Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

679. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1518.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 16. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S temi spremembami se spreminja besedilo Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
7. člen pravilnika se spremeni tako, da na novo glasi:
»Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
 župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)          15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta           40%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta          25%
– predsedovanje seji delovnega telesa
 občinskega sveta                      10%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
 član je                           15%
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava«.
3. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana.
Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
a/ za predsednika:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji       30%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
 dela ali sklepu nadzornega odbora              30%
b/ za člana:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji       20%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu
 dela ali sklepu nadzornega odbora              20%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/16-10/2005
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 2005.
Podžupan
Občine Slovenska Bistrica
Alojz Vezjak l. r.