Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

664. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije

Sklepi

660. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2004
661. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005
662. Sklep o izvolitvi kandidata za člana Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu
663. Sklep o imenovanju predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Drugi akti

659. Priporočilo, sprejeto ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

665. Uredba o spremembi Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
687. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

Sklepi

688. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2005
689. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2005

MINISTRSTVA

666. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

667. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
668. Sprememba letnega programa Statističnih raziskovanj za leto 2005

OBČINE

Črenšovci

669. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci

Kamnik

670. Odlok o poimenovanju Usnjarskega mostu

Križevci

671. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Litija

672. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2005
673. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2006

Murska Sobota

674. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
675. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

676. Sklep o javni razgrnitvi

Polzela

677. Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela

Slovenska Bistrica

678. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja
679. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Trebnje

680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje

Zagorje ob Savi

681. Sklep o soglasju k poročilu Centra za socialno delo
682. Sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi
683. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja
684. Cene za storitev - dobava toplotne energije in energije za sanitarno vodo

Žetale

685. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
686. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj