Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, stran 4688.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 31/00, 45/01), Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 2/92 in 108/03), 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03), 10. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00) sta Mestna občina Slovenj Gradec na 28. seji z dne 19. 4. 2005 in Občina Mislinja na 21. seji z dne 26. 4. 2005 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Slovenj Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, 108/03) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov:
– pet članov, predstavnikov ustanoviteljic, od tega tri člane imenuje Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec, od katerih je vsaj en član Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec, dva predstavnika pa imenuje Občinski svet občine Mislinja,
– dva člana, predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov, ki jih imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– dva člana, predstavnika delavcev, ki ju s tajnim glasovanjem izvolijo člani sveta izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
V primeru, ko je član občinskega sveta tudi član sveta zavoda, mu funkcija v svetu zavoda preneha takoj oziroma najkasneje v roku 60 dni, ko mu preneha mandat v občinskem svetu, in sicer do izvolitve novega člana v svetu zavoda.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. To ne velja za člana Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, ki mu mandat v svetu zavoda preneha najkasneje v roku 60 dni, ko mu preneha tudi mandat v Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec. V tem času mora Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v svet zavoda izvoliti novega člana Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:
Delo zavoda organizira in vodi direktor.
Direktor odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
Direktorja zdravstvenega doma imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po prenehanju mandata lahko ponovno imenovan.
3. člen
Za 7.a členom se doda 7.b člen, ki se glasi:
Direktor zdravstvenega doma mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske, pravne, upravne ali organizacijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, mora direktor izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Če direktor zavoda nima izobrazbe iz prejšnjega odstavka tega člena, mora za vodenje strokovnega dela zavoda imenovati strokovnega vodjo. Strokovni vodja mora v tem primeru izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje direktor izmed že zaposlenih delavcev zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Strokovni vodja se zaposli za polovični delovni čas.
Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje ter višina dodatka za strokovno vodenje se določijo v statutu zavoda.
4. člen
Za 7.b členom se doda 7.c člen, ki se glasi:
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda je strokovni svet. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
5. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda in številčno sestavo članov sveta zavoda s spremembami in dopolnitvami v roku šestdesetih dni po uveljavitvi tega odloka. Kolikor svet zavoda v tem roku statuta zavoda in številčne sestave članov sveta zavoda ne uskladi, mu mandat preneha avtomatično.
Če je bil pred uveljavitvijo tega odloka že začet postopek za imenovanje novega direktorja, se mora postopek uskladiti z določbami tega odloka.
6. člen
Sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2005-223
Slovenj Gradec, dne 5. maja 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.