Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

678. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja, stran 1513.

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 110/02, 50/03 – odl. US: U-I-250/00-14, 51/04), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96) in na podlagi določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 16. seji dne 10. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja na območju občine Slovenska Bistrica, s katerim upravlja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
2. člen
Izvajalec dejavnosti proizvodnje toplotne energije za omrežje daljinskega ogrevanja za blokovsko naselje v Slovenski Bistrici je podjetje Impol d.d. Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz omrežja in izvaja proizvodnjo in distribucijo toplotne energije ter upravlja omrežje daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: »upravljavec«).
Fizične in pravne osebe, ki z upravljavcem sklenejo pogodbo o toplotni oskrbi so uporabniki toplotne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: »uporabnik«).
3. člen
Ta odlok je obvezen za vse udeležence pri načrtovanju in projektiranju, pri vodenju upravnega postopka, komunalnem opremljanju ter uporabi in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo iz omrežja.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE DOBAVITELJA, UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
4. člen
Objekti in naprave dobavitelja so: proizvodni viri v podjetju Impol d.d. Slovenska Bistrica.
5. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
– proizvodni viri;
– primarno vročevodno omrežje;
– sekundarno vročevodno omrežje;
– priključni vročevod.
Upravljavci so dolžni svoje objekte in naprave vzdrževati v skladu s predpisi.
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
– toplotna podpostaja, ki je izvedena iz priključne postaje in hišne postaje in je sestavni del sekundarnega vročevodnega omrežja;
– interne toplotne naprave in vročevodne instalacije.
Uporabniki so dolžni svoje objekte in naprave vzdrževati v skladu s predpisi.
Vsako spremembo na napravah iz prvega odstavka tega člena so uporabniki dolžni sporočiti upravljavcu. Če gre za povečanje priključne moči, mora uporabnik pridobiti od upravljavca soglasje.
7. člen
Podrobnosti glede objektov in naprav dobavitelja, upravljavca in uporabnikov iz predhodnih členov tega odloka določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA
8. člen
Uporabnik, ki želi priključiti svoje interne naprave na omrežje daljinskega ogrevanja, ali spremeniti priključno moč, mora pridobiti ustrezna soglasja.
Soglasja za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja izdaja upravljavec po pooblastilu Občine Slovenska Bistrica.
V primeru, da so zmogljivosti omrežja daljinskega ogrevanja premajhne, mora upravljavec o tem seznaniti uporabnika in navesti pogoje za priključitev.
9. člen
Upravljavec izdaja soglasja:
– k prostorskim izvedbenim aktom in ureditvenim načrtom;
– za pridobitev lokacijskega dovoljenja;
– za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za pridobitev uporabnega dovoljenja;
– za priključitev obstoječih zgradb;
– za začasne priključke;
– k posegom v prostor na območjih, kjer potekajo naprave omrežja daljinskega ogrevanja.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja po prejšnjem členu tega odloka ali pred priključitvijo dokumentacijo, ki je podrobneje opredeljena v splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je določeno pred priključitvijo.
11. člen
Upravljavec mora dopustiti priključitev, če je uporabnik izpolnil vse pogoje določene v soglasjih, če poravna vse obveznosti in predloži vso potrebno dokumentacijo.
12. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej. Priključek je stalen ali začasen. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
13. člen
Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja, priključni vodi in notranje toplovodne inštalacije morajo biti zgrajeni v skladu s standardi in predpisi.
14. člen
Upravljavec izvaja upravljavski nadzor. Le-ta se nanaša na izpolnjevanje standardov upravljavca in pregled omrežja daljinskega ogrevanja do števca toplotne energije, da na omrežje daljinskega ogrevanja pred števcem niso priključena trošila ali izvedeni odcepi, ki niso plombirani.
15. člen
Če izvajalec del ne izpolni pogojev iz izdanih soglasij, lahko upravljavec odkloni dobavo toplotne energije, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.
16. člen
Posege pri priključevanju omrežja in hišnih priključkov na omrežje daljinskega ogrevanja izvaja upravljavec.
Poseganje nepooblaščenim osebam v omrežje daljinskega ogrevanja je prepovedano.
17. člen
Izvajalci gradbenih, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih in drugih del na objektih komunalne infrastrukture zagotovijo, da ostanejo naprave omrežja daljinskega ogrevanja nepoškodovane.
