Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5942. Spremembe in dopolnitve sodnega reda in sprememb in dopolnitev sodnega reda, stran 16465.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/00, 26/01-PZ, 56/02-ZJU, 67/02-ZSS-D in 73/04) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 20. 12. 2004, izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
sodnega reda in sprememb in dopolnitev sodnega reda
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03 in 75/04) se v osmem odstavku 50. člena za besedo »postopek« doda besedilo »oziroma postopek o prekrških«.
2. člen
V prvem odstavku 131. člena se beseda »roka« nadomesti z besedilom »tega roka oziroma po izvršenem uklonilnem zaporu«.
3. člen
Tretji odstavek 146.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od ponedeljka do petka se dežurstvo za vodenje postopka o prekrških v primerih iz prvega odstavka tega člena organizira tako, da se v poslovnem času sodišča postopek vodi na sedežu sodišča, kjer se opravlja dežurstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Izven tega časa je dežurni sodnik dosegljiv na domu do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih se dežurstvo opravlja na domu, po potrebi pa na sedežu oziroma v drugih prostorih sodišča, kjer se opravlja dežurstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
4. člen
Prvi odstavek 306. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vpisnik Pom vpisujejo sodišča vse zadeve pravne pomoči drugih sodišč in organov ne glede na to, ali se nanašajo na kazenske ali civilne zadeve, zadeve o prekrških ali delovne spore. V primeru zadev prekrškov in v primeru, če se zadeve kazenske pravne pomoči ali civilne pravne pomoči rešujejo na različnih oddelkih, se lahko vodi vpisnik Pom po določilih prvega odstavka 264. člena sodnega reda.«.
5. člen
V drugem odstavku 314.a člena se trinajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sprememba odločitve prve stopnje (zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa prerkšek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),«.
6. člen
V Spremembah in dopolnitvah sodnega reda (Uradni list RS, št. 75/04) se v prvem odstavku 13. člena besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prekrških)«.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se v tretji alinei pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– zadeve, v katerih je postopek pravnomočno končan do 1. januarja 2005, izrečene sankcije pa do tedaj še niso bile izvršene.«.
8. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vpisnik PRv na prvi stopnji vodijo okrajna sodišča za zadeve o prekrških, ki prispejo na okrajno sodišče po 31. decembru 2004, prekršek pa je bil storjen v času uporabe Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), in spadajo v sodno pristojnost.
V vpisnik PRv vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka;
– datum prejema predloga oziroma zahteve za sodno varstvo;
– sodnik posameznik;
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov predlagatelja);
– številka in datum predloga;
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež);
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka);
– člen in predpis, ki določa prekršek;
– datum storitve prekrška;
– dodatne označitve:
– o obdolžencu (fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba; tujec; mladoletnik);
– o postopku (ali gre za postopek na podlagi predloga ali zahteve za sodno varstvo, obravnavanje zadev po 108. do 110. členu Zakona o prekrških in ali je bil obdolženec pridržan);
– podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano);
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo);
– odstop;
– sklep (npr. 19., 64., prvi odstavek 106., tretji odstavek 107., osmi odstavek 113., 124., 137., 145. člen Zakona o prekrških);
– sodba o prekršku (datum izdaje):
– s katero se zahteva za sodno varstvo (prvi odstavek 65. člena Zakona o prekrških) ali obdolžilni predlog zavrne (tretji odstavek 106. člena Zakona o prekrških);
– s katero se postopek ustavi (razlog ustavitve – 136. člen Zakona o prekrških),
– s katero odločbo o prekršku odpravi (drugi odstavek 65. člena Zakona o prekrških);
– s katero se obdolženec spozna za odgovornega (glavna kazen, stranska kazen, stroški postopka, odvzem premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko pravnem zahtevku);
– pridružene zadeve;
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe, datum izdaje odločitve višjega sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema odločbe višjega sodišča);
– datum pravnomočnosti;
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, datum odločitve, rešitev);
– izvršitev odločitve:
– komu in kdaj je bila poslana;
– datum izvršitve;
– datum sklepa o zastaranju;
– spis vložen v arhiv;
– pripombe.«.
9. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vpisnik PRpv za zadeve na drugi stopnji vodijo višja sodišča za zadeve o prekrških, ki prispejo na višje sodišče po 31. 12. 2004, prekršek pa je bil storjen v času uporabe Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
V vpisnik PRpv vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka;
– datum prejema;
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba spisa, vrsta postopka (na podlagi obdolžilnega predloga ali zahteve za sodno varstvo), datum odločitve prve stopnje;
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka);
– označba prekrška in pravnega predpisa;
– pritožnik;
– senat – poročevalec;
– nahajanje spisa;
– datum odločitve sodišča druge stopnje;
– odločitev sodišča druge stopnje:
– zavrženje pritožbe;
– potrditev odločitve prve stopnje;
– sprememba odločitve prve stopnje (zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),
– razveljavitev odločitve prve stopnje (zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja);
– datum odprave in trajanja postopka;
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev);
– pripombe.«.
10. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sodne pisarne ali manjše organizacijske enote iz prejšnjega odstavka se lahko ustanovijo tudi, če okrajna sodišča v skladu z letnim razporedom dela opravljajo obravnave in druga dejanja v zadevah prekrškov izven sedeža sodišča v kraju, kjer je bil po dosedanjih predpisih sedež organa z imenom sodnik za prekrške. Za te zadeve se lahko vodijo ločeni vpisniki, upoštevaje kraj storitve prekrška oziroma sedež prekrškovnega organa, zadeve pa se dodeljujejo sodnikom, ki so z letnim razporedom določeni za njihovo obravnavanje, po določbah 160. člena sodnega reda.«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda in sprememb in dopolnitev sodnega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2005.
Št. 711-59/2004
Ljubljana, dne 21. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0058
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost