Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1881. Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov, stran 4670.

Na podlagi 16. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – prečiščeno besedilo) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o razvidu visokošolskih zavodov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek vpisa in izbrisa ter vsebina in način vodenja razvida visokošolskih zavodov.
2. člen
Visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni in registrirani za opravljanje visokošolske dejavnosti ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, se vpišejo v razvid visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: razvid).
Razvid vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Razvid je javna knjiga in se vodi v elektronski obliki.
II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA
1. Vpis v razvid
3. člen
Visokošolski zavod se vpiše v razvid, ko je končan postopek za ustanovitev in ima akreditiran vsaj en študijski program ob upoštevanju drugega odstavka 14. člena Zakona o visokem šolstvu.
Visokošolski zavod se vpiše v razvid na podlagi pisne vloge ustanovitelja ali pristojnega organa visokošolskega zavoda, ki jo mora predložiti pred začetkom dela.
Če je ustanoviteljica visokošolskega zavoda Republika Slovenija, se postopek vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti.
Vlogo za vpis predlagatelj pripravi tako, da izpolni obrazec in mu priloži dokumentacijo ter druge priloge. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Visokošolski zavod lahko začne izvajati študijski program, če je vpisan v razvid najkasneje do objave razpisa za vpis.
4. člen
Za vpis v razvid so potrebni naslednji dokumenti:
– izpis iz sodnega registra,
– akt o ustanovitvi visokošolskega zavoda,
– statut,
– mnenje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda,
– soglasje oziroma ponovno soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo k študijskemu programu,
– dokazila o zagotovljenih ustreznih prostorih in opremi (izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba, izpis iz glavne knjige) in o izpopolnjevanju pogojev glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in drugih pogojev po posebnih predpisih (uporabno dovoljenje, izjava o varnosti idr.) v vseh krajih, v katerih bo visokošolski zavod opravljal svojo dejavnost,
– dokazila o zagotovljenih visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih, potrebnih za izvedbo študijskega programa (veljavna izvolitev v naziv, soglasja delodajalcev),
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih najmanj za izvajanje študijskega programa za eno generacijo študentov.
Izpis iz sodnega registra, mnenje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, soglasje oziroma ponovno soglasje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo k študijskemu programu in izpis iz zemljiške knjige si pridobi ministrstvo.
Dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih najmanj za izvajanje študijskega programa za eno generacijo študentov morajo predložiti le zasebni visokošolski zavodi. Potrebna finančna sredstva se izračunajo po metodologiji ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
5. člen
Če vloga ni vložena na predpisanem obrazcu ali nima vseh prilog iz 4. člena tega pravilnika, ministrstvo pozove predlagatelja, da jo v določenem roku dopolni.
Če predlagatelj v določenem roku vloge ne dopolni, se šteje, da vloga ni bila vložena. Vloga se s sklepom zavrže, in se skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne vlagatelju.
6. člen
Uradna oseba, ki vodi postopek, ugotovi, ali visokošolski zavod izpolnjuje predpisane pogoje za začetek dela oziroma opravljanje dejavnosti. Pri ugotavljanju predpisanih pogojev se upoštevajo merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in pravilnik, s katerim so podrobneje določeni pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva potrebno posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo, strokovno komisijo. Komisija ima predsednika in dva člana.
Komisija na podlagi dokumentacije, ogleda visokošolskega zavoda ter vpogleda v njegovo dokumentacijo ugotovi, ali visokošolski zavod izpolnjuje predpisane pogoje, in o tem sestavi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o komisiji,
– podatke o visokošolskem zavodu (ime, sedež, dislocirane enote, priloženo dokumentacijo ipd.),
– ugotovitve o izpolnjevanju pogojev,
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
Komisija mora svoje delo opraviti v tridesetih dneh po imenovanju.
7. člen
Visokošolski zavod se vpiše v razvid, če izpolnjuje z zakonom, tem pravilnikom in drugimi akti določene pogoje za začetek dela oziroma za začetek izvajanja študijskega programa.
O vpisu v razvid se najkasneje v šestdesetih dneh od vložitve popolne vloge izda odločba. V odločbi se na podlagi mnenja Narodne in univerzitetne knjižnice ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe po zakonu, ki ureja knjižničarstvo.
8. člen
V razvid se vpisujejo spremembe podatkov.
Če visokošolski zavod, ki je vpisan v razvid, spremeni ustanovitelja, ime, sedež oziroma naslov, zastopnika, študijsko področje in znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško disciplino, za katero je ustanovljen, študijski program, ime študijskega programa ali sprejme nov študijski program ali začne izvajati študijski program v dislocirani enoti ali preneha izvajati študijski študijski program, mora zahtevati spremembo vpisa v tridesetih dneh po nastali spremembi in predložiti potrebna dokazila iz 4. člena tega pravilnika.
Če je ustanoviteljica visokošolskega zavoda Republika Slovenija, se postopek spremembe vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti. Po uradni dolžnosti se za vse visokošolske zavode vpišejo tudi podatki o ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda in študijskega programa.
Vlogo za spremembo vpisa predlagatelj pripravi tako, da izpolni obrazec ter mu doda dokumentacijo in druge priloge. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
9. člen
V razvid se vpisujejo ugotovitve Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo pri ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda in študijskega programa.
2. Izbris iz razvida
10. člen
Visokošolski zavod se izbriše iz razvida:
– če je izbrisan iz sodnega registra,
– če ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– na zahtevo visokošolskega zavoda ali ustanovitelja,
– če spremeni dejavnost brez soglasja ustanovitelja,
– če so bile ob ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda in študijskega programa ugotovljene pomanjkljivosti in v določenem roku niso bile odpravljene.
11. člen
O izbrisu iz razvida se izda odločba.
III. VSEBINA RAZVIDA
12. člen
Razvid obsega razdelke za vodenje naslednjih podatkov:
– zaporedno številko vpisa v razvid, številko in datum izdaje odločbe o vpisu,
– ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda ter ime in naslov njegovih dislociranih enot,
– študijsko področje in znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško disciplino, za katero je visokošolski zavod ustanovljen,
– ime in šifro študijskega programa, ki ga visokošolski zavod izvaja,
– datum sprejetja mnenja Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo,
– datum sprejetja soglasja Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo,
– ime ustanovitelja ter številko in datum akta o ustanovitvi,
– datum začetka dela visokošolskega zavoda,
– ime in priimek zastopnika visokošolskega zavoda,
– o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,
– o ponovni akreditaciji visokošolskega zavoda in študijskega programa,
– datum in številko odločbe o izbrisu iz razvida,
– opombe.
13. člen
Pri razvidu se vodi zbirka dokazil in drugih listin, ki so v zvezi z vpisom, spremembami in izbrisom iz razvida, označena s številko vpisa.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru se vpišeta v evidenco po uradni dolžnosti, ko si ministrstvo pridobi dokumentacijo iz 1., 2., 3. in 4. alineje 4. člena Pravilnika o evidenci visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 21/94).
15. člen
Visokošolski zavodi morajo vlogo za vpis dislociranih enot v evidenco predložiti ministrstvu najpozneje do 30. 9. 2005. Če vloga ne bo pravočasno vložena, se bodo vpisane dislocirane enote izbrisale iz evidence.
16. člen
Zastopniki visokošolskih zavodov, vpisanih v evidenco, se v razvid vpišejo najpozneje v treh mesecih od začetka uporabe tega pravilnika.
17. člen
Razvid v elektronski obliki se vzpostavi najpozneje do 31. 12. 2006.
18. člen
Pravilnik o evidenci visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 21/94) preneha veljati z dnem začetka uporabe tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 12. 2005.
Št. 011-03-2/2005
Ljubljana, 21. aprila 2005.
EVA 2005-3211-0022
dr. Jure Zupan l. r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo