Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3987. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo, stran 12245.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je župan Občine Kamnik, po predhodno opravljeni prostorski konferenci, dne 12. 8. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
(1.1.) S tem programom se podrobneje oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo v Kamniku, nadalje predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev, okvirno območje prostorskega akta in konkretno območje oziroma funkcionalne celote na katere se nanašajo spremembe in dopolnitve, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke tako za pripravo prostorskega akta kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev.
(1.2.) Večina posegov v območju urejanja temelji na določilih zazidalnega načrta B5 Perovo, ki ga je izdelal UB, Urbanistični biro d.o.o. in sprejel Občinski svet občine Kamnik v juniju 1997. Zasnova območja je temeljila na dolgoletnih izhodiščih občine, opredeljenih tudi v konceptih razvoja urbanistične zasnove mesta, po oblikovanju drugega mestnega jedra s konkretizacijo centralnih in družbenih dejavnosti ter stanovanj. Ocena stanja v mestu narekuje nadgradnjo koncepta v smislu transformacije dela območja iz trgovskega središča (blagovnice) v večnamensko področje celodnevnega varstva otrok in poslovno-stanovanjskega dela. Razlogi preoblikovanja dela območja so v večletni aktualni potrebi po umestitvi vrtca v pretežno stanovanjsko okolje osrednjega južnega dela mesta in nepotrebnosti večjega trgovskega centra na središčni lokaciji območja B5 Perovo, ki jo ustrezno nadomeščata trgovski središči na jugu in severu območja.
(1.3.) Pravna podlaga spremembe in dopolnitve prostorskega akta je v veljavni zakonodaji, zakon o urejanju prostora – ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02) in sprejetemu zazidalnemu načrtu območja B5 Perovo (Uradni list RS, št. 65/97) in njegovih spremembah in dopolnitvah (Uradni list RS, št. 17/02) ter nenazadnje v sprejetih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02), ki ohranjajo prostorski akt.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
(2.1.) Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je središčna lokacija celotnega območja B5 Perovo in sicer površine severno od objekta SKG vse do še obstoječe bencinske črpalke. Lokacija je bila z veljavnim prostorskim aktom do sedaj namenjena nakupovalnemu centru, pokritim skladiščnim prostorom s ploščadjo za parkirišče na severu, obcestnim arkadnim lokalom in pokritemu parkirišču na jugu.
(2.2.) Spremembe in dopolnitve načrtujejo preoblikovanje vsebin obravnavane lokacije s tem da uvajajo večnamenski poslovno-stanovanjski objekt z več lamelami, upoštevajoč urbanistični raster celotnega območja ter obstoječo brežino, ki nivojsko ločuje Ljubljansko cesto od Steletove. Lamele izraščajo, podobno kot velja za celotno območje, iz skupnih podnivojskih etaž, ki so namenjene parkiriščem in pomožnim prostorom. Ohranja se koncept arkadne pasaže ob Ljubljanski cesti. Objekt se v južnem delu zaključuje s stavbnimi masami dvoetažnega vrtca, kjer se po etažah ločuje mlajša in starejša stopnja. Lega vrtca izrablja konfiguracijo terena, ki omogoča neposreden izstop na zunanji prostor med obema etažama.
III. OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
S KONKRETIZACIJO PODOBMOČJA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
3. člen
(3.1.) Obravnavano območje leži v osrednjem delu južnega dela mesta Kamnik, v predelu, ki je z zahoda omejeno z Ljubljansko, z vzhoda pa s Steletovo cesto. Na jugu in na severu je območje omejeno s priključkoma Kovinarske ceste na Ljubljansko cesto.
(3.2.) Podobmočje, ki je predmet konkretnih sprememb vključuje dele funkcionalne celote FC 5 in FC 6 in sicer funkcionalni enoti FE O 5/2 in FE I 6/1 ter posledično modifikacije sosednjih enot v primerih sprememb načrtovanih infrastruktur. Objektne spremembe se nanašajo na ureditve znotraj osnovnega urbanističnega rastra in sicer v rastru A – D v prečni smeri ter rastru 10 – 26 v vzdolžni smeri.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV
4. člen
(4.1.) Občina Kamnik je kot pripravljavec prostorskega akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstva javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu prostorskega akta, ko bo ta posredovan v sprejem.
(4.2.) Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci so pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.
(4.2.a) Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice, za načrtovanje sprememb in dopolnitev; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
(4.2.1.) Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana;
(4.2.2.) Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana;
(4.2.3.) Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik;
(4.2.4.) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
(4.2.5.) Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, Izpostava Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik;
(4.2.6.) Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, Izpostava Kamnik, Maistrova ul. 18, 1240 Kamnik;
(4.2.7.) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana;
(4.2.8.) Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
(4.2.9.) Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
(4.2.10.) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
(4.2.11.) Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18,1240 Kamnik.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
(4.2.b) Po javni razgrnitvi bo pripravljavec dopolnil prostorski akt s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozval prej navedene nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenih sprememb in dopolnitev ZN B5 Perovo, ki se nanaša na zadeve iz njihove pristojnosti. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo ali je pripravljavec pri pripravi prostorskega akta upošteval njihove smernice oziroma, da so rešitve v primerih iz tretjega odstavka 29. člena ZUreP-1 v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. V mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah. Rok za mnenja je 30 dni. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da je predlagana prostorska ureditev v neskladju z njegovimi smernicami in odreče pozitivno mnenje, mora svojo odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz smernic. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve ne utemelji, pripravljavec njegovo odločitve ni dolžan upoštevati.
V. STROKOVNE PODLAGE
5. člen
(5.1.) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B5 Perovo se izdelajo na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
(5.1.1.) povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik;
(5.1.2.) strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine;
(5.1.3.) reambuliranega temeljnega geodetskega elaborata območja B5 Perovo;
(5.1.4.) obstoječih infrastrukturnih usmeritev, ki so nastale ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo in
(5.1.5.) idejnih rešitev objektov in potrebe komunalne infrastrukture, ki jih pripravi naročnik sprememb in dopolnitev ter izbere pripravljavec.
(5.2.) Kolikor se tekom postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
6. člen
(6.1.) Strokovne rešitve prostorske ureditve delov funkcionalnih celot FC O 5 in FC I 6 se pridobijo z izdelavo več strokovnih variant, ki se predhodno prouče, primerjajo in na podlagi odločitve pripravljavca, ki izbere najprimernejšo oblikujejo kot podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo, ki se javno razgrnejo.
(6.2.) Če se predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
7. člen
(7.1.) Za območje B5 Perovo so izdelane geodetske podlage. Kolikor je stanje na terenu bistveno drugačno je za podobmočje delov funkcionalnih celot FC O 5 in FC I 6 potrebno pridobiti reambulirani geodetski posnetek. Posnetek pridobi naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
VIII. ROKI
8. člen
(8.1.) Rok za pripravo smernic nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva.
(8.2.) Roki posameznih faz izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so sledeči:
(8.2.1.) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora v avgustu in septembru 2003;
(8.2.2.) Izdelava reambuliranega geodetskega posnetka obravnavanega dela podobmočja v avgustu in septembru 2003;
(8.2.3.) Izdelava in izbor variantnih rešitev objektov in rešitev komunalne infrastrukture v septembru 2003;
(8.2.4.) Izdelava predloga sprememb in dopolnitev za javno razgrnitev v oktobru 2003;
(8.2.5.) Javna razgrnitev in javna obravnava v novembru 2003;
(8.2.6.) Oblikovanje in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave v decembru 2003;
(8.2.7.) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora v januarju in februarju 2004;
(8.2.8.) Priprava in sprejem končnega elaborata v marcu 2004.
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (prostorska konferenca, idejne rešitve) oziroma vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
(8.3.) Rok za pripravo mnenj nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva in gradiv prostorskega akta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
9. člen
(9.1.) Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo je Občina Kamnik. Naročnik aktivnosti, priprave strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B5 Perovo je (so) zainteresirani investitor(ji).
X. DOLOČITEV OBJAVE
10. člen
Program priprave, ki je sprejet po sklicu prostorske konference se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/2002-5/5
Kamnik, dnem 12. avgusta 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost