Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5955. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Otok I dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, stran 16479.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na 19. seji dne 9. decembra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Otok I dislocirana enota Zavoda za usposabljanje
in varstvo Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, Uradni list RS, št. 48/90 in 25/98 in 86/01) je Mestni svet sprejel spremembe in dopolnitve ZN Otok I – dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Uradni vestnik Celje št. 28/63, 5/70, Uradni list SRS, št. 42/72, 10/74, 15/74, 24/74, 3/76, 22/77, 24/77 in 31/81 in Uradni list RS, št. 69/93) – ki ga je pod št. projekta 549A/01/02/04 izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o, Celje.
DODAJO SE NOVA POGLAVJA S ČLENI
2. člen
Načrt Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Otok I – dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna obravnava prenovo in dozidavo stavbe na Trubarjevi cesti 55 v Celju. Izdelal ga je Razvojni center Planiranje, d.o.o, Celje pod štev. 594-A/01/02/04 in vsebuje: tekstualni del, soglasja in grafične priloge. Načrt je sestavni del odloka.
II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE IN GRADBENA PARCELA
3. člen
Območje obravnave obsega zemljiški parceli 797/35 in 802 k.o.Celje, ki predstavljata gradbeno parcelo stavbe.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Prenovljena in dozidana stavba bo služila kot Dnevni center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
IV. POGOJI UREDITVE IZVEN MEJE
5. člen
Zaradi izgradnje prizidka na južni strani stavbe dnevnega centra in že zaradi obstoječe ograje, ki poteka ob zelenici stavbe, je onemogočen servisni dovoz do stolpnice (selitve, urgentna prva pomoč !). Zaradi tega, je potrebno omogočiti dovoz s Trubarjeve ceste direktno do vhoda stolpnice. Ker pa na tem mestu povezuje stavbo dnevnega centra in in stavbo vzhodno od stolpnice – trgovino nadstrešnica, je potrebno nadstrešnico odstraniti. Na Trubarjevi ulici je potrebno na cestišču označiti dovoz in preurediti parkirna mesta. Drevo, ki se nahaja v območju pred nadstrešnico, je potrebno ohraniti.
Na zahodni strani stolpnice je predvideni prizidek odmaknjen od vzhodne meje gradbene parcele stavbe 5 metrov. Zelenico dnevnega centra je dovoljeno ograditi tako, da ob stolpnici ostane 1 meter široka pot, ograja pa mora biti izvedena na način, da jo je v primeru urgentnega dovoza mogoče odstraniti. V širini 5 metra od stolpnice ni dovoljeno saditi dreves.
V. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
6. člen
Območje je zaščiteno z odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje, zato so na tem mestu obvezne predhodne zavarovalne arheološke raziskave.
Pri posegu v zemeljske plasti je obvezen nadzor zavodovega arheologa. V primeru odkritja kakršnihkoli arheoloških najdb lahko zavod začasno ustavi gradbena dela.
VI. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO ZASNOVO
7. člen
Obstoječa stavba bo prenovljena, na južnem in zahodnem delu pa bo prizidan pritlični aneks. V grafični prilogi so označene maksimalne meje tlorisnega gabarita. Glavni vhod v objekt bo z zahodne strani, servisni z vzhodne strani objekta. Ob glavnem vhodu bo urejen dostavni parking.
Gradbena parcela bo ograjena. Ob ograji je predvidena zasaditev žive meje do višine 1.80 metra, razen na vzhodni strani, kjer zasaditev ni dovoljena.
Z novimi posegi bo stavba oblikovana kot enovit pritlični paviljon, lahke konstrukcije s fasadnimi plohami, ki bodo skladne z obstoječimi sosednjimi stavbami, ki tvorijo gradbeni ansambel: stolpnica, trgovina, dnevni center.Streha bo ravna ali v manjšem naklonu, kritina bo v nesvetlečem materialu. Višina venca strehe ne sme presegati 3.80 metra oziroma mora biti 1.10 metra pod oknom najnižjega stanovanja na zahodni strani stolpnice.
Numerični podatki
+-+-------------------------+-------------+
| |površina, objekt     |površina v m2|
+-+-------------------------+-------------+
| |gradbena parcela     |854     |
+-+-------------------------+-------------+
| |obstoječi objekt     |183     |
+-+-------------------------+-------------+
| |prizidek         |190     |
+-+-------------------------+-------------+
| |zelene površine, dvorišče|270     |
+-+-------------------------+-------------+
| |faktor zazidanosti*   |0.436    |
+-+-------------------------+-------------+
| |faktor izkoriščenosti** |0.436    |
+-+-------------------------+-------------+
* razmerje med površino gradbene parcele in zazidano površino
** razmerje med površino gradbene parcele in površino vseh etaž
VII. VODNE UREDITVE
8. člen
Območje, kjer je lokacija predvidene stavbe, je v sedanjih razmerah do izvedbe načrtovanih celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Savinje, lahko poplavljeno. Načrtovalec stavbe mora računati na takšne razmere in gradnjo ter namestitev opreme načrtovati tako, da v primeru poplave ne bo povzročil dodatne škode samemu sebi in ostalim uporabnikom prostora.
Za vso nastalo škodo, ki bi bila zaradi obravnavanih ureditev objekta povzročena investitorju in ostalim uporabnikom prostora, v primeru poplave, krije investitor sam. Investitor mora izdelati evakuacijski načrt za primer preplavitve objekta in pripadajočih površin.
Meteorne in fekalne vode je treba odvajati v javno kanalizacijo, po pogojih soglasja, ki ga mora investitor pridobiti od upravljavca VO-KA JP Celje d.o.o.
VIII. CESTNA, VODNOGOSPODARSKA,
KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
9. člen
Cestno omrežje in parkiranje
Dovoz do stavbe je po Trubarjevi ulici. Parkirne površine za prihod in odhod varovancev so obstoječe parkirne površine ob Trubarjevi ulici. Za zaposlene velja režim parkiranja, ki velja v območju obravnavanih sprememb: na javnih mestnih parkirnih površinah.
10. člen
Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Območje obravnave je komunalno urejeno območje. Vsi priključki bodo možni na obstoječe hišne priključke, skladno s pogoji upravljavcev. Obstoječa greznica, ki ni več v funkciji, bo odstranjena.
IX. VARSTVO OKOLJA
11. člen
Izgradnja prizidka in namembnost stavbe ne bo vplivala na poslabšanje bivalnih pogojev v sosednjih objektih.
X. POŽARNA VARNOST
12. člen
Varen umik je možen na zelenico dnevnega centra in na javne cestne površine.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so na Trubarjevi ulici.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje so zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
XI. TOLERANCE
13. člen
Tolerance veljajo za povečanje tlorisnega gabarita do max. 0,40 cm, vse v mejah gradbene parcele.
XII. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Otok I, – dislocirana enota Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, so stalno na vpogled pri Mestni občini Celje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00020/2001
Celje, dne 9. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost