Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3996. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Škofja Loka), stran 12302.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je župan Občine Škofja Loka sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc
(v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Škofja Loka)
1. člen
S tem programom se določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine,
– vsebina in obseg strokovnih podlag,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev akta,
– nosilci priprave akta,
– terminski potek priprave in sprejemanja akta.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) se izdelajo za celotno območje občine, razen območij kjer so in bodo v veljavi obstoječi prostorsko izvedbeni akti. Osnova za izdelavo PUP bodo vsebinske spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje občine Škofja Loka, dopolnitev 2001-2020 in strokovne podlage iz tretjega člena programa priprave tega akta.
3. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag:
– morfološka zgradba naselij in mesta,
– kataster infrastrukturnih naprav in objektov (preskrba z vodo, ogrevanje – plinifikacija, odpadne vode – kanalizacija, oskrba z električno energijo, telekomunikacije...),
– prometna infrastruktura,
– pilotni projekt revitalizacije in projekti prenove Škofje Loke in njegovo varstvo in prenova,
– upravljanje z vodami,
– vodni viri,
– celostno varstvo okolja – hrup, zeleni sistem mesta, rekreacija,
– izkoriščanje mineralnih surovin,
– strokovne podlage za obstoj in razvoj perspektivnih kmetij.
4. člen
Subjekti ki sodelujejo pri pripravi PUP:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – področje kmetijstva in gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje,
Urad za energetiko, Uprava za rudarstvo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo, Sektor za varstvo narave, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Direkcija RS za železniški promet,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
– Kmetijski zavod Ljubljana – Oddelek Kranj,
– Loška komunala,
– Telekom Slovenije,
– Elektro Gorenjska,
– Pošta Slovenije – Poslovna enota Kranj.
5. člen
Nosilci priprave PUP
Za organizacijo priprave PUP določam Oddelek za okolje in prostor občine Škofja Loka. Izvajalec del je izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine do leta 2020. Sredstva potrebna za izdelavo strokovnih podlag in PUP zagotovi Občina Škofja Loka iz proračunskih sredstev.
6. člen
Terminski potek priprave in sprejemanja PUP:
– Oddelek za okolje in prostor skupaj z izdelovalcem PUP pridobi izhodišča in pogoje soglasodajalcev iz 4. člena programa priprave,
– izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP v 30 dneh po javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev planskih aktov 2020,
– osnutek dopolnitev in sprememb PUP obravnava občinski svet in ga da v tridesetdnevno javno razgrnitev, v času razgrnitve se organizira javna razprava. Sklep o razgrnitvi in razpravi se objavi v Uradnem listu RS in lokalnem časopisju,
– v roku enega meseca po javni razgrnitvi izdelovalec PUP in občinska uprava zavzamejo stališča do pripomb,
– stališča do pripomb obravnava in sprejme občinski svet,
– izdelovalec PUP v enem mesecu po sprejemu stališč pripravi predlog PUP,
– predlog PUP obravnava in sprejme občinski svet,
– odlok o PUP se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-01/2001
Škofja Loka, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost