Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

676. Sklep o javni razgrnitvi, stran 1507.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) v nadaljevanju »ZUreP-1«; ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), je župan Mestne občine Novo mesto, po izvedeni 2. prostorski konferenci dne 28. 2. 2005, pred javno razgrnitvijo predloga Odloka o lokacijskem načrtu za »Zdraviliško-hotelski kompleks in Toplice«, dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za »Zdraviliško-hotelski kompleks in Toplice«.
2. člen
Osnutek odloka obravnava izhodišča, ki so bila določena s Programsko zasnovo za ureditveni načrt Zdraviliško‑hotelski kompleks in toplice, ki je bila sprejeta z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto), (Uradni list RS, št. 97/03).
Prostor v območju urejanja bo namenjen dopolnitvi in razširitvi obstoječega programa zdraviliškega turizma, preureditvi prostora osrednjega križišča Šmarjeških Toplic ter prenovi naselbinskega telesa Toplic.
Ureditveno območje obsega prostor severno od potoka Toplica, zahodno od regionalne ceste R R3-667/1385 Zbure – Mačkovec in južno od lokalne ceste LC 295320 proti Obrhu. Naravno mejo območja predstavlja na jugu potok Toplica, ki je z vplivnim območjem evidentiran kot naravna dediščina.
V območje urejanja so vključena vsa zemljišča obstoječega in novega obsega hotelsko zdraviliškega kompleksa Šmarješke Toplice investitorja Krka zdravilišča d.o.o. Novo mesto, prostor osrednjega križišča pri Prinovcu ter naselbinsko telo bližnjih Toplic na zahodnem robu območja urejanja.
Površina ureditvenega območja znaša 27,29 ha.
3. člen
Osnutek odloka bo javno razgrnjen v času od 15. 3. 2005 do 15. 4. 2005 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje; v sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 30. 3. 2005: vijolična dvorana Mestne občine Novo mesto v 2. nadstropju, Novi trg ob 15. uri;
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 350-05-5/2003-1904
Novo mesto, dne 28. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.