Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1880. Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, stran 4666.

Na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi vodne infrastrukture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa kateri vodni objekti, naprave ali ureditve (v nadaljnjem besedilu: vodni objekti) se štejejo za vodno infrastrukturo.
2. člen
Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. državni monitoring voda obsega:
– monitoring kakovosti kopalnih voda, podzemnih voda, površinskih voda za odvzem pitne vode, za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, salmonidnih in ciprinidnih voda,
– monitoring stanja voda,
– monitoring objektov in naprav,
– monitoring hidroloških in erozijskih pojavov;
2. transportni vodovod je regionalno ali magistralno vodovodno omrežje za dovajanje pitne vode od vira do vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena.
3. člen
(1) Status vodne infrastrukture pridobi vodni objekt, če:
– služi izvajanju javnih služb urejanja voda ali drugih nalog upravljanja z vodami, ki jih mora izvajati država, v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali
– služi izvajanju državnega monitoringa voda in
– se načrtuje ter gradi v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Vodna infrastruktura se načrtuje in gradi na podlagi:
– usmeritev iz nacionalnega programa upravljanja z vodami,
– usmeritev iz načrtov upravljanja voda,
– sanacijskih in drugih programov, v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
– programa ukrepov,
– podrobnejših načrtov upravljanja voda,
– soglasja ministrstva, pristojnega za vode, če gre za poseben način gradnje vodne infrastrukture za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, na podlagi 49. in 91. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) ali
– projektov, ki so financirani ali sofinancirani iz sredstev mednarodnih organizacij ali Evropske unije, za namen uresničevanja ciljev upravljanja voda.
(3) Za upravičene stroške gradnje vodne infrastrukture, navedene v programih ali projektih iz prejšnjega odstavka, se štejejo tudi stroški izdelave projektne ter upravne dokumentacije in pridobitve zemljišč, potrebnih za gradnjo vodne infrastrukture in izvajanje drugih nalog upravljanja z vodami.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko status vodne infrastrukture pridobi tudi vodni objekt, ki:
– ne služi več posebni rabi zaradi katere je bil zgrajen, vendar pa je še vedno pomemben za urejanje voda, ali
– je namenjen ohranjanju in uravnavanju vodnih količin zaradi oskrbe prebivalstva s pitno vodo regionalnega pomena (npr. zajetje, črpališče, vodnjak, pregrada, transportni vodovod).
5. člen
(1) Seznam vodnih objektov je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka obsega navedbo:
– področja (označenega z enomestno številko),
– oddelka (označenega z dvomestno številko),
– skupine (označene s trimestno številko),
– razreda (označenega s štirimestno številko),
– podrazreda (označenega s petmestno številko),
– objekov,
– opomb, ki natančneje opredeljujejo posamezni vodni objekt ali dajejo druga pojasnila.
6. člen
Za razvrščanje vodnih objektov se uporabljajo določbe predpisa, ki določajo enotno klasifikacijo vrst objektov.
7. člen
Investitor vodnega objekta, ki se gradi kot vodna infrastruktura, mora po izdanem uporabnem dovoljenju oziroma, po prevzemu izvedenih del, kadar uporabno dovoljenje ni predpisano, predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ARSO) vso tehnično, finančno in upravno dokumentacijo, zaradi izdaje odločbe o pridobitvi statusa vodne infrastrukture.
8. člen
Zaradi evidentiranja statusa vodne infrastrukture v katastru gospodarske javne infrastrukture, ki se vodi na podlagi predpisov o urejanju prostora, posreduje ARSO izvod odločbe o pridobitvi, prenehanju ali spremembi statusa vodne infrastrukture Geodetski upravi Republike Slovenije v treh mesecih od njene izdaje.
9. člen
(1) Vodni objekt se po pridobitvi statusa vodne infrastrukture na podlagi odločbe vpiše v vodni kataster po uradni dolžnosti.
(2) Če je izdana odločba o prenehanju statusa vodne infrastrukture, se po uradni dolžnosti v vodnem katastru naredi zaznamek o prenehanju statusa vodne infrastrukture.
10. člen
(1) Obstoječi vodnogospodarski objekti in naprave v splošni rabi, ki se v skladu z določbo 190. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) štejejo za vodno infrastrukturo, se vpišejo v vodni kataster po uradni dolžnosti.
(2) Zaradi evidentiranja statusa vodne infrastrukture v katastru gospodarske javne infrastrukture iz 8. člena tega pravilnika, posreduje ARSO Geodetski upravi Republike Slovenije podatke o vpisu vodne infrastrukture iz prejšnjega odstavka v treh mesecih po vpisu v vodni kataster.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Strokovno navodilo o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi in kateri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-150/2004
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2004-2511-0366
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.