Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1888. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS- št. 91/02), stran 4685.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Anje Žižek Jeseničnik iz Slovenj Gradca, na seji dne 7. aprila 2005
o d l o č i l o:
Drugi odstavek 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/02), se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnica izpodbija Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Odlok), ker je z njim Mestna občina vsebinsko spremenila Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 – v nadaljevanju: Odlok o PUP). Zato naj bi Upravna enota Slovenj Gradec na podlagi izpodbijanega Odloka izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta (v nadaljevanju: veterinarske ambulante). Pobudnica navaja, da meji z zemljiščem, ki je predvideno za gradnjo veterinarske ambulante ter je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Po Odloku o PUP so bile nepremičnine pobudnice uvrščene v stanovanjsko območje nižje gostote (Sn), kjer so bili dopustni posegi za namene gradenj: stanovanj nižje gostote (40 do 80 preb./ha), za terciarne in kvartarne dejavnosti za potrebe tega stanovanjskega območja, za proizvodne dejavnosti, ki ne presegajo 120 m² površine, ter za šport in rekreacijo. Z izpodbijanim odlokom naj bi Mestna občina stanovanjsko območje nižje gostote (Sn) spremenila v območje centralnih dejavnosti (Ct). Ta sprememba naj bi se izvršila le z redakcijskim popravkom, čeprav naj bi šlo za vsebinsko spremembo Odloka. Postopek sprejema Odloka naj bi bil v neskladju z veljavno zakonodajo.
2. Mestna občina odgovarja, da je bila pravna podlaga za sprejem izpodbijanega akta Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 – v nadaljevanju: Prostorski plan). Pri objavi Odloka o PUP v Uradnem listu naj bi prišlo do tehnične napake, ker naj bi bilo pomotoma objavljeno besedilo razgrnjenega osnutka odloka, ne pa sprejetega odloka. Enako naj bi se zgodilo tudi z grafičnimi prilogami. Zato naj bi Mestna občina sprejela redakcijske popravke Odloka o PUP ter hkrati prečiščeno besedilo. Dileme v zvezi z gradnjo veterinarske ambulante naj bi sovpadale s temi tehničnimi težavami. Pobudnico naj bi Mestna občina opozorila, da njeno zemljišče spada v območje Ct. Ta sprememba naj bi bila posledica evidentiranja dejanskega stanja namenske rabe objektov in naj bi bila izvedena na območju celotnega mesta Slovenj Gradec. Z izpodbijanim Odlokom naj bi šlo tudi za uskladitev namenske rabe na podlagi dejanskega stanja, kar naj bi določal 7. člen Odloka.
B)
3. Pobudnica živi na območju urejanja Ct, na katerem je načrtovana gradnja veterinarske ambulante, in je hkrati stranska udeleženka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zato izkazuje pravni interes za oceno zakonitosti Odloka. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Odlok je bil sprejet v času veljavnosti Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju ZUN). Na podlagi 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – ZUreP-1) še velja in ga zato Ustavno sodišče lahko presoja.
5. Mestna občina je dne 27. 6. 2002 sprejela Odlok o PUP. V 7. členu Odloka o PUP so določena posamezna območja kot npr. območja Ct (centralnih dejavnosti – trgovina), Sn (stanovanj nižje gostote) itd. Nepremičnine pobudnice in sporna lokacija veterinarske ambulante so bile v urejevalnem območju Sn. Mestna občina je dne 10. 10. 2002 sprejela redakcijske popravke Odloka o PUP ter hkrati objavila prečiščeno besedilo Odloka. V izpodbijanem Odloku pa je določbi 7. člena Odloka o PUP dodan drugi odstavek, ki določa, da so grafični prikazi pretežne rabe prostora povzeti po dejanskem stanju v prostoru ter na podlagi analiz podatkov v novejših grafičnih podlagah, ki niso bile na razpolago ob izdelavi prostorskega plana. S tem pa je Mestna občina nepremičnine pobudnice uvrstila v cono Ct (območje centralnih dejavnosti – trgovine).
6. V obravnavani zadevi je treba odgovoriti na vprašanje, ali je Mestna občina z izpodbijanim Odlokom sprejela le redakcijske popravke ali gre za vsebinsko spremembo Odloka o PUP po 43. členu ZUN. Mestna občina v odgovoru pojasnjuje, da je bilo v Uradnem listu pomotoma objavljeno besedilo razgrnjenega akta in grafičnih prilog, ne pa sprejetega Odloka o PUP. Iz dokumentacije, ki jo je predložila pobudnica, izhaja, da so se po sprejetju Odloka o PUP zaradi pomanjkljivosti grafičnega dela pričele pojavljati pravne ovire pri izdelavi lokacijskih dokumentacij. Zato je Mestna občina pri izdelovalcu tega izvedbenega prostorskega akta zahtevala korekcije grafičnih prilog. Mestna občina je te korekcije opredelila kot redakcijske popravke. Občinski svet je dne 10. 10. 2002 sprejel izpodbijani Odlok kot redakcijske popravke, čeprav iz zapisnika 45. seje Občinskega sveta Mestne občine z dne 10. 10. 2002 izhaja, da gre za spremembo akta.
7. Za redakcijske popravke bi šlo lahko le v primeru, če gre za popravljanje očitnih pomot tehnične narave. To pomeni, da gre le za dejanske in ne za pravne pomote. V obravnavanem primeru pa ne gre za tak primer. Iz odgovora nasprotne udeleženke kot iz dokumentacije, ki jo je predložila pobudnica, izhaja, da gre za vsebinske spremembe Odloka o PUP. Z izpodbijanim Odlokom se je spremenila celo namenska raba zemljišč, saj je bilo po Odloku o PUP zemljišče pobudnice in predvidene veterinarske ambulante v stanovanjskem območju nižje gostote, po Odloku pa je v območju centralnih dejavnosti.
8. Redakcijski popravki, ki so po vsebini sprememba Odloka o PUP, so bili sprejeti po običajnem postopku sprejemanja predpisov v občinskem svetu in ne po postopku, ki je s 37. do 39. členom ZUN predviden za sprejetje izvedbenih prostorskih aktov. Zato so bili sprejeti v neskladju s 43. členom ZUN, po katerem se izvedbeni prostorski akt lahko spremeni oziroma dopolni le po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem (torej po 37. do 39. členu ZUN). Glede na navedeno je Ustavno sodišče v izpodbijanem delu Odlok razveljavilo.
9. Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi. Ker postopek gradbenega dovoljenja za gradnjo veterinarske ambulante še ni pravnomočno končan, je Ustavno sodišče izpodbijani akt razveljavilo.
C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-175/03-9
Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.