Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5953. Sprememba Sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, stran 16478.

Na podlagi 17. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 15. 12. 2004 sprejel
S P R E M E M B O S K L E P A
o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica (Uradni list RS, št. 122/00) se v 5. členu v točki 3 drugi odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih zavod opravlja so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti in so:
– A/01.110 Pridelava žit in drugih poljščin
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
– A/01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
– A/01.131 Vinogradništvo
– A/01.132 Sadjarstvo
– A/01.210 Reja govedi, razen prireje mleka
– A/01.300 Mešano kmetijstvo
– A/01.420 Storitve za živinorejo razen veterinarskih storitev
– A/02.020 Gozdarske storitve
– B/05.020 Ribogojstvo.
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.120 Izdajanje časopisov
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.150 Drugo založništvo
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/23.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin in polizdelkov
– G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
– G/ 51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal
– G/51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih drugih izdelkov
– G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
– G/51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
– G/51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
– G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– G/52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo.
– G/52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
– G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
– I/60.240 Cestni tovorni prevoz
– K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
– K/71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
– K/72.300 Obdelovanje podatkov
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj v tehnologiji
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.110 Pravno svetovanje
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.202 Prostorsko,urbanistično in krajinsko načrtovanje
– K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
– K74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.853 Splošna tajniška opravila
– K/ 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– K/74.873 Druge poslovne dejavnosti d.n.
– L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje
– N/85.200 Veterinarstvo – v živinoreji – reprodukcija živali
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje«.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401449
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
Predsednik
Sveta KGZS
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost