Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5937. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 16415.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 97/04 – prečiščeno besedilo in 123/04), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04 in 58/04 − popr.) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
V skladu z dogovorom predstojnikov lahko en organ državne uprave opravlja finančne, kadrovske in druge spremljajoče naloge za drug organ državne uprave.«.
2. člen
(1) V 13. členu se prva, druga in tretja alinea spremenijo tako, da se glasijo:
 
»– v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve:
  Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
  Direktorat za trg dela in zaposlovanje
  Direktorat za socialne zadeve
  Direktorat za družino
  Direktorat za invalide
– v Ministrstvu za finance:
  Direktorat za finančni sistem
  Direktorat za zakladništvo
  Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
  Direktorat za proračun
  Direktorat za javno premoženje
  Direktorat za javno računovodstvo
– v Ministrstvu za gospodarstvo:
  Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
  Direktorat za ekonomske odnose s tujino
  Direktorat za notranji trg
  Direktorat za turizem
  Direktorat za energijo
  Direktorat za elektronske komunikacije«.
 
(2) Črta se četrta alinea.
(3) Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za notranje zadeve:
  Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
  Direktorat za upravne notranje zadeve
  Direktorat za migracije«.
(4) V deveti alinei se črta besedilo »Direktorat za energijo« in doda besedilo »Direktorat za investicije«.
(5) V dvanajsti alinei se besedilo »Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za šolstvo in šport« in črta besedilo »Direktorat za znanost in visoko šolstvo«.
(6) Dodata se novi petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasita:
»– v Ministrstvu za javno upravo:
  Direktorat za organizacijo in kadre
  Direktorat za plače v javnem sektorju
  Direktorat za upravne enote
  Direktorat za e–upravo in upravne procese
  Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave
– v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
  Direktorat za znanost in visoko šolstvo
  Direktorat za informacijsko družbo
  Direktorat za tehnologijo«.
3. člen
Črta se peti odstavek 21. člena.
4. člen
V petem odstavku 58. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Vršilcem dolžnosti generalnih direktorjev, ki bodo opravljali te naloge do imenovanja generalnih direktorjev v skladu z zakonom, in so pred tem imeli status državnega sekretarja, pripadajo po prenehanju statusa vršilca dolžnosti pravice v skladu z Zakonom o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91 in Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 – ZNOIP in 18/94 – ZRPJZ).«.
5. člen
(1) V 61.a členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do pričetka izplačevanja plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03 in 70/04) določijo naslednji količniki za določitev osnovne plače za delovna mesta:
– tajnica ministra                 4,50
– tajnica državnega sekretarja           4,20
– tajnica generalnega direktorja
in generalnega sekretarja v ministrstvih      3,40
– tajnica direktorja organa v sestavi
ministrstva in vladne službe nad 200 zaposlenih
oziroma tajnica namestnika direktorja
vladne službe, katere predstojnik je odgovoren
predsedniku vlade oziroma katere
predstojnik je minister              3,40.
(3) Javni uslužbenci, ki so bili ob uveljavitvi te uredbe razporejeni na delovna mesta iz prejšnjega odstavka, ne glede na določbo prejšnjega odstavka obdržijo dosedanje količnike za določitev osnovne plače, če so ti višji.«.
(2) Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ministrstva morajo akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo najpozneje v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/2004-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
EVA 2004-3111-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost