Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3963. Zakon o pravniškem državnem izpitu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDI-UPB1)
3964. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPO-UPB1)
3965. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (uradno prečiščeno besedilo) (ZSZN-UPB1)
3966. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (uradno prečiščeno besedilo) (ZNPK-UPB1)
3967. Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) (ZVVJTO-UPB1)
3968. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB2)
3969. Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB1)
3970. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (uradno prečiščeno besedilo) (ZSRR-UPB1)

MINISTRSTVA

3971. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3972. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3973. Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah
3974. Program priprave državnega lokacijskega načrta za cesto G1-2 (HC) Hajdina - Ptuj na območju Občine Hajdina
3975. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
3976. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih strojni tehnik
3977. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike
3978. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik
3979. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva
3980. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila
3981. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
3998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3982. Pogodba o načinu obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi znamkami
3983. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
3984. Poročilo o gibanju plač za junij 2003

OBČINE

Bled

3985. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od "M" kanala do ČN Bled
3986. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Planske celote Bled

Kamnik

3987. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo

Murska Sobota

3988. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
3989. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VRTEC Murska Sobota
3991. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti
3992. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever

Rogaška Slatina

3993. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986-2000 dopolnjen 2002
3994. Program priprave lokacijskega načrta za območje P4 (deloma Š in deloma CS)

Sevnica

3995. Sklic prostorske konference

Škofja Loka

3996. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Škofja Loka)
3997. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403/1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjih sodiščih
2. Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
3. Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
4. Popravek pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
5. Popravek pravilnika o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov
6. Popravek pravilnika o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne metode, tehnologije in naprav
7. Popravek pravilnika o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja
8. Popravek pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi
9. Popravek odločbe o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju ter o ugotovitvi skladnosti 3. točke prvega odstavka 281. člena in 287.a člena zakona o izvršbi in zavarovanju in tretjega odstavka 116. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju
10. Popravek odloka o zazidalnem načrtu »Pristava«
11. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice
12. Popravek odloka o ureditvenem načrtu komunalna deponija Špaja dolina
13. Popravek spremembe in dopolnitev statuta Občine Gornja Radgona
14. Popravek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Občine Mirna Peč
15. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
16. Popravek razpisa nadomestnih volitev v občinski svet (Tabor)
17. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti