Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih, stran 16458.

Na podlagi sedmega odstavka 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih
1. člen
V Pravilniku o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 108/04) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»V Pn vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. Ime prekrškovnega organa;
2. Šifra zadeve;
3. Ime storilca;
4. Priimek storilca;
5. EMŠO storilca;
6. Rojstni podatki storilca;
7. Državljanstvo storilca;
8. Stalno prebivališče storilca;
9. Začasno prebivališče storilca;
10. Podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
11. Ime pravne osebe;
12. Sedež pravne osebe;
13. Matična številka, če je storilec pravna oseba ali samostojen podjetnik;
14. Kraj storitve prekrška;
15. Čas storitve prekrška;
16. Pravno opredelitev prekrška;
17. Znesek globe;
18. Datum izdaje plačilnega naloga;
19. Številka plačilnega naloga;
20. Datum vročitve plačilnega naloga;
21. Drugi podatki v skladu s predpisi;
22. Datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
23. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
24. Datum umika zahteve za sodno varstvo;
25. Datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
26. Datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
27. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
28. Datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
29. Datum izdaje novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
30. Datum vročitve novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
31. Datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
32. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
33. Navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi plačilnega naloga in sodna odločitev o prekršku, sprememba plačilnega naloga glede sankcije;
34. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
35. Datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
36. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
37. Vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
38. Datum odstopa plačilnega naloga pristojnemu davčnemu organu v izterjavo;
39. Datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
40. Opombe.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»V Odl vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. Ime prekrškovnega organa;
2. Šifra zadeve;
3. Ime storilca;
4. Priimek storilca;
5. EMŠO storilca;
6. Rojstni podatki storilca;
7. Državljanstvo storilca;
8. Stalno prebivališče storilca;
9. Začasno prebivališče storilca;
10. Podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
11. Ime pravne osebe;
12. Sedež pravne osebe;
13. Matična številka, če je storilec pravna oseba ali samostojen podjetnik;
14. Kraj storitve prekrška;
15. Čas storitve prekrška;
16. Pravno opredelitev prekrška;
17. Podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
18. Datum vložitve predloga o prekršku;
19. Podatki o predlagatelju;
20. Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
21. Razlog za nevložitev obdolžilnega predloga oziroma za neizdajo odločbe;
22. Datum izdaje odločbe;
23. Datum vročitve odločbe;
24. Ime uradne osebe, ki je izdala odločbo;
25. Izrečena glavna sankcija;
26. Izrečena stranska sankcija;
27. Znesek globe;
28. Podatek o tem, ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi;
29. Podatek o tem, ali je bilo odločeno o premoženjskopravnem zahtevku;
30. Podatek o tem, ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
31. Podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni zapor;
32. Podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
33. Datum oprave naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti;
34. Višina stroškov postopka;
35. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
36. Datum umika zahteve za sodno varstvo;
37. Datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
38. Datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
39. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
40. Datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
41. Datum izdaje nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
42. Datum vročitve nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
43. Datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
44. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
45. Navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi odločbe in sodna odločitev o prekršku, sprememba odločbe glede sankcije, odvzema premoženjske koristi, premoženjskopravnega zahtevka in glede stroškov postopka;
46. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
47. Datum vložitve obdolžilnega predloga;
48. Datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
49. Datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
50. Vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
51. Datum prostovoljne izvršitve odločbe;
52. Datum odstopa zadeve pristojnemu davčnemu organu v izterjavo;
53. Datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu;
54. Opombe.«.
3. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Pri Pn vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– Datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
– Datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
– Datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
– Datum pravnomočnosti sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo plačilni nalog in samo odločilo o prekršku ali s katero je spremenilo plačilni nalog glede sankcije.«
4. člen
10. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Pri Odl vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
– Datum vložitve obdolžilnega predloga;
– Datum prostovoljne izvršitve odločbe;
– Datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu;
– Datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
– Datum pravnomočnosti sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo odločbo in samo odločilo o prekršku ali s katero je spremenilo odločbo o prekršku glede sankcije, odvzema premoženjske koristi, premoženjskopravnega zahtevka in glede stroškov postopka.«
5. člen
V 11. členu pravilnika se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je bila v postopku zahteve za sodno varstvo ali zahteve za varstvo zakonitosti sankcija spremenjena, je treba to spremembo vpisati v evidenco odločb o prekrških, ki se vodi skladno z Pravilnikom o kazenski evidenci (Uradni list RS, št. 34/04).«
6. člen
Obrazec št. 1 (Pn vpisnik) in obrazec št. 2 (Odl vpisnik) se nadomestita z novim obrazcem št. 1 (Pn vpisnik) in novim obrazcem št. 2 (Odl vpisnik), ki sta sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 071-03-9/03
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0057
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost