Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5960. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16489.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 10. redni seji dne 3. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Dobje plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno oziroma delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
V Občini Dobje se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje 218. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04).
3. člen
Za stavbno zemljišče se po 2. členu tega odloka štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Zazidana stavbna zemljišča so tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov določene kot gradbene parcele.
Če z dnem uveljavitve Zakona o graditvi objektov zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji, izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 217. člena Zakona o gospodarskih družbah ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je s tem odlokom določeno, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so naselja: Brezje pri Dobjem, Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo, Završe pri Dobjem.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine stanovanj ter pripadajočih prostorov in počitniških objektov oziroma poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov ter od vseh zapuščenih objektov.
Stanovanjska površina stanovanja ali objekta za začasno bivanje je čista (neto) tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, WC, shrambe, kleti, pralnice, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineta, in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki), kakor tudi pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno- rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno.
Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz drugega odstavka 3. člena tega odloka se upošteva:
1. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe,
– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostojno gradbeno parcelo po izvedbenem prostorskem aktu na kateri je mogoče graditi stanovanjsko oziroma poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto rabe zemljišča po zemljiškem katastru;
2. v primerih, da izvedbeni prostorski akt ne določa gradbenih parcel:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za katere je s prostorskim izvedbenim aktom določeno, da so zazidljiva za stanovanjske ali poslovne stavbe (v nadaljevanju: zazidljive parcele),
– kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba:
a) ki ima določeno gradbeno parcelo, se površina šteje kot zazidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
b) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še nima določeno gradbeno parcelo, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z določili tega odloka.
Za uradno podlago določitve gradbene parcele se šteje po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču, bodisi dokončno gradbeno dovoljenje.
6. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),
– na stavbna zemljišča za poslovno dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),
– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi),
– na stavbna zemljišča opuščenih in dotrajanih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,
– gospodarski objekti,
– parkirišča.
7. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. namen uporabe stavbnega zemljišča,
3. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča,
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
5. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča,
6. občasna uporaba javnih površin,
7. druga stavbna zemljišča.
8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe z dejansko možnostjo priključka na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
--------------------------------------------
Opis opremljenosti       Število točk
--------------------------------------------
a) ceste (v makadamski izvedbi)      5
b) ceste (v asfaltni izvedbi)       10
c) vodovod                 5
č) električno omrežje           5
d) telefon                 5
e) javna razsvetljava           5
f) javna kanalizacija          10.
--------------------------------------------
Opremljenost stavbnega zemljišča se točkuje s seštevkom točk posameznih alinej prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na posamezno opremljenost stavbnega zemljišča.
9. člen
Namen uporabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------
Namembnost/območje
---------------------------------------------------------
I. Stanovanjski namen                 100
II. Počitniški namen                 350
III. Poslovna dejavnost                50
IV. Opuščeni in dotrajani objekti
na stavbnih zemljiščih                300
V. Nezazidano
stavbno zemljišče    (prvo območje, znotraj UN)   10
(ne zajema komunalne  (drugo območje, izven UN)    5
opremljenosti)
---------------------------------------------------------
10. člen
Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih:
---------------------------------------------------------
Dejavnost/območje                    1
---------------------------------------------------------
A) kmetijstvo, lov, gozdarstvo             50
B) ribištvo                      50
C) predelovalne dejavnosti               50
D) gradbeništvo                    50
F) trgovina, popravilo motornih vozil
in izdelki široke porabe               100
G) gostinstvo                     100
H) promet, skladiščenje in zveze           270
I) finančno posredništvo               250
J) poslovanje z nepremičninami, najem
in poslovne storitve                 250
K) izobraževanje                    50
L) zdravstvo in socialno varstvo            50
M) druge javne, skupne in osebne
storitvene dejavnosti                 50
N) zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem     100
O) proizvodnja in distribucija električne energije  300
P) poštne in komunikacijske storitve         320
R) upravne dejavnosti                 270
---------------------------------------------------------
11. člen
Kriteriji za opuščen in dotrajani stanovanjski ali gospodarski objekt so:
– nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali poslovne, proizvodnje ali kmetijske dejavnosti),
– nevzdrževan zunanji videz objekta,
– nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz prejšnjega odstavka se ovrednotijo s številom točk iz 8. in 9. člena tega odloka, če se ugotovi najmanj dva kriterija za stanje objekta, katerega obstoj ugotavlja Občinska uprava občine Dobje.
Seštevek se opravi tako, da se fiksnemu številu točk (500) prišteje morebitno komunalno opremljenost, tako določeno število točk pa se pomnoži s površino objekta, dobljeni znesek pa z vrednostjo točke.
12. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim planom določeno za gradnjo.
Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti glede na lego v občini. Območje občine se za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče razdeli na dva območja:
1. Območje: Območje, kjer je sprejet Ureditveni načrt za naselje Dobje pri Planini, na katerem se plačuje nadomestilo v višini 10 točk za m2 površine.
2. Območje: Območje celotne površine občine izven ureditvenega načrta. V drugem območje se plačuje 5 točk za m2 površine nezazidanega stavbnega zemljišča.
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišč po 8. členu tega odloka.
13. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v štiri razrede objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
------------------------------------------------
Objekt/območje                 1
------------------------------------------------
Individualna stanovanjska hiša        30
Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem  25
Objekt z 2 do 4 stanovanji          20
------------------------------------------------
14. člen
Za motenje pri uporabi stavbnih zemljišč za stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup, onesnaženje zraka in dostopnost. Podlaga za določitev stopnje motenosti glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski akti vlade RS, za določitev stopnje motenosti glede na dostopnost stavbnih zemljišč pa strokovno mnenje sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
15. člen
Motenost se ovrednoteni z znižanjem naslednjega števila točk:
------------------------------------------------
Motenost/območje                1
------------------------------------------------
onesnaženost zraka               5
dostopnost                   5
hrup                      5
------------------------------------------------
16. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za občasno uporabo javnih površin na 1. in 2. območju za namene določene s tabelo in se ovrednoti z naslednjim številom točk:
------------------------------------------------
Objekt/območje                 1
------------------------------------------------
– stojnice                 1000
– kioski                   400
– točilnice na prostem           1000
– gostinski vrtovi              100
– druge dejavnosti ali prireditve,
s katerimi se ustvarja dohodek        200
------------------------------------------------
Nadomestilo za uporabo javnih površin se določi tako, da se številu točk iz prejšnjega odstavka prišteje število točk za komunalno opremo iz 8. člena tega odloka, ta vsota pa se pomnoži s številom m2 površine, ki je bila uporabljena.
Za površino, ki je bila uporabljena se šteje površina, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti. Površino določi upravljavec javne površine oziroma občinski upravni organ ob izdaji soglasja za uporabo javne površine.
Nadomestila iz tega člena ne plačajo humanitarne organizacije in društva s sedežem v Občini Dobje.
IV. ODMERA NADOMESTILA
17. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk iz 8., 9., 10. in 13. člena pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta (pri tem se upošteva morebitne olajšave po 15. členu) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno.
Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se obračuna skladno z določilom 12. člena tega odloka in upoštevanjem vrednosti točke.
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidenc, ki jo vodi Občinska uprava občine Dobje.
18. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Dobje se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Sklep o uskladitvi vrednosti točke sprejme Občinski svet občine Dobje, na predlog župana.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Dobje.
19. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Dobje nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba osnove za odmero med letom, se le-ta upošteva pri obračunu nadomestila za prihodnje leto.
20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v dveh obrokih oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopek v zvezi z odmero in pobiranjem nadomestila, evidentiranjem plačil, prisilno izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu organu Občina Dobje.
V. ZAVEZANEC ZA PLAČILO NADOMESTILA
21. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredno uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu. V primeru smrti zavezanca se nadomestilo odmeri dedičem oziroma se terjatev prijavi v zapuščinski postopek.
V primeru nalegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa po določbah Zakona o graditvi objektov.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
22. člen
Nadomestilo se ne plačuje:
a) za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe,
b) za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost in bivanje,
c) za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,
d) za objekte za opravljanje kmetijske dejavnosti, kot so: hlevi, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živali, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije in ostale pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
e) za kleti in vinske kleti v sklopu stanovanjskih objektov, katere so namenjene izključno za opravljanje kmetijske dejavnosti,
f) za poslovne prostore, ki jih uporablja občinska uprava,
g) za prostora, ki jih uporabljajo humanitarne organizacije in društva, ki imajo sedež na območju Občine Dobje,
h) za objekte, ki se uporabljajo za potrebe zdravstva, šolstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti in športa.
23. člen
Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas, v naslednjih primerih:
a) če zavezanec prejema denarno socialno pomoč v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (dokler je upravičen do prejemanja pomoči),
b) zaradi naravnih in drugih nesreč (če se ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine).
O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca odloča Občinski svet občine Dobje.
24. člen
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo. Oprostitev traja 5 let in se uvede na pisno zahtevo občana.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
25. člen
Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 400.000 SIT.
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 80.000 SIT od 100.000 SIT se kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja strokovna služba Občine Dobje ali njen pooblaščen izvajalec.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo Občinske uprave občine Dobje v roku 15 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.
Evidenco vodi Občinska uprava občine Dobje oziroma s strani Občine Dobje pooblaščena organizacija.
27. člen
Zavezanem, ki ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku oziroma ne dovolijo izmere objektov, se odmeri nadomestilo za 350 m2 za stanovanjske površine, 200 m2 za površine za počitniško dejavnost (vikendi) ter 500 m2 za poslovno in gospodarsko dejavnost. Če pristojni občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
Zavezanci morajo sporočiti davčnemu organu, oziroma Občini Dobje vse spremembe, ki so pomembne za odmero nadomestila in sicer v 15 dneh po nastali spremembi.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2005.
Št. 350-01-0001/2004
Dobje, dne 3. decembra 2004.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost