Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5936. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 16414.

Na podlagi 21. člena, drugega odstavka 22. člena, pe­tega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03 in 123/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in 45/04) se v prvem odstavku 6. člena dodata nova šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto,
– Energetski Inšpektorat.«.
(2) Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na področjih elektronskih komunikacij in pošte ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(8) Energetski inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko.«.
2. člen
Črta se 7. člen.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta drugi stavek.
4. člen
(1) V 12. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Ministrstvo za okolje in prostor)«.
(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.«.
(3) Tretji odstavek se črta.
(4) V šestem odstavku se besedilo: »Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom: »Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor« in črtata besedi »elektroenergetiko« in »termoenergetiko«.
5. člen
(1) V 15. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(Ministrstvo za šolstvo in šport)«.
(2) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za šolstvo in šport sta:
– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.«.
(3) Drugi odstavek se črta, tretji in četrti odstavek pa postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
Za 15. členom se doda 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo)
(1) V sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je:
– Urad Republike Slovenije za meroslovje.
(2) Urad Republike Slovenije za meroslovje opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin, ter naloge, povezane s priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost.«.
7. člen
Črta se 17. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Organi v sestavi ministrstev, ki se reorganizirajo s to uredbo, nadaljujejo z delom v okviru dosedanjih delovnih področij do uskladitve aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in dejanskega prevzema nalog, javnih uslužbencev, prostorov, opreme, dokumentacije in pravic proračunske porabe.
(2) Pristojnosti Agencije Republike Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije se prenesejo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki prevzame tudi javne uslužbence, prostore, opremo, dokumentacijo in pravice proračunske porabe.
(3) Prevzem iz prejšnjih dveh odstavkov mora biti opravljen najkasneje do 1. aprila 2005.
(4) Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu nadaljuje z delom kot vladna služba.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-22/2004-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EVA 2004-3111-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti