Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5975. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Slovenske Konjice, stran 16505.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – od. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03 in 109/03) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občinske uprave), njeno delovanje, notranje organizacijske enote in druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave in
– uskladitev vsebine Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 20/95) z veljavnimi predpisi.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: Občina) skladno z Ustavo Republike Slovenije, zakoni in drugimi predpisi. Sedež občinske uprave je: Slovenske Konjice, Stari trg 29, z uradnim elektronskim naslovom info@slovenskekonjice.si.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, delovna telesa občinskega sveta ter druga delovna telesa.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občine in občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja, ter za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.
5. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom medijev, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja in sprejetih sklepov v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.
8. člen
Za izvajanje nalog se v občinski upravi ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Oddelek za okolje in prostor za dela na področju: načrtovanja, varstva okolja in urejanja prostora.
– Oddelek za javne finance za dela na področju: javnih financ.
– Oddelek za splošne zadeve, normativno pravne zadeve, gospodarske dejavnosti in družbene dejavnosti na področju: navedenih zadev.
9. člen
Na področju načrtovanja, varstva okolja in urejanja prostora opravlja občinska uprava naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na območju občine,
– predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
– načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
– izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
– vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč,
– vodenje zbirk prostorskih podatkov iz občinske pristojnosti,
– spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru,
– pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora,
– pripravo in usklajevanje strokovnih osnov celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu,
– izdelovanje lokacijskih informacij za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,
– sodelovanje pri usklajenem opremljanju javnih površin z urbano opremo,
– pridobivanje, obdelovanje in posredovanje podatkov in informacij geoinformacijske narave,
– izvajanje aktivnosti na področju varstva okolja in naravne dediščine,
– predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– strokovne podlage in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov občine,
– pripravo in upravljanje s projekti regionalne politike EU,
– vodenje predpisanih zbirk prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– sestavljanje pogodb v zvezi z odtujevanjem in pridobivanjem premoženja, finančnih in drugih pogodb ter pravna presoja vseh pogodb,
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč,
– premoženjsko pravne naloge ter skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,
– sodelovanje in pripravo potrebnih dokumentov v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji v skladu s pooblastili na delovnem področju,
– koordinacijo priprave strategije razvoja občine in realizacijo razvojnih programov občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
– predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
– gospodarjenje s komunalnimi in infrastrukturnimi objekti in napravami,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori,
– načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi ter socialnimi stanovanji,
– načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje,
– vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
– načrtovanje in pripravo programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
– načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture, izgradnje stanovanj in poslovnih prostorov,
– nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in komunalni prispevek,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
– priprava programov razvoja gospodarskih javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– priprava projektov in investicijskih programov in nadzor nad investicijami,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
– ureja in vzdržuje plakatna mesta,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– inšpekcijskega nadzorstva,
– požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
10. člen
Na področju javnih financ opravlja občinska uprava predvsem naloge, ki se nanašajo na:
– pripravo in izvajanje občinskega proračuna,
– vodenje proračunskega računovodstva,
– upravljanje finančnega premoženja občine,
– finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
– finančno poslovanje na vseh področjih delovanja občinske uprave,
– spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
– kooordinacijo nalog s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki,
– vodenje centralne evidence premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,
– sodelovanje pri usklajevanju postopkov in ukrepov s pristojnimi organi pri upravljanju z občinskim premoženjem,
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov.
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov ter strategij občine,
– sodelovanje z nadzornimi institucijami,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in
– njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje,
– informacij strankam,
– nabava opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
– vzdrževanje drobnega inventarja in opreme,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine ter informacijska podpora,
– kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu in organizacijo dela v občinski upravi,
– pripravo in izvajanje s proračunom sprejetega načrta delovnih mest in kadrovskega načrta,
– naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske uprave,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi,
– zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,
– civilna zaščita in reševanje ter požarna varnost,
– obrambni načrt občine in druge naloge na področju obrambnih zadev,
– naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov občinske uprave ter objektov za počitek in rekreacijo,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
12. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– premoženjsko pravno svetovanje za potrebe občinske uprave,
– splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
– pravna pomoč krajevnim skupnostim v premoženjsko pravnih zadevah, kjer je izražen interes občine,
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– priprava gradiva, pomoč pri organiziranju sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov,
– priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami,
– spremljanje in uporaba objav, predpisov, aktov na tem delovnem področju,
– pregled, kontrola in likvidacija računovodskih listin iz delovnega področja v skladu s pooblastili,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji v skladu s pooblastili na delovnem področju,
– vodenje statističnih evidenc,
– druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.
13. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.
14. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, obrt, malo gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo), občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– naloge s področja podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, trgovine, gostinstva, turizma, gozdarstva, veterine, lova in ribolova,
– pospeševanje razvoja obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in podeželja,
– priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
– uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilnih dejavnosti,
– razvoj in promocijo turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– pripravljanje predpisov iz svojega področja,
– opravlja druge naloge s tega področja.
15. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in delovanje ter razvoj naslednjih področij:
– izobraževanje in predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca,
– priprava in realizacija programov razvoja varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, športa, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
– kultura in varstvo kulturne dediščine,
– socialno varstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova,
– izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,
– javna zdravstvena služba na primarni ravni,
– šport in rekreacija,
– dejavnost mladih in mladinska raziskovalna dejavnost,
– pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– sodelovanje s komisijami, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.
16. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva na naslednjih področjih:
– nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– opravljanje nalog občinskega redarstva v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja občinske inšpekcije v skladu z zakonom.
17. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, praviloma opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po aktu o sistemizaciji delovnih mest. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi župan oziroma tajnik občine.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
18. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzoruje delo občinske uprave. Delo občinske uprave vodi tajnik občine. Tajnika občine imenuje na položaj župan. Za položaj tajnika občine se določi naziv direktor občinske uprave. Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov.
19. člen
Naloge direktorja občinske uprave:
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– v soglasju z županom razporeja delo med delavci v občinski upravi,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organizacijami,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.
20. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje kot uradniki na položaju. Vodje organizacijskih enot občinske uprave imenuje na položaje župan.
Vodja notranje organizacijske enote organizira delo, skrbi za zakonitost dela in odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor jih in kadar jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti ter pooblastila. Vodja notranje organizacijske enote sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. Vodja notranje organizacijske enote je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.
21. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
22. člen
V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan na predlog direktorja občinske uprave, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave se lahko določi, da imajo direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot namestnika in/ali pomočnike kot uradnike na položaju.
23. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanje pravic strank. Pri poslovanju s strankami mora zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi. Strankam je dolžna omogočiti posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali direktor občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka uskladi Akt o sistematizaciji delovnih mest Občinske uprave občine Slovenske Konjice, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področje občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 20/95).
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0003/2004-600
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost