Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3992. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever, stran 12267.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 5. 8. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
1. člen
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Območje obdelave je del ureditvenega območja mesta Murska Sobota in zajema nepozidane površine.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo.
Območje obdelave se ureja z veljavnim odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97). V delu območja, ki ga obravnava veljaven zazidalni načrt se želi zaradi menjave lastništva izvesti drugačna vsebina.
Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta je izdelan idejni osnutek za predvidene ureditve na tem območju, katerega so predložili investitorji in plačniki izdelave spremembe zazidalnega načrta.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg spremembe dela zazidalnega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Predmet izdelave spremembe veljavnega zazidalnega načrta je izdelati nov izvedbeni akt, za del območja, ki še ni pozidan in, ki bo prostorsko urejal območje na katerem je predvidena izgradnja novih objektov trgovsko obrtne vsebine. Smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije območja so podane in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila izdelana po naročilu investitorjev.
Območje je do sedaj ostalo nepozidano, delno ga prečka komunalna infrastruktura. Predvideni objekti bodo namenjeni različni dejavnosti, in sicer: proizvodnja, servis, bencinski servis, trgovina in avtopralnica. Na tem območju stanovanjska gradnja ni dopustna.
Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s prve prostorske konference, ki je bila izvedena dne 24. junija 2003.
Sprememba zazidalnega načrta mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih ZUreP-1, 73. člen. Torej mora vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Torej bo sprememba ZN morala vsebovati naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan občine Murska Sobota; obrazložitev in utemeljitev spremembe ZN; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetne spremembe ZN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi spremembe ZN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetne spremembe ZN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja spremembe ZN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo spremembe ZN. Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetne spremembe ZN.
Načrtovalec predmetne spremembe ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota šest izvodov akta. Po en izvod sprejete spremembe ZN za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten ZN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg).
3. člen
OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Območje spremembe zazidalnega načrta zavzema območje ob Lendavski ulici v Murski Soboti, ki meji z južne strani na Markišavsko ulico, iz vzhodne strani z obstoječo pozidavo ob Obrtni ulici ter severno s poslovnim kompleksom “Cipot“.
Območje obdelave vključuje naslednje parcele, ki so tudi predmet obravnave: 3536, 3524/1 (Obrtna ulica), 3524/41, 3537/1 in 5352/1 (Lendavska ulica), 5353/1 (Markišavska ulica) vse k. o. Murska Sobota
Lastniki parcel in naročniki izdelave spremembe ZN so trije investitorji.
4. člen
NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska 31/A, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,
– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
Pripravljavec spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever je Mestna občina Murska Sobota in sicer Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.
Pobudniki in investitorji predvidenih posegov v prostor so: MOL Slovenija d.o.o., Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava; Murska transport, Branko Cipot s.p., Obrtna ulica 28, 9000 M.Sobota; Merkur, trgovina in storitve,d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, oziroma zasebni investitorji.
5. člen
SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Idejna rešitev za izgradnjo dela območja obrtne cone Murska Sobota – sever je izdelana, tako, da je to podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo spremembe zazidalnega načrta.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno upoštevati, obstoječi veljavni odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97) in nov zazidalni načrt za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota, kateri je bil sprejet 31. julija 2003. Zaradi kompleksnejših prometnih ureditev je potrebno upoštevati Prometno študijo mesta Murska Sobota št. 001/96-S, junij 1997, ter rešitve v Lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441, št. proj. 11/01-LN/MS, maj 2002.
Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Komunala, Javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.
6. člen
PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Geodetske podlage za izdelavo spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
7. člen
ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 24. junija 2003. Pripravljavec spremembe ZN takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in idejne zasnove za del območja obrtne cone (avgust, september 2003).
Izdelovalec spremembe ZN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelovalec bo izdelal osnutek spremembe ZN in ga dostavi Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe ZN, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota se osnutek spremembe ZN javno razgrne za obdobje 30 dni (september, oktober 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka spremembe ZN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga spremembe zazidalnega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga spremembe zazidalnega načrta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga spremembe ZN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1.obravnava. Hkrati se sprejmejo stališča in odgovori na pripombe in pobude iz javne razgrnitve in javne obravnave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka ZN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (oktober, november 2003).
Sprejetje odloka o spremembi zazidalnega načrta – 2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (december 2003, januar 2004).
8. člen
OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Finančna sredstva za izdelavo spremembe dela zazidalnega načrta zagotovijo investitorji ter pobudniki: MOL Slovenija d.o.o., Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava; Murska transport, Branko Cipot s.p., Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota; Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-16/2003
Murska Sobota, dne 5. avgusta 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost