Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5852. Odlok o ustanovitvi in nalogah Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije

Sklepi

5847. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli funkcijo v vladi
5848. Sklep o imenovanju ministra
5849. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5850. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
5851. Sklep o imenovanju Republiške volilne komisije

MINISTRSTVA

5853. Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o prenehanju uporabe odredbe o obveznem certificiranju cementa in seznam standardov
5854. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
5855. Pravilnik o notranji kontroli

SODNI SVET

5856. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5857. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
5858. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5859. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5860. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5861. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5862. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto delovno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Kranju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5863. Pravila poslovanja KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
5864. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev
5865. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava
5866. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2005
5867. Sklep o določitvi postavk stalnih splošnih stroškov družbe za upravljanje
5868. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada
5869. Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe
5870. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja
5871. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

OBČINE

Beltinci

5872. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2005

Bistrica ob Sotli

5921. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005

Bled

5922. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
5923. Odlok o turistični taksi v Občini Bled
5924. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005
5925. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2005
5926. Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2005
5927. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled
5928. Program priprave za občinski lokacijski načrt za območje urejanja BL - M4 - Spodnje Seliše

Črna na Koroškem

5873. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2004
5874. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2005
5875. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem

Črnomelj

5876. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Divača

5929. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2005

Dobrepolje

5877. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2004
5878. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2005
5879. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje

Dol pri Ljubljani

5880. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani
5881. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko

Dolenjske Toplice

5930. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2005

Ig

5882. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
5883. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Ig

Kamnik

5884. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik

Kobarid

5885. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2003
5886. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2004
5887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ljubno

5931. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2004
5932. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2005
5933. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005

Loški Potok

5888. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004
5889. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005
5890. Odlok o spremembi in dopolnitvi tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
5891. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2005
5892. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2005
5893. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2005

Novo mesto

5894. Program priprave za občinski lokacijski načrt Mrvarjev hrib

Ravne na Koroškem

5895. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
5896. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
5897. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem

Razkrižje

5898. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2004
5899. Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
5900. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2005

Slovenj Gradec

5901. Odlok o proračunu Mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2005
5902. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5903. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2005
5904. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja

Sodražica

5905. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2005
5906. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica
5907. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

5908. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2005

Šalovci

5909. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5910. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2005

Tabor

5911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2004
5912. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tabor
5913. Spremembe in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor

Trebnje

5914. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v 1. trimesečju 2005
5915. Program priprave za lokacijski načrt za kamnolom Brezje

Trnovska vas

5916. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Trnovska vas v letu 2005

Tržič

5917. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o. v javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.

Videm

5918. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Vojnik

5919. Program priprave Lokacijskega načrta Nova Cerkev

Žužemberk

5920. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti