Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2004 z dne 20. 12. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5846. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

USTAVNO SODIŠČE

5844. Odločba o razveljavitvi prve alineje prvega odstavka 189. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, v katerem zahteva, da je bil otrok državljan Republike Slovenije
5845. Odločba o razveljavitvi odločb o prekršku

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5781. Spremembe statuta javnega zavoda Slovenska akreditacija
5782. Spremembe dodatka št. 7 k pravilom igre na srečo "Petica"
5783. Spremembe dodatka št. 8 k pravilom igre na srečo "Petica"
5784. Spremembe dodatka št. 9 k pravilom igre na srečo "Petica"

OBČINE

Bled

5785. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli 1185/9 in 1185/10 k.o. Želeče

Brda

5786. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Brda za leto 2004
5787. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Brda za leto 2004
5788. Sklep o vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Cankova

5789. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2004
5790. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Cankova
5791. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2005
5792. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
5793. Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Cankova

Cerkno

5794. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2004
5795. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno
5796. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
5797. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Cerkno
5798. Ugotovitveni sklep
5799. Ugotovitveni sklep
5800. Program priprave za občinski lokacijski načrt "Rekonstrukcija vodotoka Cerknica od bencinske črpalke do konca parcele 197 k.o. Cerkno"

Črenšovci

5801. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005

Dobrna

5802. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2004
5803. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2005
5804. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna
5805. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
5806. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2005
5807. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna

Dolenjske Toplice

5808. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2004
5809. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka
5810. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Dolenjske Toplice - služnostne pravice

Grad

5811. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad

Hajdina

5812. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
5813. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
5814. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5815. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5816. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Hajdina

Hrpelje-Kozina

5817. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
5818. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje-Kozina
5819. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5820. Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij

Jesenice

5821. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2005

Kozje

5822. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2005

Kuzma

5823. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kuzma v letu 2005

Ljubljana

5824. Sklep o stanovanjski najemnini
5825. Sprememba Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Ljubno

5826. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE"

Medvode

5827. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Mislinja

5828. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Mislinja za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
5829. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Mislinja

Novo mesto

5830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
5831. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Birčna vas
5832. Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto
5833. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto

Sežana

5834. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
5835. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
5836. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
5837. Sklep o začasnem financiranju
5838. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2005
5839. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

Slovenska Bistrica

5840. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
5841. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica
5842. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Slovenska Bistrica
5843. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Slovenska Bistrica

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o spremembah Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
2. Popravek pravilnika o kompletu za prvo pomoč
3. Popravek Odločbe o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
4. Popravek Slovenskega računovodskega standarda
5. Popravek naslova
6. Popravek sprememb Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
7. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Desetka Celje, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode
8. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
9. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje
10. Popravek Sklepa o povečanju cen osnovnih komunalnih storitev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti