Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2004, stran 4688.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 124. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) in 47. člena Navodil o izvrševanju proračuna Občine Šentjur za leto 2004 je Občinski svet občine Šentjur na 19. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2004
1. člen
Občinski svet Občine Šentjur sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2004 z naslednjimi postavkami v 000 SIT:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
1.  skupni prihodki                2.403.037
2.  skupni odhodki                2.350.183
3.  proračunski primanjkljaj oziroma presežek    52.854
B)  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
4.  prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev               19.894
5.  dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      9.500
6.  prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapitalskih deležev               10.394
C)  Izkaz računa financiranja:
7.  zadolževanje                     –
8.  odplačila dolga                 27.711
9.  povečanje sredstev na računih          35.537
10. neto financiranje                –52.854
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-2/2005-220
Šentjur, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.