Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

677. Odlok o ureditvenem načrtu Center Polzela, stran 1508.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 13. seji dne 10. 2. 2005 sprejel
ODLOK
o ureditvenem načrtu Center Polzela
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za ureditveni načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju strateškega prostorskega akta občine – veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Polzela (Uradni list RS, št. 71/03) sprejme ureditveni načrt (v nadaljevanju: UN) Center Polzela, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. projekta 40/04.
2. člen
(vsebina UN)
UN iz 1. člena tega odloka vsebuje:
A) Odlok
B) Kartografski del
1 Načrt namenske rabe prostora
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine
2 Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
2.1 Meja ureditvenega območja
2.2 Načrt gradbenih parcel
2.3 Geodetska kotirana situacija z elementi za zakoličbo objektov in ureditev
3 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.1 Ureditvena situacija
3.2 Prometno-tehnična situacija
3.3 Situacija komunalne in energetske infrastrukture
– zbirnik komunalnih vodov
3.4 Situacija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
3.5 in 3.6 Prikazi značilnih prerezov
3.7 in 3.8 Podolžni profil ceste C1, normalni profil
C) Priloge
1 Povzetek za javnost
2 Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov občine
3 Obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta
4 Seznam strokovnih podlag
5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6 Seznam sektorskih aktov in predpisov
7 Ocena stroškov za komunalno urejanje območja
8 Spisek lastnikov parcel
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg in meja ureditvenega območja)
Ureditveno območje UN zajema obstoječe urbano središče naselja Polzela in območje severno od regionalne ceste in šole do predvidene obvoznice na severnem obrobju razširjenega naselja.
Na severozahodu ureditveno območje UN meji na zavarovano območje naselja, na jugu poteka meja po obstoječi krožni cesti stanovanjskega območja in zahodnem robu območja cerkve, na severozahodu pa se v podaljšku dovozne ceste k športni dvorani proti severu navezuje na načrtovano obvoznico.
Območje se nahaja v k. o. Polzela in meri 13,4 ha.
Opis meje po parcelnem stanju
– Severovzhodna stran:
prečka parcele št. 739/1, 741, 742, 743, 744, 747, 750, 751, 753/2, 753/3, 1097/1, 758
– Jugovzhodna stran
po jugovzhodni strani parcele št. 758, prečka parcele št. 1097/1, 772, 394, 1098, 775, 776/1, 777/3, 1093/45, 1093/1
– Južna stran
prečka parcelo št. 835/3, po jugovzhodni strani parcele št. 1116, po vzhodni strani parcele št. 1116, po jugovzhodni strani parcele št. 1116, prečka parcele št. 827, 1116, 824/1, 824/8, 824/7, 824/2, 824/3, 610, 824/4, 824/6, 823, 820/2, 820/1
– Severozahodna stran
po severozahodni strani parcele št. 821, prečka parcele št. 814/1, 815/3, po severozahodni strani parcele št. 739/1 (cesta), prečka parcele št. 806/1, 1093/1, 1093/29, 804/5, po severozahodni strani parcele št. 804/3, po jugozahodni strani parcel št. 797/1, 797/2, prečka parcele št. 797/2, 796/2, po severozahodni strani parcel št. 792/2, 792/1, prečka parcele št. 789/1, 787, 1169/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
(funkcija območja, načrtovani objekti)
Območje severno od regionalne ceste je namenjeno za javno infrastrukturo – šolo, šport in upravo, trgovske in storitvene dejavnosti ter stanovanja.
Opredeljena so naslednja prostorska funkcionalna območja z načrtovanimi objekti in ureditvami:
A) Poslovno trgovski center z osrednjim trgom
– na centralnem območju zahodno od šole med obstoječo regionalno cesto in predvideno obvoznico
Ob osrednjem trgu, ki je načrtovan severozahodno od šole v osi glavne pešpovezave center jug-sever, je v centralni prostor območja umeščen poslovno-trgovski objekt (okvirna površina 5000m2) in manjši poslovno-turistični objekt na severnem obrobju trga s parkom in obdajajočim ozelenjenim hribom na vzhodu.
Ob novi zahodni priključni cesti na obvoznico so na severni in južni strani poslovno-trgovskega objekta načrtovana centralna parkirišča in bencinski servis ob obvoznici.
B) Območje za šport in rekreacijo
– na severovzhodnem delu ureditvenega območja med šolo, obstoječo športno dvorano in obvoznico, ki vključuje:
ŠR(1) – območje za športna igrišča pri šoli
Na osrednjem prostoru severno od šolske telovadnice je umeščena velika igralna ploščad za športne igre: rokomet in mali nogomet, košarka, odbojka, met krogle, skok v višino, skok v daljino in obdajajoče štiristezno tekališče.
Na severu je območje namenjeno za športna igrišča: odbojka na mivki, balinišče, hokej na rolkah, namizni tenis in druga.
Na zahodnem obrobju so v zatravljenem hribu, ki ločuje poslovno-trgovski center s trgom, umeščene terasne tribune.
ŠR(2) – območje za tenis igrišča
– na skrajnem severovzhodu ob obvoznici
Severni del je namenjen za tri tenis igrišča, na vhodni južni strani pa spremljajoča objekta (gostinstvo, garderobe…) športnorekreacijskega območja z variantno možnostjo postavitve športne hale – pokrita igrišča.
Centralna parkirišča za športnorekreacijski območji in obstoječe objekte na vzhodu (športna dvorana, šola, občina) so predvidena severno od obstoječe športne dvorane ob novi vzhodni priključni cesti na obvoznico.
C) Območje šole – razširjeno ograjeno območje
– na severni in zahodni strani šole na jugovzhodnem obrobju trga
Zunanje ureditve v ograjenem območju šole obsegajo:
gospodarsko dvorišče, parkirišče za zaposlene in urejene zelene površine s šolskim vrtom na severni strani šole ter razširjeno šolsko dvorišče do vstopne trške ploščadi na vhodni zahodni strani šolske stavbe.
D) Območje večstanovanjskih stavb
– na obrobju strnjenega naselja pri gasilskem domu med območjem Kmetijske zadruge in obvoznico
Z navezavo na novo zahodno priključno cesto na obvoznico so na obrobju obstoječega naselja razporejeni trije nizi večstanovanjskih stavb (vila bloki) s skupaj okoli 30-40 stanovanji.
V obstoječem stanovanjskem območju na jugu je načrtovana dozidava večstanovanjske stavbe (25 stanovanj) k stanovanjskemu bloku Polzela 207 in zapolnilna gradnja dveh enostanovanjskih stavb na jugu območja vrstnih hiš.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
5. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve v grafičnih prilogah št. 3 upoštevati naslednje pogoje:
– razporeditev, funkcijo objektov in območij
– določene gradbene linije za objekte in ureditve
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov ter
– elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji (grafični list št. 2/3)
– smeri vhodov in uvozov v objekte in ograjena območja.
Kare A
– upoštevati je tlorisno zasnovo trga z glavnimi vhodi v šolo, poslovne objekte in športnorekreacijsko območje ter opredeljen zunanji gabarit trga in vstopnih ploščadi, ki določa gradbene linije ograjenega šolskega zemljišča, načrtovanih objektov poslovno-trgovskega centra in umestitev zatravljenega hriba ob njem
– maksimalno tlorisno površino poslovno-trgovskega objekta 5000m2, tlorisno členitev objektov ob trgu ter enotno arhitekturno oblikovanje objektov na območju, ki ustvarja novo identiteto območja
– ureditev centralnih parkirišč na severni in južni strani poslovno-trgovskega objekta z dostopnostjo na trg, vhodi in dovozi do objektov
– umestitev avtobusnega postajališča ob glavni pešpoti na severni strani regionalne ceste v bližini vstopne trške ploščadi pri šoli
1. Poslovno-trgovski objekt
– maksimalni tlorisni gabarit: 85 x 60 m
– višina do kapi 7 m; etažnost: P; ravna streha
– moderno oblikovanje s sodobnimi materiali, arhitekturnimi elementi obulične fasade na jugu, atraktivne funkcionalno členjene trške fasade, ki soustvarja zaključen ambient trga ter skrbno oblikovane vhodne severne fasade ob obvoznici za zrahljanje stavbnega volumna
2. Poslovno-turistični objekt
– tloris: 25 x 35 m
– višina do kapi 7 m, etažnost: P (+1), ravna streha
– enotno arhitekturno oblikovanje objektov 1 in 2 za skladno celovito zunanjo podobo poslovnega centra in zaključenega trga
Trg s parkom – okvirna površina 3700 m2
– upoštevati je minimalno širino vstopne ploščadi pri cvetličarni 20 m, jugovzhodno gradbeno linijo vzporedno s šolo ter tipološko členitev tlakovanih peščevih površin s povdarjeno povezovalno osjo center sever-jug, kjer je centralno umestiti akcent trga-vodomet
– določeno mesto krožno oblikovanega otroškega igrišča in vodne površine (ribnik) ob hribu ter
– geometrijsko parkovno ureditev severnega dela trga z razmestitvijo zunanjih gostinskih teras in drugih programov pritličij objektov za oživitev trga
Kare B
ŠR(1) – območje športnih igrišč pri šoli – površina 1,0 ha
– upoštevati je določeno namestitev transparentne mrežaste ograje v zelenih pasovih na obrobju
– določena mesta vhodov v ograjeno območje športnih igrišč pri vhodu v telovadnico in iz trga ter dovoz na vzhodni strani območja z navezavo na novo priključno cesto na obvoznico
– določene gradbene linije za osrednjo veliko igralno ploščad za športne igre (maksimalne dimenzije 80 x 60m) v oddaljenosti 10 m od šolskega gospodarskega dvorišča in 5 m od načrtovanih tribun v zatravljenem hribu na zahodnem obrobju
– razmestitev drugih športnih igrišč na severnem delu območja je okvirna, urediti pa je treba zelenice z urbano opremo (klopi) po ureditveni situaciji ŠR(2) – območje za tenis igrišča – površina 4000m2
– namestiti je enotno ograjo kot pri ŠR(1) z določeno gradbeno linijo na protihrupnem nasipu ob obvoznici
– obvezen je vhod in uvoz v območje z južne dovozne ceste ter razmestitev igrišč ob obvoznici na severu 11, 12 spremljajoča objekta športno-rekreacijskega območja
– tloris: 20 x 14 m za objekt št. 11 in 15 x 9 m za objekt št. 12; etažnost: P (+IP), simetrična dvokapnica z naklonom do 30º, sodobno oblikovanje
Opomba: Na območju je opredeljena alternativna možnost postavitve športne hale (pokrita igrišča) za kar je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za ureditev celotnega območja ŠR(1) ob upoštevanju vseh ostalih določil tega odloka.
Kare C
Š razširjeno in ograjeno območje šole – površina 4000 m2
– upoštevati je določeno mesto glavnega uvoza v ograjeno območje pred vhodom v telovadnico, kjer je namestiti pomično cestno zaporo; ohrani se uvoz za intervencijskega vozila iz regionalne ceste na jugu
– glavni vhod na razširjeno šolsko dvorišče je obvezno urediti iz vstopne trške ploščadi na zahodni strani šole
– obvezna je namestitev živice ob ograji na trški strani in okoli šolskega dvorišča ter gosta zasaditev dreves in grmovnic na severni strani šole 10 dozidava šole
– tloris: 10 x 6 m, višinski gabarit in zunanje oblikovanje je prilagoditi obstoječi šolski stavbi
Kare D
4, 5, 6 večstanovanjske stavbe – vila bloki
– določene so gradbene linije z obvezno tlorisno atrijsko členitvijo posameznih stanovanjskih stavb, ki z lego in podkvasto zasnovo na obrobju obstoječe zazidave ustvarjajo v stanovanjskih karejih notranje atrije – zelene površine
– minimalni odmik stavbnih nizov od obstoječih parcelnih mej na zahodu je 6 m
– upoštevati je prometno ureditev: krožna dovozna cesta okoli osrednje zelenice z vhodi v stavbni niz in umestitev parkirišča pri uvozu ob priključni cesti na obvoznico
– maksimalna tlorisna površina 590 m2 pri objektih št. 4 in 5 ter 300 m2 pri objektu 6
– višina do kapi 8.5m in etažnost: K (vkopana) + P + IP pri klasičnem oblikovanju dvokapne strehe ali K + P +2 pri modernem oblikovanju z ravno streho, kjer se predlagajo stopničasti zaključki z zadnjo etažo površinsko manjšo
– obvezno je enotno arhitekturno oblikovanje s sodobnimi materiali in povdarkom na razgibanosti mase – tlorisna in višinska (nižji vezni členi)
 
Dopolnilna gradnja znotraj obstoječega centra na jugu
7 večstanovanjska stavba – dozidava
– tloris: 26 x 11 m, gradbene linije so vzporedne z obstoječim stanovanjskim blokom na zahodni strani
– višinski gabarit in oblikovanje je prilagoditi obstoječemu stanovanjskemu bloku.
8, 9 enostanovanjski stavbi
– tloris: 10 x 12 m z možno priključeno garažo širine 5 m
– etažnost: P + 1; streha simetrična dvokapnica z naklonom okoli 30º
– oblikovanje prilagojeno obstoječim vrstnim hišam.
6. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Za krajinsko oblikovanje območja je upoštevati načrt ureditve zelenih površin v grafičnem delu UN in naslednje pogoje za urejanje zelenih površin glede na funkcije:
– obcestne urejene zelene površine z ekološko in oblikovalsko funkcijo
· drevoredi ob obstoječi regionalni cesti, novih priključnih cestah na obvoznico in parkiriščih;
· protihrupni nasip z gosto zasaditvijo dreves ob obvoznici;
· zelenica z drevoredom ob pešpoti na severni strani šole;
· živica ob šolski ograji in drevored na obeh straneh vstopne trške ploščadi;
· neformalna gosta zasaditev dreves in grmovnic na obrobju šolskega območja pri trgu;
· sanacija zelenic in zasaditev dreves ob novih prometnih ureditvah v južnem delu centra;
– park in ozelenjen hrib pri trgu z oblikovalsko in ambientalno funkcijo
· ureditev zatravljenega hriba maksimalne višine 5 m in širine 30 m, ki je z umeščeno urbano opremo (otroško igrišče, ribnik) sestavni del trga in ga obenem ločuje od športnih igrišč;
· geometrijska razporeditev dreves v severnem delu trga in zelenih pasov z grmovnicami ob zunanjih komunikacijah trga;
– zelenice ob stanovanjskih objektih
· zasaditev drevesnih skupin na obrobjih stanovanjskih karejev (vizualna zaščita);
· parkovne ureditve z urbano opremo (otroško igrišče, počitek odraslih) v atrijskih zelenicah načrtovanih stanovanjskih stavb in pri obstoječih stanovanjskih blokih na jugu območja.
7. člen
(pogoji za posege na obstoječih objektih)
– Posegi na zavarovane objekte kulturne dediščine so dopustni na osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
– Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene.
– Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so dopustne. Možne so tudi večje širitve objektov javne infrastrukture (kulturni dom, zdravstveni dom, vrtec,…) za nujne potrebe funkcioniranja obstoječe dejavnosti.
– Znotraj gradbenih parcel enostanovanjskih stavb je dovoljena postavitev pomožnih objektov za lastne potrebe: nadstrešnica do velikosti 20m2, zunanji bazen, vrtna uta do velikosti 12m2; ograja, ki mora biti oddaljena min. 1.5m od vozišča, naj bo živica in lahka transparentna (lesena, kovinska, mrežasta), zidani del ograje ne sme biti višji od 1m.
– Zunanje prenove objektov se morajo izvajati z oblikovno enotnimi arhitekturnimi členi glede na posamezni objekt in usklajeno z objekti v urbanem okolju (npr.: enotne balkonske ograje, enotna barva kritine, usklajene barve fasad z elementi prepoznavne individualnosti). Prav tako je dovoljeno obstoječa parkirna mesta pokriti z nadstrešnico ali zidanimi garažama po enotnem projektu za celotno parkirišče.
– Spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov za dejavnosti, ki bi onesnaževale ali prekomerno obremenile okolje niso dovoljene.
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
8. člen
(prometne ureditve)
Pogoji za urejanje cestnega omrežja so:
– rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste, ki prečka območje
– izgradnja odseka severne obvoznice (v prvi fazi lokalne ceste) s priključkom na regionalno cesto v Velenje pod Šenekom
– izgradnja priključnih cest na obvoznico na zahodnem obrobju poslovno-trgovskega centra in vzhodnem obrobju športno-rekreacijskega območja s priključitvijo vseh predvidenih objektov in parkirišč na ti obodni cesti tako, da bo središčni prostor pri šoli namenjen izključno peščevi površini
– rekonstrukcija priključnih odsekov obstoječe krožne ceste na regionalno cesto v južnem delu območja pri cerkvi in zdravstvenem domu
– ureditev centralnih parkirišč (skupaj 230 parkirnih mest) v severnem delu centra, dodatnih parkirišč za stanovanjske bloke (skupaj 125 novih parkirnih mest) v obstoječem stanovanjskem območju na jugu ter rekonstrukcija parkirišča pri kulturnem domu
– ureditev manipulativne ploščadi bencinskega servisa z dovozom iz obvoznice in parkirišča pri poslovno-trgovskem objektu.
Za izvedbo rekonstrukcije regionalne ceste skozi Polzelo in predvidene obvoznice si mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred izvedbo del pridobiti soglasje k projektnim rešitvam PGD, ki mora biti izdelan na osnovi pridobljenih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije pri DRSC, Izpostava Celje.
Pogoji za urejanje pešprometa so:
– izgradnja vstopne trške ploščadi pri šoli s prehodom za pešce preko regionalne ceste in ureditev glavne pešpoti sever-jug po sredini obstoječega centra na jugu
– ureditev podaljšane pešpoti proti zahodu na severni strani regionalne ceste in pločnika na njeni južni strani ter ureditev pločnikov ob načrtovanih priključnih cestah na obvoznico
– izgradnja pešpoti v smeri vzhod-zahod po severni strani šolskega območja in obstoječe dovozne ceste pri športni dvorani za povezavo trga z vhodi na območje športnih igrišč in s centralnim parkiriščem na vzhodu
– ureditev novih pešpoti pri obstoječih stanovanjskih blokih na jugu za izboljšanje dostopnosti do trgovine in vrtca.
Dinamika obnove in izgradnje cestnega in peš prometa se lahko prilagodi dinamiki izgradnje posameznih objektov v funkcionalnih območjih v skladu s pogoji upravljavca.
9. člen
(vodovod)
Pogoji za vodooskrbo območja in priključevanje objektov na vodovod so:
– oskrba uporabnikov s pitno in požarno vodo bo zagotovljena iz obstoječih zajetij Breg pri Polzeli in Vransko po obstoječem vodovodnem omrežju, ki ga je potrebno dograditi in obnoviti
– za priključevanje predvidenih objektov na območju severno od regionalne ceste je treba zgraditi povezovalni krožni vodovod s priključki na obstoječa vodovoda: glavni vodovod iz PE cevi d 125mm južno od cerkve in na vodovod iz PEHD cevi d 90mm ob regionalni cesti v Velenje ter izvesti sekundarni krožni vodovodni veji iz LŽ DUKTIL cevi DN 100mm z nadzemnimi hidranti DN 80(na n)m.
– priključki novih objektov v obstoječem centru na jugu se izvedejo na obstoječi vodovod
– vse obstoječe vodovode je treba na odsekih, kjer so predvidene povozne površine zamenjati s cevmi iz nodularne litine
– obvezna je namestitev nadzemnih hidrantov za potrebe protipožarne zaščite v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požara
– za dograditev vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo ob upoštevanju zasnove projektnih rešitev prikazane v grafični prilogi št. 3/4 skladno s pogoji in s soglasjem upravljalca.
– Dinamika obnove in izgradnje vodovoda se lahko prilagodi dinamiki izgradnje posameznih objektov v funkcionalnih območjih v skladu s pogoji upravljavca.
10. člen
(kanalizacija)
Pogoji za odvajanje in čiščenje odplak ter priključevanje objektov na kanalizacijo so:
– odvodnjo odpadnih vod z obravnavanega območja je treba urediti preko obstoječega kanalizacijskega omrežja, ki obratuje v mešanem sistemu in s priključkom na centralno čistilno napravo Kasaze z dograditvijo: kolektorja Polzela-Breg, centralne čistilne naprave v Kasazah in mešane kanalizacije na severnem razširjenem centralnem območju po prikazu v grafični prilogi št.3/3 in 3/4. Do izgradnje kolektorja Polzela-Breg in rekonstrukcije kanalizacije v naselju Polzela je potrebno zgraditi malo čistilno napravo ali vodotesno nepropustno greznico na izpraznjevanje za vsak posamezen objekt ali skupino objektov v območju.
– na območju severno od obstoječe regionalne ceste je treba speljati vse sanitarne odpadne vode in predhodno v lovilcih olj očiščene onesnažene meteorne vode v predvidena zbirna kanala (novi kanal ob vzhodni priključni cesti na obvoznico in prestavljeni obstoječi kanal na zahodu), čiste meteorne vode (strehe, igrišča, nepovozne ploščadi,…) pa je treba voditi v ponikovalnice
– odpadne vode iz predvidenih objektov v obstoječem centru na jugu je treba priključiti na obstoječo kanalizacijo (onesnažene meteorne vode se morajo predhodno očistiti v lovilcih olj)
– v primeru, da na območju v tehnološkem procesu uporabnika nastajajo onesnažene odpadne vode, jih je potrebno na mestu, kjer nastajajo, očistiti do stopnje, ki je dopustna za odvod v javno kanalizacijo skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96)
– po dograditvi kolektorja Polzela-Breg in centralne čistilne naprave Kasaze je obvezna opustitev greznic na celotnem območju in izvedba direktnih priključkov na kanalizacijsko omrežje v revizijskih jaških
– projektna dokumentacija PGD-PZI za kanalizacijsko omrežje mora biti izdelana skladno s pogoji in soglasjem upravljalca.
11. člen
(plinovod)
Pogoji za oskrbo območja z zemeljskim plinom kot glavnim energetskim virom za ogrevanje objektov so:
– izgradnja srednjetlačnega distribucijskega omrežja tlaka 4 bar in nizkotlačnega plinovodnega omrežja tlaka 20mbar s priključkom na predvideno reducirano postajo RP(2) pri gostilni Cimperman, ki je na osnovi strokovne podlage Divjak inženiring d.o.o. proj. št. 256/99, 546/04 prikazano v grafični prilogi št. 3/3
– upoštevati je predpise za načrtovanje in graditev plinovoda skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02): plinovodne cevi se morajo položiti v globino 1-1,2m pod zemljo na razmaku 1m od ostalih komunalnih vodov in minimalno 0,3m pri križanjih
– projektne dokumentacije za plinovodno omrežje, plinovodne priključke in plinske inštalacije v objektih morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ter pridobljeno soglasje upravljalca (Mestni plinovodi); izgradnjo priključkov na plinovodno omrežje lahko izvaja le distributer zemeljskega plina ali od nje pooblaščena inštitucija.
12. člen
(elektro omrežje)
Pogoji za elektroenergetsko urejanje območja in priključevanje objektov na elektroomrežje so:
– izgradnja nove trafo postaje TP Polzela-Tuš z vključitvijo v 20kV mrežo DV Polzela, ki se napaja iz RTP Podlog, demontaža obstoječega nadzemnega daljnovoda DV 20KV na območju predvidenega športnorekreacijskega območja (med točko A in B) ter izvedba nizkonapetostnega elektroomrežja za napajanje vseh novih objektov v severnem delu UN iz predvidene TP Polzela-Tuš (zasnova elektroomrežja je prikazana v grafični prilogi št. 3/3)
– novi objekti v obstoječem centru na jugu bodo oskrbovani z električno energijo s priključki na obstoječe elektroomrežje
– obvezna je izvedba nizkonapetostnega omrežja v kabelski kanalizaciji pod utrjenimi površinami in z zemeljskim kablom v zelenicah
– projektna dokumentacija za elektrifikacijo območja mora biti izdelana skladno s pogoji upravljalca; k PGD je obvezno pridobiti njegovo soglasje.
13. člen
(telefonsko omrežje)
Pogoji za urejanje Tk omrežja in priključevanje objektov nanj so:
– prestavitev obstoječega zemeljskega kabla na območju predvidene ureditve obvoznice in trga v kabelski kanalizaciji ter izgradnja odsekov kabelske kanalizacije za priključevanje novih objektov v severnem delu UN (zasnova Tk omrežja je prikazana v grafični prilogi št. 3/3)
– obstoječe Tk omrežje je treba na mestih predvidenih prometnih ureditev ustrezno zaščititi
– projektna dokumentacija za Tk omrežje mora biti izdelana skladno s pogoji upravljalca, k PGD je obvezno pridobiti njegovo soglasje
– za priključitev posameznega objekta na Tk omrežje si mora investitor pridobiti soglasje upravljalca – Telekom Slovenije.
14. člen
(kabelska televizija)
Pogoji za urejanje kabelske televizije in priključevanje objektov nanjo so:
– prestavitev obstoječe kabelske povezave na območju predvidenega objekta št. 1 in dograditev kabelske televizije skladno s prikazom zasnove CATV omrežja (grafična priloga št. 3/3)
– obstoječe CATV omrežje je treba na mestih predvidenih prometnih in tlakovanih površin ustrezno zaščititi
– projektna dokumentacija za CATV omrežje mora biti izdelana skladno s pogoji upravljalca; k PGD je obvezno pridobiti njegovo soglasje
– za priključitev posameznega objekta na CATV omrežje si mora investitor pridobiti soglasje upravljalca – SIGNAL kabelski sistemi.
15. člen
(odpadki)
Zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov se mora izvajati v skladu z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 19/97), pri čemer je upoštevati določena odjemna mesta za zabojnike sortiranih odpadkov – ekološke otoke, ki so predvideni ob dovoznih cestah (prikazani v grafični prilogi št. 3/1).
Na bencinskem servisu je obvezno ločeno zbiranje odpadkov z zagotovljenimi najstrožjimi ukrepi za ravnanje s posebnimi odpadki.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
16. člen
(varstvo okolja)
Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je:
– celotno območje (stanovanjska, športnorekreacijska območja in objekti, šola, vrtec, zdravstveni dom, trg, parki) z izjemo območij navedenih v drugi alinei, razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer mejna raven hrupa ne sme presegati 45dB za noč in 55dB za dan
– območje poslovno-trgovskega centra (brez trga s parkom) in ožje območje ob glavni cesti skozi naselje z obstoječimi poslovnimi objekti je razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je določena maksimalna raven hrupa 50dB za noč in dnevna 60dB.
Za omilitev vplivov komunalnega hrupa (promet) je predvidena kot protihrupna zaščita:
– zasaditev drevoredov ob glavni cesti skozi naselje, zahodni priključni cesti na obvoznico, na obrobju šolskega kompleksa in ob parkiriščih
– protihrupni nasip z gosto zasaditvijo dreves in grmovnic ob obvoznici na obrobju stanovanjskega in športnorekreacijskih območij.
Varstvo zraka
Predvideni objekti in ureditve ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženosti zraka. Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je za ogrevanje predviden zemeljski plin (načrtovano je plinovodno omrežje) kot energetski vir, parkirne površine se nahajajo ob prometnicah na robu zazidave, načrtovane so protiprašne ureditve okolice objektov.
V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaževanje zraka, kar mora biti opredeljeno v projektni dokumentaciji za posamezne objekte. Pred pričetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
Na bencinskem servisu je obvezna uporaba zaprtega sistema pri pretakanju goriva v vkopane cisterne in v avtomobilske rezervoarje, uporaba nivojskega stikala za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za polnjenje avtomobilskih rezervoarjev (preprečitev večjega izlitja goriva) in uporaba absorbcijskih sredstev za posutje večje količine razlitih goriv.
Varstvo tal, sanitarna komunalna opremljenost
– Vodooskrba, odvajanje in čiščenje odplak, ravnanje z odpadki ter priključevanje objektov na komunalno infrastrukturo se mora izvajati skladno z določili 9., 10. in 15. člena tega odloka.
– Zagotovljena mora biti zdravstveno ustrezna pitna voda v skladu z 32. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04).
– Pri gradnji in vzdrževanju javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo je upoštevati določila standarda SIST EN 805.
Varstvo pred sevanjem
Načrtovana trafo postaja mora biti izvedena v skladu z uredbo, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.
Ukrepi za odpravo arhitektonskih ovir
Na parkiriščih v poslovno-trgovskem centru so predvidena parkirna mesta za invalide.
Na pešpoteh in zunanjih ploščadih je treba izvesti klančine do 7% za premagovanje višinskih razlik.
V projektni dokumentaciji za objekte in zunanje ureditve je treba načrtovati ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir v skladu s Pravilnikom o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
17. člen
(varstvo kulturne dediščine)
V ureditvenem območju UN so štirje zavarovani objekti kulturne dediščine: hiše Polzela 8, 9 in 10 ter osrednji spomenik žrtvam NOB.
Skrajni robni severni del območja sega v vplivno območje zavarovane graščine s parkom Šenek.
Za vse posege na zavarovane objekte je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje za projektiranje ter soglasje na PGD-PZI.
Kapelico, ki se nahaja na križišču poljskih poti je potrebno ohraniti; predlagano mesto njene prestavitve je severno od planirane obvoznice v vidni osi priključne ceste.
18. člen
(požarna varnost)
– Pri izvedbi ureditvenega načrta je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požarom (Zakon o varstvu pred požarom Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/2, pravilnike in ostale predpise).
– Do vseh objektov je omogočiti dovoz urgentnim vozilom vsaj s treh strani po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilnimi vozili.
– Vse dovozne ceste, parkirišča, peščeve ploščadi in dvorišča morajo biti namenjena tudi prometnim in delovnim površinam za intervencijska vozila.
– Zadostna količina požarne vode je zagotovljena iz obstoječih zajetij Breg pri Polzeli in Vransko; na vodovodnem omrežju je obvezno namestiti nadzemne hidrante DN 80 mm.
– Za posamezne predvidene objekte je potrebno na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom.
– Za območje bencinskega servisa je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno izdelati protipožarni elaborat. Upravljanje bencinskega servisa mora zagotoviti najstrožje ukrepe za ravnanje s posebnimi odpadki. Kolikor se bo na bencinskem servisu izvajala tudi menjava olj, je potrebno odpadno olje obravnavati kot posebni odpadek, odvoz na regeneracijo pa mora vršiti za to pooblaščena organizacija. Kot posebni odpadek je potrebno obravnavati tudi olje iz lovilcev olj. Zagotoviti je potrebno ločeno zbiranje odpadkov na bencinskem servisu. Za vse tiste odpadke, za katere je možna regeneracija, je potrebno organizirati odvoz na regeneracijo, za ostale pa zagotoviti ustrezno deponiranje ali sežig.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
19. člen
Realizacija ureditvenega načrta se mora izvajati po etapah, ki predstavljajo funkcionalno zaključeno celoto.
Obvezno je, da se posamezne faze izvedejo kot celota z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
1. etapa vključuje izgradnjo športnih igrišč pri šoli – ureditev območja ŠR(1).
Po predhodnih pripadajočih ureditvah komunalne, energetske in prometne infrastrukture bo v drugi etapi sledila izgradnja objektov v zaključenih prostorskih celotah A, B, C, D skladno z določili 4. in 5. člena tega odloka in načrtom gradbenih parcel (grafična priloga št. 2/2).
20. člen
(rušenje objektov)
Za realizacijo ureditvenega načrta je potrebno odstraniti naslednje objekte:
– športno igrišče na parceli št. 804/3
– kiosk za prodajo sadja in zelenjave na parceli št. 825/8
– stanovanjski stavbi na parcelah št. *76 in *77/4 ter gospodarsko poslopje na parceli št. *76
– pomožna objekta pri šoli na parceli št. 779/2
– nadstrešnico avtobusnega postajališča na severni strani regionalne ceste na parceli št. 1093/29.
Predvidena je prestavitev kapelice na križišču poljskih poti (parcela št. 1098).
VIII. TOLERANCE
21. člen
Elementi za zakoličbo objektov in ureditev so opredeljeni v geodetski kotirani situaciji in so obvezni.
Za poslovno-trgovski objekt (1) je v grafičnih prilogah določen maksimalni možni tlorisni gabarit, ki ga ni dovoljeno večati. Zmanjšanje je dovoljeno samo na zahodni in južni strani do gradbene linije južnega roba trga pri obstoječi cvetličarni.
Za vse ostale objekte je dopustno odstopanje od določenih tlorisnih gabaritov v okviru tolerance ± 15% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije.
Določene maksimalne višinske gabarite objektov (višina do kapi) je dovoljeno povečati ali zmanjšati za ± 0,5 m.
Odstopanja od tlorisnih gabaritov športnih igrišč so dovoljena vendar ob upoštevanju določenih gradbenih linij; razmestitev manjših športnih igrišč na severnem območju ŠR(1) je okvirna, možna je spremenjena vendar ob upoštevanju južne omejitvene meje – zelenice ob veliki igralni ploščadi.
Za športnorekreacijsko območje z oznako ŠR(2) je dovoljena spremenjena prostorska ureditev za alternativno možnost postavitve športne hale (pokrita igrišča) na osnovi projektne dokumentacije za urejanje celotnega območja ŠR(2) in ob upoštevanju ostalih določil tega odloka.
Na osnovi projektne dokumentacije za severno obvoznico in bencinski servis je dopustno odstopanje od načrtovane ureditve bencinskega centra vendar znotraj določene gradbene parcele.
IX. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ureditveni načrt Center Polzela je stalno na vpogled na Občini Polzela.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-035-03
Polzela, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost