Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

669. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci, stran 1494.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 29/98) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 18. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel
P R AV I L N I K
o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Črenšovci zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S pravilnikom Občinski svet občine Črenšovci določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih Občina Črenšovci namenja za sofinanciranje programov športa. Pravilnik opredeljuje tudi ostala sredstva za šport, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
2. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine Črenšovci.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.
Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. šport invalidov,
5. izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
6. mednarodne državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
7. delovanje športnih društev,
8. izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITVE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
a) športna društva in klubi;
b) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za upravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA
6. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov športa vodi komisija za šport (v nadaljevanju: komisija)
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov, ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
7. člen
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra oziroma v roku 30 dni po sprejemu proračuna za prihodnje proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno 2. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa na sedežu Občine Črenšovci.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
8. člen
Javni razpis za sofinanciranje programov športa se objavi v Uradnem listu RS in na drug krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo še drugi podatki, če so potrebni.
9. člen
Komisija pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin se opredeli v točkah, deležih sofinanciranja, oziroma kot izhaja iz meril za vrednotenje programov športa.
Po sprejetju proračuna Občine Črenšovci določi župan ali po pooblastilu komisija vrednost točk za posamezne vsebine športnih programov.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin v športu.
Komisija pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
V. NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan.
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programov čas realizacije programa, roke za oddajo poročil, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in dolžnosti.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
11. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 31. januarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 1,000.000 tolarjev, morajo najkasneje do 31.7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno za zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku, se ravna v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel, oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celotnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela oziroma če za posamezno vsebinsko postavko letnega programa športa ni prijave in se ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
12. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor in drugi pristojni organi občine.
13. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
14. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov naslednje štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
15. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj 5 starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj štirih starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1,3;
– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj 4 starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj treh starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1;
– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8;
– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa točke, ki so opredeljene v tabeli 5.
16. člen
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– ZLATI SONČEK,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Za program »Zlati sonček« in druge do 60-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti, se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– ZLATI SONČEK,
– KRPAN,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok in niso zajeti v okviru drugih programov, ki jih financira občina.
Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do 80-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 20-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih, na medobčinski, področni in državni ravni. Višina sredstev se določi na osnovi točkovanj po tabeli 1A.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije- Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– A Cicibani, cicibanke – do max. 240-urni programi,
– B Mlajši dečki, mlajše deklice – do max. 320-urni programi,
– C Starejši dečki, starejše deklice– do max. 400-urni programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem ali materialni stroški objekta, strokovni kader, materialni stroški programa ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 4 vadečih,
– v kolektivnih športih, šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z najmanj 3 in največ 6 otroki. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta ali materialni stroški objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov.
Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
– A Kadeti, kadetinje – do max. 600-urni programi,
– B Mladinci, mladinke – do max. 600-urni programi.
Pri najemu ali materialnih stroških objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 4 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem ali materialni stroški objekta, strokovni kader in bonus točke za kategorizirane športnike. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 8.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so stari do 15 do 20 let, je namenjena ustrezni skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe za skupino z največ 6 in najmanj 3 mladimi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški v povezavi z objektom, strokovni kader za do 400 ur programa ter bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 8.
4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški povezani z objektom ter strokovni kader za do 400 ur programa in dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se določijo na osnovi točkovanja po tabeli 8.
5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
6. IZOBRAŽEVANJE, USPORABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanja, ki jih določi strokovni svet RS za šport in panožne zveze. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti in licence.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja v tabeli 6.
7. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek na šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
1. Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu zakona o športu se sofinancirajo, če se izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v občini.
2. Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine,
– prireditev je na programu nacionalne športne zveze,
– na njej nastopajo športniki občine.
3. Medobčinske, občinske in druge prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se v celoti ali delno odvija na območju občine,
– je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po tabeli 7.
8. ŠPORTNI OBJEKTI
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se gradijo in posodabljajo javni športni objekti.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Črenšovci do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,5 m² pokritih vadbenih površin in 3 m² nepokritih vadbenih površin na občana. Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100% investicije na posebni postavki proračuna občine.
9. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Društva za osnovno delovanje potrebujejo sredstva. Društvo pridobi točke:
– za člane društva s plačano članarino za tekoče leto,
– za obseg programa dela društva.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
VII. TABELE ZA DOLOČANJE VIŠINE SREDSTEV
17. člen
Tabele za določanje višine sredstev za sofinanciranje športnih programov so opredeljene v Prilogi 1.
18. člen
Tabele se smiselno uporabljajo z besedilom 16. člena Pravilnika o financiranju športa v občini. Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira najem objekta, izvajalci pridobijo točke za zaprti oziroma za odprti objekt glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo in rezerviran termin.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 94/18-05
Črenšovci, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.