Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5974. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2005, stran 16503.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov      v tisočih tolarjev
Skupina/Podskupina kontov          Proračun leta 2005
  I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)        1.742.802
  Tekoči prihodki (70+71)              1.128.378
70 Davčni prihodki                   981.580
  700 Davki na dohodek in dobiček          741.724
  703 Davki na premoženje              104.420
  704 Domači davki na blago in storitve       135.436
  706 Drugi davki                     –
71 Nedavčni prihodki                  146.798
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                  48.200
  711 Takse in pristojbine               5.250
  712 Denarne kazni                   100
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      59.500
  714 Drugi nedavčni prihodki             33.748
72 Kapitalski prihodki                 20.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      19.000
  721 Prihodki od prodaje zalog              –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja           1.000
73 Prejete donacije                     –
  730 Prejete donacije iz domačih virov          –
  731 Prejete donacije iz tujine              –
74 Transferni prihodki                 594.424
  740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           594.424
 
  II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)         1.744.302
40 Tekoči odhodki                   336.430
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        86.674
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   14.363
  402 Izdatki za blago in storitve          224.893
  403 Plačila domačih obresti             1.000
  409 Rezerve                     9.500
41 Tekoči transferi                  728.302
  410 Subvencije                   30.600
  411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom               381.165
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  56.722
  413 Drugi tekoči domači transferi         259.815
  414 Tekoči transferi v tujino              –
42 Investicijski odhodki                306.570
  420 Nakup in gradnja osnovih sredstev       306.570
43 Investicijski transferi               373.000
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
    osebam, ki niso proračunski uporabniki     178.700
  432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  194.300
  III. Proračunski presežek (I.-II.)          -1.500
  (Proračunski primanjkljaj)
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev (75)               5.600
75 Prejeta vračila danih posojil             5.600
  750 Prejeta vračila danih posojil          5.600
  751 Prodaja kapitalskih deležev             –
  752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
  V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
  deležev (44)                       –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
  440 Dana posojila                    –
  441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb        –
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    –
  443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih pravnih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti   -
  VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev (IV. – V.)            5.600
 
C) Račun financiranja
  VII. Zadolževanje (50)                  –
50 Zadolževanje                       –
  500 Domače zadolževanje                 –
  VIII. Odplačila dolga (55)              4.100
55 Odplačila dolga                    4.100
  550 Odplačila domačega dolga             4.100
  IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –
  X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)          - 4.100
  XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)     - 1.500
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– taksa za obremenjevanje vode v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
– krajevni samoprispevek.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 6,000.000 tolarjev.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 700.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alinee mora župan poročati Občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN
POROŠTEV OBČINE
8. člen
Občina se sme zadolževati in izdajati poroštva v skladu s 15. do 19. členom ZFO.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2004-950
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost