Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3976. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih strojni tehnik, stran 12223.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih strojni tehnik
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik, strojni tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri in strojni tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju ter v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja strojni tehnik in strojni tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa dvojezično izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03) in pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku.
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
2. Snovanje in konstruiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
3. Kemija z gradivi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
4. Merilna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali fizikalne merilne tehnike.
5. Energetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali elektrotehnike.
6. Krmilna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
7. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
8. Osnove podjetništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program strojništva, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja ali organizacije in managementa.
9. Računalniško podprte tehnologije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
10. Energetski sistemi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
11. Mehatronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
12. Praktični pouk
Učitelj v:
– 1., 2. in 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in 1. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal višješolski študijski program strojništva ali praktičnega pouka – strojništvo ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, lahko pa tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva,
– 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja in v 2. letniku poklicno-tehniškega izobraževanja je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu strojni tehnik (V/25), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa strojni tehnik (V/25), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega programa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-142/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0190
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost