Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1867. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov, stran 4633.

Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o čezmejnem pošiljanju odpadkov
1. člen
V Uredbi o čezmejnem pošiljanju odpadkov (Uradni list RS, št. 101/04) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na območje Republike Slovenije je prepovedano pošiljanje odpadkov z namenom odlaganja v ali na zemljo in izpuščanja v morja, vključno z odlaganjem na morsko dno, po postopkih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, razen v primerih iz točke II. in tretjega (a) odstavka 4. člena Uredbe 259/93/EGS.«
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijavitelj mora tovornemu listu, ki ga določa Uredba 259/93/EGS, priložiti še:
1. tehnični opis naprave za odstranjevanje ali predelavo odpadkov,
2. opis načina ravnanja s preostanki odpadkov,
3. originalni izvod ali overjeno kopijo pogodbe o odstranjevanju ali predelavi odpadkov s prejemnikom odpadkov, napisano v slovenskem ali angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: pogodba), in
4. finančno garancijo ali drugo enakovredno finančno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: garancija).«
V petem odstavku se:
– v 1. točki za besedilom »klasifikacijska številka« črtata vejica in beseda »lastnost«;
– črta se 2. točka;
– dosedanja 3. točka postane 2. točka.
3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsako pošiljko odpadkov, ki so predmet prijave, mora spremljati:
1. kopija transportnega dokumenta in
2. prepis ali overjena fotokopija dovoljenja iz 10. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora v primerih, ko gre za pošiljanje odpadkov na območje Republike Slovenije, za izvoz z območja Republike Slovenije in v drugih primerih, za katere tako določa Uredba 259/93/EGS, pošiljko spremljati prepis transportnega dokumenta.«
4. člen
V 8. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Prijavi iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj priložiti kopije dokumentov iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 5. člena te uredbe za pristojne organe držav tranzita, namembne države ter za prejemnika.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar kot prijavitelj iz prvega odstavka tega člena ne nastopa povzročitelj odpadkov, mora prijavitelj predložiti tudi dokazilo o tem, da razpolaga s skladiščem za skladiščenje takih odpadkov, kakršne je prijavil v obrazcu iz prvega odstavka tega člena, in sicer s skladiščem za skladiščenje nevarnih odpadkov oziroma nevarnih snovi, kolikor je prijavil nevarne odpadke, oziroma z ustreznim skladiščem, če ni prijavil nevarnih odpadkov.«
Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pristojnim organom iz prejšnjega odstavka in prejemniku prijave ne pošlje, če meni, da obstaja razlog iz 9. člena te uredbe skladno s tretjim (a) odstavkom 4. člena Uredbe 259/93/EGS.«
5. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja za čezmejno pošiljanje odpadkov:
– če bi bilo pošiljanje odpadkov v nasprotju z usmeritvami in programi ali načrti na področju ravnanja z odpadki, sprejetimi na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, in
– v primeru, če je bil prijavitelj ali prejemnik odpadkov že dvakrat pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja ali prekrška nezakonitega pošiljanja odpadkov.«
V drugem odstavku se črta četrta alinea.
6. člen
V 10. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo v primeru iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe 259/93/EGS in v primeru, da v postopku prijave niso bila pridobljena vsa dovoljenja za čezmejno pošiljanje v skladu z zahtevami Uredbe 259/93/EGS, že izdano dovoljenje za čezmejno pošiljanje odpadkov odvzame, če prijavitelj začne s pošiljanjem odpadkov pred pridobitvijo vseh zahtevanih dovoljenj.«
7. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem Uredbe 259/93/EGS in te uredbe izvajajo pri fizičnih ali pravnih osebah, ki so določene v točkah g) in h) 2. člena Uredbe 259/93/EGS, inšpektorji, pristojni za okolje, razen nalog, ki jih na podlagi 14. člena te uredbe opravlja carinski organ, in nalog, ki jih na podlagi 17. člena te uredbe opravlja policija.«
8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvrševanje Uredbe 259/93/EGS opravlja carinski organ na vstopu in izstopu z območja Skupnosti in na območju Republike Slovenije naslednje naloge:
1. preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 259/93/EGS in tej uredbi,
2. preverja v okviru običajnih kontrol, ali odpadki, ki so predmet čezmejnega pošiljanja, ustrezajo podatkom, navedenim v izvodu transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva,
3. sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z drugimi pristojnimi organi.
(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe 259/93/EGS in te uredbe mora carinski organ nemudoma obvestiti ministrstvo in inšpektorje, pristojne za okolje.«
9. člen
V 15. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Sodelovanje organov iz 12., 13., 14. in 17. člena te uredbe poteka pri kontroli čezmejnega pošiljanja odpadkov po programu naključnih kontrolnih akcij, katerega sprejmejo v soglasju minister, pristojen za okolje, minister, pristojen za finance, in minister, pristojen za notranje zadeve.«
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Čezmejno pošiljanje odpadkov je dovoljeno preko mejnih prehodov za mednarodni železniški promet in naslednjih mejnih prehodov za mednarodni cestni, letalski in pomorski promet:
1. Letališče Brnik,
2. Luka Koper,
3. Obrežje,
4. Gruškovje,
5. Jelšane.«
11. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvrševanje Uredbe 259/93/EGS in te uredbe opravlja policija na območju Republike Slovenije naslednje naloge:
1. nadzira vozila in opremo za čezmejno pošiljanje odpadkov,
2. preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremljajo potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 259/93/EGS in 6. členu te uredbe,
3. preverja, ali odpadki ustrezajo podatkom, ki so navedeni v izvodu transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva, in
4. sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z drugimi pristojnimi organi.
(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe 259/93/EGS in te uredbe mora policija nemudoma obvestiti ministrstvo in inšpektorje, pristojne za okolje.«
12. člen
V 18. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. se zaradi neresnične navedbe podatkov o odpadkih opravi odstranjevanje ali predelava odpadkov v nasprotju s pravili Skupnosti ali mednarodnimi pravili (točka (e) prvega odstavka 26. člena Uredbe 259/93/EGS).«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Policija in carinski organ kot prekrškovna organa izrekata globe, predpisane v prejšnjem odstavku v zvezi s kršitvami 8. točke prvega odstavka tega člena.«
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2005
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA 2005-2511-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik