Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

672. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2005, stran 1501.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 22. seji dne 21. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Litija za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                plan 2005
------------------------------------------------------------------------
A)  bilanca prihodkov in odhodkov
   I. prihodki
700  davki na dohodek in dobiček              803.036.000
703  davki na premoženje                  208.826.000
704  domači davki na blago in storitve            99.598.000
710  udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                       10.441.000
711  takse in pristojbine                   7.267.000
712  denarne kazni                       330.000
713  prihodki od prodaje blaga in storitev           400.000
714  drugi nedavčni prihodki                 18.300.000
720  prihodki od prodaje osnovnih sredstev          17.770.000
722  prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev           91.656.000
730  prejete donacije iz domačih virov            40.000.000
740  transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij               647.096.000
   I. prihodki skupaj                  1.944.720.000
   II. odhodki
400  plače in drugi izdatki zaposlenim           111.800.000
401  prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                         18.705.000
402  izdatki za blago in storitve              316.875.000
403  plačila domačih obresti                 7.025.000
409  rezerve                         50.000.000
410  subvencije                       18.800.000
411  transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                     475.909.000
412  transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                      107.270.000
413  drugi tekoči domači transferi             237.790.000
420  nakup in gradnja osnovnih sredstev           345.428.000
431  investicijski transferi PO in FO,
   ki niso proračunski uporabniki             24.500.000
432  investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                      478.620.000
   II. odhodki skupaj                  2.192.722.000
   III. proračunski presežek
   (primanjkljaj) I. – II.                -248.002.000
 
B) račun finančnih terjatev in naložb
750  prejeta vračila danih posojil                  –
751  prodaja kapitalskih deležev                   –
752  kupnine iz naslova privatizacije             6.400.000
   IV. prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev skupaj          6.400.000
440  dana posojila                          –
441  povečanje kapitalskih deležev in naložb             –
   V. dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev skupaj                          –
   VI. prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev IV. – V         6.400.000
 
C) račun financiranja
500  domače zadolževanje                   80.000.000
   VII. zadolževanje skupaj                80.000.000
550  odplačila domačega dolga                24.221.000
   VIII. odplačila dolga skupaj              24.221.000
   IX. povečanje sredstev na računih
   (zmanjšanje) I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.    -185.823.000
   X. neto financiranje
   VI. + VII – VIII. – IX. = – III            248.002.000
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2005 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu "413 – Drugi tekoči domači transferi" za posamezno krajevno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Pred sprejemom odločitve mora župan pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Občina lahko v letu 2005 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov za leta 2005 do 2008, če so za ta namen že načrtovana sredstva za leto 2005.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75% planiranega obsega sredstev v sprejetem proračunu, od tega:
– v letu 2006 50% planiranega obsega sredstev in
– v ostalih prihodnjih letih 25% planiranega obsega sredstev.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2006 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% planiranega obsega sredstev v sprejetem proračunu.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in naročniškimi pogodbami.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 16 milijonov tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1 milijona tolarjev v posameznem primeru odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 1,000.000 SIT.
8. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96) in 26. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 28/02) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,600.000 tolarjev.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, se v letu 2005 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2006 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2005.
Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 401-11/04
Litija, dne 21. februarja 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.