Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna, stran 4687.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 19. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
(prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (Uradni list RS, št. 9/98, 1/00, 58/01, 108/01) in določajo merila in pogoje za posege v prostor v delu Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je izdelal AGA, d.o.o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v decembru 2004 in dopolnil aprila 2005.
(2) PUP je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del PUP so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(sestavine PUP)
(1) Besedilo in grafični del PUP sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo PUP obsega:
1. Uvodne določbe
2. Skupne določbe – posegi v prostor glede na namensko rabo zemljišč
3. Merila in pogoji za oblikovanje
4. Merila in pogoji glede določanja velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
5. Merila in pogoji glede varovanja naravne in kulturne dediščine
6. Merila in pogoji glede prometnega urejanja
7. Merila in pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja ter telekomunikacij
8. Merila in pogoji za varovanje okolja
9. Posebna merila in pogoji
(3) Grafični del PUP obsega:
1. Prikaz razmejitev območij urejanja in morfoloških enot (podrobnejše namenske rabe) na DKN v merilu M 1: 5000.
2. Izris zasnove elektroenergetskega omrežja na TTN v merilu M 1: 5000.
(2) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-1/2005 z dne 19. 4. 2005, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge PUP)
(1) Tekstualni del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004.
2. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
3. Spis postopka priprave in sprejema PUP
(2) Grafični del:
1. Strokovne podlage, ki jih je izdelal AGA, d. o. o. – Atelje za geodezijo in arhitekturo Postojna pod št. 49/04, v oktobru 2004.
2. Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 3. 8. 2004 in Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Postojna z dne 15. 10. 2004.
3. Kulturovarstvene smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novi Gorici, 2001 z naslovom Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Postojna.
4. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj so podrobneje določena v besedilu PUP.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha za to območje veljati Odlok o urbanističnem redu v Občini Postojna (Uradne objave, št. 34/81) in Odlok o zazidalnem načrtu Log Postojna (Uradni glasnik, št. 21/65)
6. člen
PUP je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnih službah na Občini Postojna.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 19. aprila 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.