Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5934. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2004

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5935. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila
5936. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
5937. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

5938. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

MINISTRSTVA

5939. Pravilnik o obrazcih za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
5940. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev
5941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih
5942. Spremembe in dopolnitve sodnega reda in sprememb in dopolnitev sodnega reda
5943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
5944. Pravilnik o spremembi Pravilnika o označbi geografskega porekla Dolenjski sadjevec
5945. Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov

USTAVNO SODIŠČE

5946. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške
5947. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve v novo sojenje
5948. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo sojenje
5949. Sklep o zadržanju izvajanja enajstega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 87/97, 47/02, 67/02 - popr., 40/04 in 103/04 - ur. p. b.) do končne odločitve Ustavnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5950. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
5951. Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje
5952. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje
5953. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

OBČINE

Celje

5954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Celjski mladinski center"
5955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Otok I dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna
5956. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Celje
5957. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k.o. Celje, na Republiko Slovenijo
5958. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin za poslovne prostore in garaže

Črna na Koroškem

5959. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005

Dobje

5960. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5961. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2005
5962. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Grosuplje

5963. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
5964. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje
5965. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
5966. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje-naselje
5967. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje-naselje
5968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišči parc. št. 1738/1 in 1738/2 k.o. Grosuplje - naselje ob Adamičevi cesti

Komen

5969. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2005

Ljubljana

5970. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004
5971. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Ljubljana
5972. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
5973. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Slovenske Konjice

5974. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2005
5975. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Slovenske Konjice
5976. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
5977. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
5978. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5979. Sklep o ukinitvi javnega dobra
AAA Zlata odličnost