V primeru poškodb, ki jih napravijo izvajalci iz predhodnega odstavka tega člena, morajo vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške in po navodilih upravljavca.
IV. DOBAVA IN KVALITETA TOPLOTNE ENERGIJE
18. člen
Upravljavec sklene dolgoročno pogodbo o dobavi toplotne energije z dobaviteljem skladno z določili Energetskega zakona.
19. člen
Upravljavec in uporabniki se o načinu oskrbe s toplotno energijo dogovorijo s pogodbo, kjer se definirajo količina, kvaliteta, tehnični pogoji in cena toplotne oskrbe.
20. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem toplotne oskrbe Občine Slovenska Bistrica pogoji za dobavo spremenijo v taki meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah dobavitelja, upravljavca in uporabnika, potem nosi vse stroške, ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, na napravah upravljavca upravljavec, uporabnik pa vse stroške, ki nastanejo na napravah uporabnika.
21. člen
Če uporabnik ne prevzame stroškov sanacije svojih naprav in če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajena z deli na napravah dobavitelja in upravljavca, mu upravljavec ni dolžan dobavljati toplotne energije, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
22. člen
Začetek ogrevalne sezone je določen z naslednjim dnem, ko je po treh dneh zapored zunanja temperatura ob 21. uri nižja ali enaka +12°C.
Konec ogrevalne sezone je določen s časovnim obdobjem, v katerem je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh višja od +12°C in po tem datumu v obravnavanem letu ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na +12°C ali manj. Tretji dan zadnjega takšnega niza je konec ogrevalne sezone.
V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV OMREŽJA DALJINSKEGA OGREVANJA V UPRAVLJANJE
23. člen
Objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja se prenesejo v upravljanje upravljavcu pod pogojem, da zanje obstaja predpisana dokumentacija.
VI. ODJEMNO MESTO, MERILNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
24. člen
Odjemno mesto je mesto, kjer so vgrajene ločilne armature med napravami upravljavca in uporabnika.
Merilno mesto je mesto, kjer so vgrajene merilne naprave.
25. člen
Dobavljene količine toplotne energije se merijo neposredno.
Neposredno se meri količina porabljene toplotne energije s števci toplotne energije, to so obračunski števci. Količine so izražene v MWh ali GJ.
26. člen
Upravljavec vzdržuje števce toplotne energije in skrbi za njihove redne preglede.
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja določajo podrobnosti glede tipa, velikosti in namestitve števcev, pregledov teh števcev, vzdrževanja ipd.
27. člen
Uporabnik mora vgraditi števec toplotne energije na merilnem mestu, s katerim meri porabljeno energijo.
Upravljavcu mora biti omogočen dostop v prostor za števec za vzdrževalna dela, redne preglede in odčitavanje.
Podrobnosti o merilnem mestu določajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja.
28. člen
Uporabnik mora poravnati stroške prve nabave in namestitve števca toplotne energije.
29. člen
Stroški odpravljanja namernih okvar in poškodb nastalih na števcu toplotne energije ali priključku gredo po krivdnem načelu v breme tistega, ki jih je povzročil.
30. člen
Uporabnik mora okvaro na priključku ali števcu toplotne energije prijaviti upravljavcu.
Uporabnik ima pravico poleg rednih pregledov zahtevati izredno kontrolo točnosti števca toplotne energije, če o njej dvomi. Če se ugotovi, da je točnost števca toplotne energije izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VII. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN TOPLOTNE OSKRBE
31. člen
Strošek toplotne oskrbe je določen s tarifnimi postavkami za:
– priključno moč;
– dobavljeno količino toplotne energije;
– števnino;
– nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje.
Oblikuje se v skladu z dolgoročno energetsko politiko Občine Slovenska Bistrica.
32. člen
Priključna moč na odjemnem mestu na široki potrošnji je enaka vsoti nazivnih instaliranih moči vseh toplotnih naprav.
Priključna moč na odjemnem mestu pri industrijski potrošnji se določi s pogodbo.
Izraža se v MW, vrednost pa zaokroži na 5 decimalnih mest.
33. člen
Dobavljena količina toplotne energije na odjemnem mestu se ugotavlja s števcem toplotne energije ali pa v posebnih primerih določa pavšalno, kot je določeno v splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja in se izraža v MWh.
34. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in zamenjave dotrajanih števcev toplotne energije.
35. člen
Znesek za nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje znaša 1,5% vrednosti investicije za izgradnjo priključnega voda in toplotne postaje.
36. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– za priključno moč: cena za enoto priključne moči v SIT/MW/mesec;
– za dobavljeno količino toplotne energije: cena v SIT/MWh;
– za števnino: cena v SIT/merilno napravo;
– cena za nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje: cena v SIT/vrednost investicije.
37. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
1. tarifna skupina – večstanovanjske hiše;
2. tarifna skupina – ostalo.
38. člen
Obračun toplotne oskrbe pri posameznem uporabniku se opravi z:
– razvrstitvijo uporabnika v ustrezno tarifno skupino;
– obračunom priključne moči po veljavni ceni;
– obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni ceni;
– obračun števnine.
39. člen
Če se več uporabnikov oskrbuje s toplotno energijo preko istega merilnega mesta so dolžni upravljavcu predložiti sporazumno izdelan dogovor o načinu delitve stroškov toplotne energije. Do sklenitve dogovora se upošteva kot ključ delitve stanovanjska površina.
40. člen
Znesek za priključno moč se obračunava praviloma mesečno, to je 1/12 od letnega zneska.
41. člen
Dobavljena količina toplotne energije se obračunava na podlagi odčitkov s števca toplotne energije nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Merilne naprave se praviloma odčitavajo enkrat mesečno pri uporabnikih v 2. tarifni skupini, enkrat letno pri uporabnikih v 1. tarifni skupini in ko se spremeni cena toplotne oskrbe.
42. člen
Števnina se obračunava mesečno, glede na uvrstitev v tarifno skupino in velikost merilne naprave.
43. člen
Toplotna oskrba se zaračunava mesečno, in sicer:
– na osnovi dejanske porabe pri uporabnikih v 2. tarifni skupini;
– po dvanajstinah porabe pri uporabnikih v 1. tarifni skupini.
44. člen
Cena toplotne oskrbe in števnina se določata v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi kalkulacij, politiko cen in razvoja omrežja daljinskega ogrevanja.
45. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za toplotno oskrbo sprejema upravljavec samo v pisni obliki v osmih dneh po prejemu računa.
Pripombe ali ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del toplotne oskrbe.
46. člen
Uporabniki plačujejo toplotno oskrbo na podlagi izdanih računov, položnic ali drugih veljavnih dokumentov.
Upravljavec opravi najmanj enkrat letno obračun toplotne oskrbe.
47. člen
V primeru, da je v objektu več uporabnikov oskrbovanih iz ene toplotne postaje z enim merilnim mestom, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za toplotno oskrbo v objektu.
Interna delitev stroškov za toplotno oskrbo posameznim uporabnikom ni obveznost upravljavca.
48. člen
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je števec toplotne energije v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati števca, se obračun toplotne oskrbe izvede na osnovi porabe toplotne energije v preteklem primerljivem obračunskem obdobju.
VIII. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTNE ENERGIJE
49. člen
Za neupravičen odjem se šteje, če uporabnik odjema toplotno energijo brez soglasja upravljavca ali če namerno vpliva na merilne naprave v škodo upravljavca. V takih primerih je upravljavec upravičen zaračunati porabljeno energijo po največjem možnem odjemu ter do izpolnitve pogojev za priključitev na omrežje daljinskega ogrevanja prekiniti dobavo toplotne energije.
50. člen
Če se trajanje neupravičenega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se neupravičen odjem zaračuna za največ 12 mesecev.
51. člen
Uporabnik mora plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplotne energije ali s poseganjem v merilne naprave.
IX. PREKINITEV TOPLOTNE OSKRBE
52. člen
Upravljavec lahko prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, vendar po predhodnem obvestilu, v naslednjih primerih:
– če uporabnik poškoduje svoje ali naprave upravljavca tako, da je ogrožena normalna dobava;
– če uporabnik moti toplotno oskrbo drugim uporabnikom;
– če uporabnik odvzame toplotno energijo oziroma ogrevno vodo pred sklenitvijo pogodbe;
– če uporabnik ne vzdržuje svojih naprav tako, da zagotavlja nemoteno toplotno oskrbo;
– če uporabnik ne omogoči upravljavcu varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so naprave upravljavca;
– če uporabnik pisno ne obvesti upravljavca o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med uporabnikom in upravljavcem;
– če uporabnik ne plača toplotne oskrbe ali ne poravna drugih obveznosti do upravljavca.
53. člen
Upravljavec prekine dobavo toplotne energije takoj, brez predhodnega opomina:
– če uporabnik posega v merilne ali regulacijske naprave ali če odstrani plombe z naprav v toplotni postaji;
– če uporabnikove toplotne naprave ogrožajo okolico;
– če v primeru omejitev toplotne oskrbe ne upošteva odredb o omejevanju odvzema.
54. člen
Dobava toplotne energije je prekinjena, dokler ni ukinjen vzrok prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
Upravljavec prekine dobavo toplotne energije na stroške uporabnika, če uporabnik ali od njega pooblaščena oseba pisno odpove toplotno oskrbo.
55. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti toplotno oskrbo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na omrežju in napravah omrežja daljinskega ogrevanja, vendar mora o tem pravočasno obvestiti uporabnike ali s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno. Prekinitev lahko traja neprekinjeno največ 3 dni, skupno pa 8 dni na leto.
V primeru krajše prekinitve ali omejitve toplotne oskrbe zaradi okvare na napravah omrežja daljinskega ogrevanja ali motene dobave iz naprav dobavitelja, upravljavec ni dolžan obveščati uporabnikov. V takih primerih obvesti večje uporabnike neposredno, odprava okvare pa ne sme trajati več kot štiri ure.
Če upravljavec predvideva, da bo prekinitev trajala več kot štiri ure, mora o tem obvestiti večje uporabnike neposredno.
V kolikor prekinitev oskrbe traja več kot osem ur, mora upravljavec o tem obvestiti uporabnike s pomočjo sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
Upravljavec mora vsa planirana vzdrževalna dela opravljati izven kurilne sezone.
X. OMEJEVANJE TOPLOTNE OSKRBE
56. člen
V primerih višje sile ima upravljavec pravico brez nadomestila škode prekiniti ali zmanjšati toplotno oskrbo, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu z načrtom ukrepov za take primere. Načrt ukrepov s kriteriji omejevanja oskrbe predpiše župan Občine Slovenska Bistrica.
Za višjo silo se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, na katere upravljavec ne more vplivati (naravne nesreče kot so potres, poplave in neurje ter vojna, diverzija itd.).
XI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
IN UPORABNIKOV
57. člen
Upravljavec ima za zagotovitev toplotne oskrbe naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav omrežja daljinskega ogrevanja in pravočasno pripravlja plane enostavne reprodukcije;
– predlaga optimalne rešitve toplotne oskrbe;
– redno vzdržuje objekte in naprave upravljavca;
– sistematično pregleduje omrežje;
– redno kontrolira kvaliteto vode v omrežju daljinskega ogrevanja;
– redno pregleduje, preizkuša in zamenjuje toplotne števce, v skladu s predpisi in tem odlokom;
– obvešča uporabnike o času, trajanju in ukrepih ob prekinitvah in omejitvah toplotne oskrbe preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno;
– vodi kataster toplovodnih objektov in naprav ter ostale evidence;
– odčitava števce toplotne energije in skrbi za obračun toplotne oskrbe;
– ažurno izdaja soglasja in omogoča priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja;
– organizira preskrbo v primerih omejevanja toplotne oskrbe in postopa v skladu z načrtom za te razmere,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi prekinitve oskrbe po krivdi upravljavca.
58. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– spoštujejo pogoje iz soglasij in pogodbe;
– skrbijo za normalno obratovanje svojih toplotnih naprav;
– kontrolirajo porabo toplotne energije;
– javijo upravljavcu vse okvare na toplovodnih priključkih in števcih toplotne energije;
– omogočijo upravljavcu dostop do merilnih naprav;
– s pisnim obvestilom javijo upravljavcu lastninske, statusne in ostale spremembe;
– redno plačujejo toplotno oskrbo na osnovi izdanih položnic, računov ali drugih veljavnih dokumentov v plačilnem roku;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko skupnega števca toplotne energije;
– izvajajo varčevalne in druge ukrepe v razmerah omejevanja toplotne oskrbe;
– sproti obveščajo upravljavca o motnjah pri dobavi toplotne energije;
– odgovarjajo za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti toplotnih naprav po krivdi uporabnika;
– skrbijo, da s svojim obratovanjem ne motijo drugih uporabnikov ali upravljavca.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
Upravljavec se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z globo 150.000 SIT če:
– prekine dobavo toplotne energije brez predhodnega obvestila uporabnikov (55. člen, prvi, tretji in četrti odstavek);
– ne dopusti priključitve kot določa 11. člen;
– ne izpolnjuje obveznosti po 56. členu;
– ne izpolnjuje obveznosti iz 57. člena, alinei šest in sedem.
Za prekrške iz tega člena se v skladu z zakonom kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca z globo 50.000 SIT.
60. člen
Uporabnik, ki je fizična oseba, se kaznuje za prekršek v skladu z zakonom z globo 50.000 SIT če:
– se priključi na omrežje daljinskega ogrevanja brez soglasja upravljavca (8. člen);
– ne merijo porabljene toplotne energije (27. člen);
– izvaja posege na napravah omrežja daljinskega ogrevanja (16. člen);
– namerno vpliva na merilne naprave v škodo upravljavca (49. člen);
– ne izpolnjuje obveznosti po 58. členu, alinee pet, šest, enajst in dvanajst.
Uporabnik, ki je pravna oseba in samostojni podjetnik, se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena z globo v znesku 150.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo v znesku 50.000 SIT.
61. člen
Pravna oseba in samostojni podjetnik, se kaznuje z globo v znesku 150.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo v znesku 50.000 SIT, če:
– ne poskrbi, da se pri poškodbah pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih objekti in naprave omrežja daljinskega ogrevanja povrnejo v prvotno stanje (17. člen, drugi odstavek).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Vgradnjo števcev toplotne energije uskladijo uporabniki s tem odlokom najpozneje v 36 mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
Do takrat veljajo sedanja določila o pavšalnem odjemu.
63. člen
Dokler ne bo vgrajenih števcev toplotne energije bo osnova za obračun toplotne oskrbe za uporabnike v 1. tarifni skupini m2 stanovanjske površine.
64. člen
Pri pavšalnem obračunu za uporabnike v 2. tarifni skupini se za posamezno obračunsko obdobje dobavljena količina toplotne energije za ogrevanje prostorov izračuna po enačbi:
               Q = Q(h) x K x Y
Pri tem pomenijo:
Q    ... dobavljena količina toplote (MWh)
Q(h)   ... priključna moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo
     prostorov (MW, 1 MW = 1.000.000 W)
K    ... ekvivalentno število ur obratovanja uporabnikovih toplotnih
     naprav s priključno močjo v obračunskem obdobju
Y    ... faktor odjema toplote za primerljivo obračunsko obdobje (za
     poslovne prostore Y=0,85)
 
                 t(n) – t(z sr)
         K = 24 x Z x --------------------
                t(np) – t(z min)
 
Pri tem pomenijo:
Z    ... število ogrevalnih dni
t(n)   ... 20°C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov
t(np)  ... 20°C, projektna notranja temperatura
t(z sr) ... srednja mesečna zunanja temperatura v Mariboru v obračunskem
     obdobju glede na 30-letno povprečje (1968-1998)
t(z min) ... – 18°C, računska minimalna zunanja temperatura
 
+------------+---------+------+---------+---------+
|MESEC    | t(z sr) | Z  |  K  | 0,85 K |
+------------+---------+------+---------+---------+
|Januar   | - 0,23 | 31 | 396,1 | 336,7 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|Februar   | + 1,56 | 28 | 326,1 | 277,2 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|Marec    | + 5,57 | 31 | 282,5 | 240,1 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|April    | + 9,84 | 30 | 192,5 | 163,6 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|Oktober   | + 9,98 | 31 | 196,2 | 166,7 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|November  | + 4,54 | 30 | 292,9 | 249,0 |
+------------+---------+------+---------+---------+
|December  | + 0,61 | 31 | 379,6 | 322,7 |
+------------+---------+------+---------+---------+
65. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija RS za energijo. Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz omrežja daljinskega ogrevanja sprejme po pooblastilu upravljavec s soglasjem Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica.
Tarifni sistem mora biti izdelan v skladu z obvezno metodologijo za pripravo tarifnih sistemov, ki jo določi Agencija RS za energijo. Tarifni sistem izdela in objavi upravljavec, ko da nanj soglasje župan Občine Slovenska Bistrica.
Sistemska obratovalna navodila izda po pooblastilu upravljavec. Pred objavo mora pridobiti soglasje Agencije RS za energijo.
66. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/16-8/2005
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 2005.
Podžupan
Občine Slovenska Bistrica
Alojz Vezjak l. r.