its obligations under the Guarantee Agreement.
Article 4
4.1 This Guarantee Agreement shall be governed by the Laws of the Swiss Confederation. Place of performance shall be Basle-City, Switzerland.
 
4.2 The ordinary courts of Basle-City, Switzerland, shall have exclusive jurisdiction for any dispute under or in relation to this Guarantee Agreement.
 
4.3 If any of the provisions of this Guarantee Agreement is or becomes legally invalid or incomplete, the validity of the remaining provisions shall not be affected. Any invalid or incomplete provision shall be replaced by a provision consistent with the spirit and purpose of this Guarantee Agreement.
 
4.4 Request for payment and other statements and notices by Eurofima shall be sent to the following address of the Guarantor:
Republic of Slovenia
Ministry of Finance
Attn: Ms. Tatjana Krume
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Slovenia
Telephone. +386 1 478 6706
Fax: +386 1 478 6705
 
4.5 This Guarantee Agreement is drawn up in four originals in English. Eurofima shall have two originals, the Guarantor two originals.
Ljubljana, 07. September 2004
REPUBLIC OF SLOVENIA
By:
dr. Dušan Mramor (s)
 
EUROFIMA European Company for the
Financing of Railroad Rolling Stock
By:
André Bovet (s)
Maurizio Parenti (s)
P O R O Š T V E N A P O G O D B A
med
REPUBLIKO SLOVENIJO, ki jo zastopa Ministrstvo za finance (»porok«),
in
EUROFIMO, Evropsko družbo za financiranje nakupa železniških vozil, ki jo zastopajo njeni pravilno pooblaščeni uslužbenci (»Eurofima«)
U v o d
Eurofima s financiranjem opreme z dne 7. 9. 2004 (»Dokumenti o financiranju«) odobri Holdingu Slovenske železnice, d. o. o. (»posojilojemalec«), posojilo za namen financiranja nakupa 20 novih lokomotiv v znesku, ki ne presega 74.000.000 evrov (štiriinsedemdeset milijonov evrov).
Porok je seznanjen z določili in pogoji iz Dokumentov o financiranju.
1. člen
1.1 Porok s tem brezpogojno in nepreklicno jamči Eurofimi, da bodo vse plačilne obveznosti posojilojemalca na podlagi Dokumentov o financiranju pravilno in pravočasno izpolnjene v valuti, ki jo posojilojemalec dolguje na podlagi Dokumentov o financiranju.
 
1.2 Na prvo pisno zahtevo (»poziv za izpolnitev poroštva«) Eurofime, v kateri je navedeno, da je Eurofima zahtevala plačilo od posojilojemalca in da posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti plačila, kot je določeno, in ob zapadlosti, porok takoj in brezpogojno plača zahtevane zneske tako, da jih nakaže v valuti, ki jo dolguje posojilojemalec, na račun Eurofime, naveden v pozivu za izpolnitev poroštva, brez pobota nasprotnih zahtevkov ali drugih ugovorov ali odgovorov in brez kakršnih koli odbitkov ali zmanjšanj.
 
1.3 Plačilne obveznosti poroka po tej pogodbi so neakcesorne, izvirne in neodvisne obveznosti poroka v smislu 111. člena in ne zgolj poroštvo v smislu 492. in naslednjih členov švicarskega obligacijskega zakonika, pri čemer se upoštevajo zahteve iz poziva za izpolnitev poroštva, predvidenega s to pogodbo, in so še zlasti neodvisne od kakršnega koli sodnega ali drugega postopka ali drugega ukrepa, ki ga Eurofima sproži zoper posojilojemalca, ali od kakršnega koli drugega zavarovanja, ki je bilo že ali bo dano Eurofimi za njene zahtevke iz Dokumentov o financiranju.
2. člen
2.1 Za spremembe ali dopolnitve Dokumentov o financiranju ni potrebno soglasje poroka. Vendar pa porok jamči za dodatne plačilne obveznosti samo, če je pristal na zadevne spremembe ali dopolnitve Dokumentov o financiranju.
 
2.2 Porok je seznanjen, da je predvideno, da lahko posojilojemalec s soglasjem Eurofime prenese svoje pravice in obveznosti ali pa samo svoje obveznosti po Dokumentih o financiranju na odvisno družbo posojilojemalca, ki je v celotni ali pa vsaj večinski lasti in pod nadzorom posojilojemalca (»odvisna družba«). Porok s tem za vse namene tega poroštva soglaša s takim prenosom in se strinja, da poroštvena pogodba ostane v celoti v veljavi ne glede na prenos na odvisno družbo in se po takem prenosu samodejno razširi na tako odvisno družbo in se vsako sklicevanje na posojilojemalca v tej pogodbi temu ustrezno razlaga in razume.
3. člen
3.1 Porok s tem potrjuje, da so bila vsa pooblastila, potrebna v Republiki Sloveniji za sklenitev in izvajanje Dokumentov o financiranju in te poroštvene pogodbe, pravilno izdana in da v celoti še naprej veljajo. Porok tudi potrjuje, da je to poroštveno pogodbo pravilno odobril, podpisal in potrdil in da pomeni njegovo veljavno in zavezujočo obveznost, ki je izvršljiva zoper njega v skladu z njenimi pogoji.
 
3.2 Porok nemudoma obvesti Eurofimo o kakršnem koli dogodku, ki bi lahko ogrozil pravilno izvajanje Dokumentov o financiranju ali te poroštvene pogodbe.
 
3.3 Porok se v zvezi z obveznostmi iz te poroštvene pogodbe nepreklicno odpoveduje imuniteti, ki jo ima ali bi jo lahko pridobil zase ali svoje premoženje, glede pristojnosti katerega koli sodišča ali sodnega ali drugega postopka (bodisi z vročitvijo pisanj, začasno odredbo, predhodno odredbo, izvršbo, državno imuniteto ali drugače).
4. člen
4.1 To poroštveno pogodbo ureja zakonodaja Švicarske konfederacije. Izpolnitveni kraj je mesto Basel, Švica.
 
4.2 Za kakršen koli spor na podlagi te poroštvene pogodbe ali v zvezi z njo so izključno pristojna redna sodišča mesta Basel, Švica.
 
4.3 Če je ali postane katera koli določba te poroštvene pogodbe pravno neveljavna ali nepopolna, to ne vpliva na veljavnost drugih določb. Neveljavno ali nepopolno določbo zamenja določba, ki je v skladu z duhom in namenom te poroštvene pogodbe.
 
4.4 Zahteva za plačilo ter druge izjave in obvestila Eurofime se pošljejo na naslednji naslov poroka:
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Gospa Tatjana Krume
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 478 6706
Faks: +386 1 478 6705
 
4.5 Ta poroštvena pogodba je sestavljena v štirih izvirnikih v angleščini. Eurofima in porok imata vsak po dva izvirnika.
Ljubljana, 7. september 2004
Za
REPUBLIKO SLOVENIJO
Dušan Mramor l. r.
 
Za
EUROFIMO, Evropsko družbo za
financiranje nakupa železniških vozil,
André Bovet l. r.
Maurizio Parenti l. r.
3. člen
Za izvajanje poroštvene pogodbe skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 440-03/05-134/1
Ljubljana, dne 20. aprila 2005
EPA 187-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.