Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28. 12. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A)
5981. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1A)
5982. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A)
5983. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1B)
5984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H)

USTAVNO SODIŠČE

5985. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru
5986. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve Upravnemu sodišču v novo sojenje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5987. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 2004
5988. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
5989. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
5990. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
5991. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
5992. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
5993. Sklep o znesku državne pokojnine
5994. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
5995. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
5996. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2002
5997. Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
5998. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5999. Poročilo o gibanju plač za oktober 2004
6000. Aneks (12/04) k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

6001. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
6002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
6004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje "Ajdovščina - Pod obvoznico"

Črna na Koroškem

6005. Sklep o razveljavitvi Odloka o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnost oskrbe s pitno vodo

Gornji Petrovci

6006. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2004

Kobilje

6007. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2005

Litija

6008. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Litija za leto 2004
6009. Sklep o začasnem financiranju občine

Logatec

6010. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Luče

6011. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2003
6012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Luče za leto 2004
6013. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče za leto 2005
6014. Sklep o pov­preč­ni grad­be­ni ce­ni sta­no­vanj in o pov­preč­nih stroš­kih komunalnega urejanja stavb­ne­ga zem­ljiš­ča v Ob­či­ni Lu­če
6015. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005 v Občini Luče
6016. Sklep o imenovanju podžupana

Medvode

6017. Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode

Metlika

6018. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2005

Miren-Kostanjevica

6019. Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja
6020. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2005
6021. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren-Kostanjevica

Mirna Peč

6022. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2004
6023. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2005

Mozirje

6024. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
6025. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

Murska Sobota

6026. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (Cestno podjetje in OMV)

Odranci

6027. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2004
6028. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2005

Pivka

6029. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2004
6030. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2005
6031. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2005

Puconci

6032. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje Keme v Puconcih

Rogašovci

6033. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2005
6034. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004

Šmartno pri Litiji

6035. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005
6036. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
6037. Pravilnik o najemu kulturnega doma in inventarja

Štore

6038. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2005

Tabor

6039. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve javnih in dovoznih poti v Občini Tabor in plačilu priključkov na ceste
6040. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2005
6041. Sklep o ceni soglasja za priključek na občinsko cesto v Občini Tabor
6042. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tabor

Tišina

6043. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tišina v letu 2005
6044. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za leto 2005
6045. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2005
6046. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo za leto 2005
6047. Sklep o ceni vode za leto 2005
6048. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2005
6049. Sklep o prenosu nepremičnin bivše KS Tišina in KS Gederovci na Občino Tišina
6050. Sklep o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci

Zagorje ob Savi

6051. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
6052. Odlok o spremembi Odloka o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Zagorje ob Savi
6053. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Zagorje ob Savi
6054. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
6056. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb ureditvenega načrta za obrtno - industrijsko cono Toplice v Zagorju
6057. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje "Kogovškovega travnika" v Zagorju
6058. Ugotovitveni Sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
6059. Ugotovitveni Sklep o povprečni gradbena cena

Zavrč

6060. Sklep začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2005

Zreče

6061. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2005
6062. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče
6063. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
6064. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2005
6065. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2005
6066. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2005
6067. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
6068. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

6069. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
6070. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005

Žetale

6071. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2004
6072. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005
6073. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Žiri

6074. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2004
6075. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2005
6076. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiška v letu 2005

Žužemberk

6077. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
6078. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti